Podatek rolny - zgłoszenie

Pytanie:

Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek rolny - zgłoszenie

Zgodnie z art. 6a ustawy o podatku rolnym, obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Okolicznością taką jest przykładowo nabycie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Porady prawne

Jak stanowi art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym, osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

Następnie podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Na mocy art. 6b ustawy rada gminy może zarządzać pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne