Rejestr Należności Publicznoprawnych

20.6.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

13 czerwca 2018 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). W RNP będzie można sprawdzić dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z zapłatą należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o należności wraz z odsetkami niezapłacone w terminie w kwocie co najmniej 5.000 zł.

Co znajduje się w RNP?

W rejestrze będą dostępne dane podmiotów, które pomimo obowiązku nie wykonują zapłaty należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o: 

  • osoby fizyczne,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, 
  • nierezydenci w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będący osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

Przed wprowadzeniem do RNP danych, wierzyciel ma obowiązek doręczenia podmiotowi zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze (tylko w przypadku należności powyżej czterokrotności kosztów upomnienia - obecnie jest to 46,40 zł). Ujawnienie w RNP będzie mogło nastąpić dopiero po upływie 30 dni od dnia doręczenia takiego zawiadomienia. W tym czasie podmiot ma możliwość dobrowolnej zapłaty należności pieniężnej, wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do jej istnienia, wysokości lub wymagalności bądź wniesienia sprzeciwu.

W RNP zostaną ujawnione dane, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie wyniesie co najmniej 5.000 zł.

Kto może korzystać z RNP?

Dane z RNP będą udostępniane każdemu podmiotowi zainteresowanemu oraz zobowiązanym na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów po zalogowaniu się.

Niektóre podmioty (m.in. sądy, prokuratury, biura informacji gospodarczej) będą mieć ułatwiony sposób wyszukiwania w RNP – obejmujący więcej niż jednego zobowiązanego.

Jakie przepisy regulują RNP?

Jest to ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych  (Dz.U. z  2018 r. poz. 1124) określony został zaś:

  1. sposób i tryb korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych przez zobowiązanego, podmiot zainteresowany oraz podmiot, o którym mowa w art. 18q § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. przez podmioty uprawnione), w tym uzyskania z rejestru danych, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy,
  2. tryb i sposób wprowadzania danych do rejestru;
  3. formaty danych wymagane przy wprowadzaniu danych do rejestru.

Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 13 czerwca 2018 r.

Z kolei rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. z  2018 r. poz. 1123) wyznaczony został do tego zadania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 czerwca 2018 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: