Wpis do ewidencji nowej szkoły niepublicznej

Pytanie:

W przypadku tworzenia niepublicznej szkoły podstawowej, zgłoszenie do ewidencji winno zawierać zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty, wyznaczających przesłanki uzyskania uprawnień szkoły publicznej. Czy przedstawienie takiego zobowiązania jest uznane przez ustawodawcę za wystarczające do dokonania wpisu do ewidencji? Czy ograniczenie w art. 82 ust. 4 Ustawy możliwości wydania decyzji odmownej do danych wymienionych w ust. 2 tego artykułu umożliwia dokonanie wpisu do ewidencji niepublicznej szkoły podstawowej bez dołączenia pozytywnej opinii kuratora? Czy taka opinia może zostać dostarczona później, po dokonaniu wpisu, zgodnie z zapisem art. 85 ust. 3 Ustawy? Czy przy zakładaniu (przez stowarzyszenie) niepublicznej szkoły podstawowej musimy się ubiegać o nadanie jej uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności? Jeżeli tak, to jaki jest sens zapisów art. 86 Ustawy o szkole eksperymentalnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 82 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty zakłada, że osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Organ, o którym tutaj mowa, dokona wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu. Organ wyda zaś decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

- zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 82 ust. 2 Ustawy i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,

- statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Skuteczność wpisu do ewidencji zależy zatem od spełnienia przez wnioskodawcę przesłanek określonych w art. 82 ust. 2 Ustawy. Przepis ten przewiduje, że zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) statut szkoły lub placówki;

5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 Ustawy w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Mimo, że powołany wyżej przepis milczy w kwestii wymogu przewidzianego w art. 82 ust. 2a Ustawy, tj. pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku wpisu do ewidencji szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, należy do powołanego wyżej katalogu dopisać także wymóg przedstawienia przy zgłoszeniu do ewidencji pozytywnej opinii kuratora. Ustawodawca przesądza bowiem w sposób jednoznaczny, że wpis do ewidencji może nastąpić tylko po przedstawieniu tego dokumentu. Stąd jeżeli wnioskodawca takiej opinii nie przedstawi, organ ewidencyjny winien go wezwać do uzupełnienia wniosku o wpis, w braku zaś reakcji odmówi on wpisu do ewidencji wnioskodawcy ze względu na niespełnienie przesłanek określonych w art. 82 Ustawy o systemie oświaty.

Wyjaśniając zaś zagadnienie tzw. szkoły eksperymentalnej, art. 86 Ustawy przewiduje, iż minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, nadać uprawnienia szkoły publicznej szkole niespełniającej warunków określonych w art. 7 ust. 3 Ustawy, w szczególności, jeżeli uzna ją za eksperymentalną. Ma to istotny skutek w odniesieniu do procedury wpisu nowej szkoły do ewidencji. Mianowicie wnioskodawca może znaleźć się w dwojakiego rodzaju sytuacji: albo dysponuje stosowną decyzją ministra o przyznaniu szkole uprawnień tzw. szkoły eksperymentalnej i wówczas nie musi wykazywać przed organem ewidencyjnym przesłanek określonych w art. 7 ust. 3 Ustawy (a zatem m.in. opinii kuratora), albo w braku decyzji winien on wypełnić wszelkie przesłanki powodujące skuteczność wpisu. Ewentualna decyzja organu ewidencyjnego co do spełnienia przez wnioskodawcę przesłanek w zakresie skutecznego wpisu nowego podmiotu do ewidencji jest zatem uzależniona od tego, w jakiej sytuacji faktycznej znajduje się wnioskodawca (innymi słowy, czy posiada decyzję ministra, czy też nie).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Tatiana Rachwalsk

3.9.2009 15:15:24

Re: Wpis do ewidencji nowej szkoły niepublicznej

Jak napisać status szkoły niepublicznej, żeby później nie mieć problemów z dotacjami unijnymi oraz rozliczeniami z fiskusem!?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: