Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Pytanie:

Czy na postanowienie w trybie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje stronom zażalenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Powołany w pytaniu przepis artykułu 36 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż: „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu”.

W powyższym przepisie mowa jest o zawiadomieniu, tymczasem zażalenie - zgodnie z artykułem 123 kodeksu postępowania administracyjnego - służy na wydane w toku postępowania, gdy kodeks tak stanowi. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.

Porady prawne

Innymi słowy w tym wypadku nie służy zażalenie, gdyż organ nie wydaje w tej sprawie postanowienia, a poza tym sam kodeks nie stanowi wprost o możliwości zażalenia.

Należy odróżnić brak możliwości zażalenia wspomnianego zawiadomienia, od zażalenia przewidzianego artykułem 37 kodeksu postępowania administracyjnego, które służy na niezałatwienie sprawy w terminie. Wspomniany artykułu 37 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi: „Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Organ wyższego stopnia, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości”.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne