Niewykonanie umowy najmu a obniżenie czynszu

Pytanie:

Umowa najmu dzierżawy na nieruchomość /grunt z lokalem/ czynsz ustalony za całość wynosi x zł. Wielkość areału ograniczono wydzielając działkę / pozostał wynajmowany budynek na nowej działce/ o 6-krotnie mniejszej powierzchni aniżeli stanowił zapis umowy. Czynsz za najem liczony dalej w pierwotnej wysokości. W umowie wysokość czynszu ustalona była za lokal wraz z działką. Należy nadmienić, że na dzierżawionym areale jest parking gminny z którego korzystają zarówno klienci mojej firmy jak i w ogromnej przewadze przejezdni. W umowie ustalona wielkość działki miała być wydzielona i oznaczona numerem. Nr działki pozostał zgodny z zapisem, umowy natomiast areał pomniejszono j/w. Wynajmujący - Gmina. Najemca - przedsiębiorca. W jaki sposób należy dochodzić swoich racji, jeżeli doszło do niewykonania umowy, a czynsz nadal naliczany jest w pierwotnej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 664 kc jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najmu nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

W przedstawionym stanie faktycznym rzecz najęta posiada wady (powierzchnia nieruchomości jest mniejsza niż wskazana w umowie) czego konsekwencją jest ograniczenie przydatności do umówionego użytku. Najemca powinien wezwać wynajmującego do usunięcia naruszeń, tj. wydzielenia nieruchomości zgodnie z postanowieniami umowy lub do odpowiedniej zmiany wysokości czynszu - adekwatnej do rzeczywistej powierzchni nieruchomości będącej w posiadaniu najemcy. Jeżeli wynajmujący nie usunie tych wad, wówczas najemca będzie miał prawo odstąpić do umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Najemca, w tym przypadku, będzie miał prawo również żądać odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy. W tym zakresie prosimy zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Co zrobić jeśli kontrahent nie realizuje umowy zgodnie z ustaleniami?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: