Wydłużenie okresu wypowiedzenia

Pytanie:

Pracownica zatrudniona jest od 01.10.2002 r. W dniu 05.09.2005 r. otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Ma 1-miesięczny okres wypowiedzenia, który upływa z dniem 31.10.2005 r. W dniu 01.10.2005 mija 3-letni okres zatrudnienia. Czy spowoduje to zmianę okresu wypowiedzenia z jednego miesiąca na trzy miesiące?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 kwietnia 1979 r. (I PZP 33/78, OSNCP 1979/10/188) stwierdził, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, w rozumieniu art. 36 § 1 kodeksu pracy, wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy.

W uzasadnieniu do tej uchwały Sąd Najwyższy podał, iż wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością prawną, której skutki następują w przyszłości w postaci rozwiązania umowy o pracę. Kodeks pracy stanowi, że wypowiedzenie umowy o pracę wywołuje zamierzone przez stronę wypowiadającą skutki prawne z upływem określonego w art. 36 § 1 kodeksu pracy okresu, uzależnionego od długości trwania zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Przepis art. 36 § 1 uzależnia długość okresu wypowiedzenia od czasu zatrudnienia (stażu pracy), przez który należy rozumieć czas od chwili nawiązania stosunku pracy do chwili jego rozwiązania (ustania). Wymieniony przepis nie zawiera jakiejkolwiek podstawy do innego rozumienia czasu pracy. Jako przepis ochronny nie podlega wykładni zwężającej.

Swoje stanowisko podtrzymał Sąd Najwyższy także w wyroku z dnia 11 maja 1999 r., (I PKN 34/99, OSAPiUS 2000/14/544).

Zasada wyrażona w przywołanej uchwale Sądu Najwyższego znajduje także zastosowanie w razie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Jeżeli zatem, w przedstawionym zapytaniu, nawiązanie stosunku pracy nastąpiło dnia 1 października 2002 r., a wypowiedzenie dotarłoby do pracownika we wrześniu 2005 r., to gdyby zastosować 1-miesięczny okres wypowiedzenia, umowa uległaby rozwiązaniu 31 października 2005 r., co oznacza, że okres zatrudnienia u danego pracodawcy wyniósłby 3 lata i 1 miesiąc. Zatem należy zastosować w tym przypadku 3-miesięczny okres wypowiedzenia, gdyż przepis art. 25 § 1 pkt 3 kodeksu pracy przewiduje, że jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata, to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: