Stosunek pracy

Wynagrodzenie

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Ochrona pracy kobiet

BHP

Wykroczenia przeciwko pracownikowi

Zbiorowe prawo pracy

Pozostałe

PIP ma być surowsza dla pracodawców

Strona 1 z 3

Po co nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy?

7 marca 2007 r. Sejm uchwalił nową ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy. Następnie została ona skierowana do Senatu.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Jako jedyna wśród inspekcji tego rodzaju w Europie – Państwowa Inspekcja Pracy jest organem podległym Sejmowi i nadzorowanym przez niezależną od administracji rządowej – Radę Ochrony Pracy. Organizację, zadania i kompetencje tego organu określa dzisiaj ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Projektowana ustawa dotyczy dostosowania form i zakresu realizacji zadań PIP do nowych potrzeb, spowodowanych rozwojem i zróżnicowaniem prawno-organizacyjnym podmiotów zatrudniających pracowników, wzrostem konkurencyjności firm i pogłębiającą się niestabilnością rynku pracy, rozszerzenia kompetecji PIP oraz wzmocnienia instrumentów prawnych dla sprawniejszego działania kontrolno-nadzorczego zdecydowanie reagującego na przypadki naruszenia prawa pracy. 

Propozycja nowych rozwiązań ustawowych zmierza do poprawy skuteczności działań na rzecz ochrony praw pracowników w sferze prawa pracy, zapobiegania zjawisku nielegalnego zatrudniania, usprawnienia procedur kontroli i wykonywania nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, jak również zaostrzenia sankcji wobec pracodawców za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową.

Nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy maiałaby wejść w życie 1 lipca 2007 r.

Czy poszerzy się zakres kompetencji PIP?

Wedle projektu poszerzone zostaną dotychczasowe zadania Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia (co należy obecnie do kompetencji wojewodów), wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Zwiększą się też obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ścigania wykroczeń odnośnie tych spraw oraz współdziałania z określonymi w projekcie organami w ramach kontroli legalności zatrudnienia.

Kogo Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować?

Jak stanowią projektowane przepisy, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegać mają pracodawcy - a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy, niebędący pracodawcami - na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy.

Po wejściu w życie nowej ustawy kontrolerzy pracy będą zatem mogli kontrolować przedsiębiorców przyjmujących do pracy zleceniobiorców, chałupników czy samozatrudnionych. Obecnie mogą sprawdzać tylko pracodawców, tzn. firmy mające choćby jednego zatrudnionego. Zleceniodawcy będą musieli zapewnić samozatrudnionym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, czyli:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnić przestrzeganie w zakładzie przepisów oraz zasad bhp,
 • wydawać polecenia usunięcia uchybień zasadom bhp oraz kontrolować ich wykonanie,
 • zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy,
 • dbać o zdrowie samozatrudnionych, wyposażać ich w środki ochrony indywidualnej (kaski, nakolanniki, rękawice) oraz odzież roboczą.

Teraz zatrudniać ich trzeba także w odpowiednich warunkach bhp, ale obowiązek ten dotyczy wyłącznie "pracodawców".

Według nowych przepisów samozatrudnieni mają mieć obowiązek przestrzegania wymagań określonych w art. 211 Kodeksu pracy. Powinni więc:

 • znać przepisy i zasady bhp,
 • wykonywać pracę w sposób zgodny z tymi przepisami i zasadami oraz stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosować środki ochrony zbiorowej oraz używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • niezwłocznie powiadamiać zwierzchnika o zauważonym w firmie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia,
 • ostrzegać współpracowników lub innych osób o grożącym niebezpieczeństwie,
 • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków w zakresie bhp,
 • poddawać się badaniom lekarskim i szkoleniom bhp.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.3.2017

  Uszczelnienie VAT

  Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku – tzw. pakiet (...)

 • 21.9.2004

  Lekarze w jednostkach służby medycyny pracy – obowiązki, uprawnienia, wymagane kwalifikacje

  Służba medycyny pracy służy ochronie zdrowia osób pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania. Lekarze pracujący w ramach służby (...)

 • 17.1.2017

  Nakaz rozbiórki a kara grzywny

  Prawo budowlane w art. 48 oraz 49b przewiduje nakazanie przez właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej rozbiórki obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego (...)

 • 8.12.2004

  Co to jest regulamin pracy i kiedy należy go przygotować?

  Regulamin pracy wprowadza się, jeżeli w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowiązują w zakładzie pracy postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia co najmniej (...)

 • 3.6.2016

  Jedno miejsce pracy, wielu pracodawców – a koordynator ds. BHP.

  Coraz powszechniejsze są sytuacje, kiedy w tym samym miejscu i w tym samym czasie prowadzi działania wiele zakładów pracy. W związku z tym, kiedy w jednym miejscu wykonują swoją pracę osoby (...)