Odwołanie ławnika sądu rejonowego

Pytanie:

Czy Rada Gminy uchwałą radnych może odwołać ławników sądu rejonowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników.

Przed upływem kadencji mandat ławnika wygasa z dniem doręczenia mu zawiadomienia prezesa sądu o skreśleniu z listy ławników wskutek zrzeczenia się mandatu z ważnych przyczyn lub odwołania ławnika przez radę gminy.

Prawo o ustroju sądów powszechnych wyraźnie wymienia przesłanki, których wystąpienie powoduje wygaśnięcie mandatu ławnika.

Przede wszystkim, mandat ławnika wygasa  w razie prawomocnego skazania za przestępstwo bądź wykroczenie, w tym również za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W takiej sytuacji rada gminy, która wybrała ławnika, stwierdza wygaśnięcie mandatu z tego powodu i informuje o tym prezesa właściwego sądu.

Ponadto, rada gminy, która wybrała ławnika, może go odwołać na wniosek prezesa właściwego sądu, w razie:  

  • niewykonywania obowiązków ławnika,  
  • zachowania godzącego w powagę sądu,  
  • niezdolności do wykonywania obowiązków ławnika.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY