Rejestracja zakładu opieki zdrowotnej

Pytanie:

Jestem lekarzem. Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej podlega obowiązkowi wpisu do KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakład opieki zdrowotnej może być utworzony przez:

  1. ministra lub centralny organ administracji rządowej, 
  2. wojewodę,, 
  3. jednostkę samorządu terytorialnego, 
  4. publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, 
  5. kościół lub związek wyznaniowy, 
  6. pracodawcę, 
  7. fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, 
  8. inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną, 
  9. spółkę nie mającą osobowości prawnej. 

Publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez organ, o którym mowa w pkt 1-4.

Niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez instytucje i osoby, o których mowa w  pkt 5-9.

Zakład opieki zdrowotnej może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej, który prowadzi wojewoda (z wyjątkami, nie dotyczą one niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej). Wojewoda prowadzi rejestr zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na obszarze województwa. Rejestr jest jawny i dostępny do wglądu dla osób trzecich.  Do zakładu opieki zdrowotnej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, tak więc NZOZ nie muszą być wpisane dodatkowo do rejestru przedsiębiorców.  Niemniej jednak, do rejestru przedsiębiorców powinna być wpisana osoba, która założyła NZOZ, czyli np. spółka jawna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY