Wyzbycie się działki w ogródku pracowniczym

Pytanie:

Dzierżawię w pracowniczym ogródku działkę 300 m2. Wybudowałem na niej solidną altankę, a w zasadzie malutki domek. Chce pozbyć się tej działki bo nie mam już siły jej uprawiać. Co mogę sprzedać? Do ziemi nie mam tytułu własności, moją własnością jest tylko ten domek

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z § 14 Regulaminu ROD, z dnia 7 kwietnia 2004 roku, nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność Altana na terenie działki w pracowniczym ogrodzie działkowym nie jest obiektem mieszkalnym. Zmianę użytkownika działki reguluje Rozdział VIII Regulaminu. Zgodnie z nim, zmiana użytkownika działki następuje w przypadku pozbawienia lub wygaśnięcia członkostwa Związku i prawa użytkowania działki. Rezygnacja z członkostwa Związku i prawa użytkowania działki następuje przez złożenie w zarządzie pisemnego oświadczenia członka Związku o zrzeczeniu się członkostwa Związku i prawa użytkowania działki. Jeżeli współmałżonek składającego rezygnację nie jest członkiem Związku konieczna jest jego pisemna i potwierdzona zgoda na rezygnację z użytkowania działki.

W przypadku zrzeczenia się członkostwa Związku i prawa użytkowania działki i nie wskazania w zrzeczeniu jako następcy osoby bliskiej, zarząd staje się dysponentem prawa użytkowania działki. W takim przypadku przeprowadza się inwentaryzację. Wartość nasadzeń i urządzeń znajdujących się na działce ustala się polubownie. Zarząd, w przypadku sporu o wartość nasadzeń i urządzeń, może zlecić, z własnej inicjatywy lub na wniosek i koszt zainteresowanych, dokonanie wyceny biegłym rzeczoznawcom. Na wniosek i koszt ustępującego z działki ustalenie wartości nasadzeń i urządzeń może być dokonane w drodze przetargu, w którym mogą brać udział osoby oczekujące na przydział działki i spełniające warunki określone w statucie. Podstawą rozliczenia z ustępującym z działki jest zaakceptowanie przez niego wyników przetargu.
Wartość nasadzeń i urządzeń zwraca się osobie uprawnionej po przydzieleniu działki nowemu członkowi Związku i wpłaceniu przez niego ustalonej sumy. Z ustalonej sumy odpowiadającej wartości nasadzeń i urządzeń zarząd potrąca zaległe składki, koszty wyceny oraz inne nieopłacone należności wynikające z uchwał walnego zebrania. Inwentaryzacji i wyceny nasadzeń i urządzeń nie dokonuje się, między innymi gdy:

 • gdy ustępujący z działki i ubiegający się o jej użytkowanie i członkostwo Związku zgodnie ustalą ich wartość i złożą pisemne oświadczenie w tej sprawie,

 • działkę przejmuje wskazana w zrzeczeniu osoba bliska.

Zatem, ażeby wyzbyć się pracowniczej działki, powinien złożyć Pan stosowne oświadczenie. W następnej kolejności dokonywana jest inwentaryzacja, natomiast zwrot kwoty stanowiącej równowartość nasadzeń i urządzeń nastąpi dopiero po przejęciu działki przez nowego użytkownika i wpłaceniu przez niego odpowiedniej kwoty. W zależności od sytuacji na rynku, można samemu znaleźć kolejnego użytkownika (można z nim ustalić wartość urządzeń), pamiętać należy jednak, że działka zostanie przyznana nowemu użytkownikowi w drodze uchwały, a nowa osoba powinna spełniać warunki do przyznania działki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.10.2016

  Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

 • 6.2.2015

  Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • 4.1.2018

  Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • 4.3.2017

  Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • 12.4.2012

  Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogo. Problem zaczyna się już od momentu, kiedy chcesz kupić lub już kupiłeś działkę pod swój (...)