e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo cywilne porady prawne - Strona 3

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Pomieszczenie tymczasowe

  Zgodnie z nowym brzmieniem Art 1046 kodeksu postępowania cywilnego komornik - w toku wykonywania czynności opróżniania lokalu i wydania go wierzycielowi - usunie osobę eksmitowaną do pomieszczenia (...)

  Pomieszczenie tymczasowe
 • Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

  Jestem zarządcą sądowym prywatnej kamienicy w mieście X. W ubiegłym roku wypowiedziałam wysokość stawki czynszowej z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje administracyjne o przydziale (...)

  Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach
 • Pojęcie osoby nieuprawnionej

  Art. 169 § 1 k.c. operuje pojęciem osoby nieuprawnionej do rozporządzania rzeczą ruchomą. Co kryje się pod tym pojęciem? Czy np. właściciel, który zobowiązał się nie sprzedawać rzeczy innym (...)

  Pojęcie osoby nieuprawnionej
 • Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia

  Przeciwko Spółce sp.z o.o. toczyło się postępowanie egzekucyjne z wniosku Banku, jako wierzyciela. Postanowieniem z dnia 25.01.2008r., doręczonym Bankowi w dniu 31.01.2008r., Komornik umorzył postępowanie (...)

  Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia
 • Cesja umowy najmu lokalu użytkowego

  Chcę dokonać cesji najmu umowy lokalu użytkowego. Czy oprócz zgody wynajmującego do dokonania cesji umowy najmu lokalu jest konieczne zawarcie aneksu do umowy najmu już istniejącej umowy, po dokonaniu (...)

  Cesja umowy najmu lokalu użytkowego
 • Cesja umowy najmu budynku komercyjnego

  Moja żona prowadzi działalność i od kilku lat wynajmuje budynek komercyjny pod tą działalność. Przez te kilka lat poczyniła wiele inwestycji w wynajmowany budynek. Obecnie ze względów zdrowotnych (...)

  Cesja umowy najmu budynku komercyjnego
 • Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie

  Roszczenie o zadośćuczynienie za doznane krzywdy i odszkodowanie za szkody na osobie: Na podstawie k.c. art 449: Roszczenia przewidziane w art 444-448 nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne (...)

  Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie
 • Dzierżawa nieruchomości

  Gmina w drodze zamiany nabyła od osoby fizycznej nieruchomość, która wydzierżawiona była przez zbywcę na podstawie odrębnej umowy. Zgodnie z art. 678 kodeksu cywilnego zbycie rzeczy najętej podczas (...)

  Dzierżawa nieruchomości
 • Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych

  Jestem członkiem własnościowej spółdzielni mieszkaniowej. Budynek nasz znajduje się w pobliżu dużego pawilonu handlowego, stanowiącego własność spółdzielni, którego działalność zasila (...)

  Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Spółdzielcze prawo do lokalu a hipoteka

  Ustaliłem, że jeden z moich dłużników (przeciwko któremu niedługo zostanie wydany tytuł wykonawczy) dysponuje spółdzielczym prawem własnościowym do lokalu. Nie ma KW jest tylko zbiór dokumentów (...)

  Spółdzielcze prawo do lokalu a hipoteka
 • Obowiązki wynajmujące

  Jako wynajmujący skierowałam pozew o eksmisję przeciwko najemcy. Sąd wobec najemcy orzekł o prawie do lokalu socjalnego. Najemca wniósł do mnie na piśmie prośbę o naprawę pieca i zgodę na założenie (...)

  Obowiązki wynajmujące
 • Wypowiedzenie opłaty za użytkowanie wieczyste

  Własność małżeńską stanowi budynek mieszkalny położony na gruntach miejskich w którym zamieszkuje żona. Mąż zamieszkuje w mieszkaniu w innej dzielnicy. Organ gminy wie o tym bowiem kierował (...)

  Wypowiedzenie opłaty za użytkowanie wieczyste
 • Obligacje komunalne

  Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności (...)

  Obligacje komunalne
 • Wypłata odszkodowania OC

  W wyniku wypadku drogowego jeden z jego uczestników dokonał zniszczenia ogrodzenia mojej posesji. Ponieważ drugi z uczesników, który prawdopodobnie był sprawcą zdarzenia odniósł śmiertelne obrażenia (...)

  Wypłata odszkodowania OC
 • limit transakcji gotówkowych 15000 EUR

  Pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gosp. dochodzi do transakcji kupna/sprzedaży przedmiotu o wartości powyżej 15000 EUR.Kupujący wpłaca zaliczkę przelewem stanowiącą 10% wartości pojazdu. (...)

  limit transakcji gotówkowych 15000 EUR
 • Zastaw rejestrowy - data złożenia wniosku

  Składam wnioski RZ-1 przez portal internetowy. Na postanowieniu o wpisie datą złożenia wniosku jest data odebrania go przez sąd. Który przepis określa moment złożenia wniosku w formie elektronicznej?

  Zastaw rejestrowy - data złożenia wniosku
 • Sprawozdanie z zarządu nieruchomością

  Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości od wielu lat prowadził administrację kamienicy i nie rozliczał się z dochodów. Nie dawno zmarł, udział w nieruchomości przejął jego syn, który chce (...)

  Sprawozdanie z zarządu nieruchomością
 • Powaga rzeczy osądzonej a roszczenia z weksla

  Umowę pożyczki zabezpiecza weksel. Czy zasądzenie roszczenia wekslowego oznacza powagę rzeczy osądzonej w przedmiocie umowy pożyczki?

  Powaga rzeczy osądzonej a roszczenia z weksla
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel

  Przepisy k.p.c. przewidują tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze. Czy w takim postępowaniu może zostać zgłoszone roszczenie wekslowe (niezależnie od tego, że nie będzie to tryb nakazowy)?

  Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel
 • Przelew wierzytelności

  Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej?

  Przelew wierzytelności
 • Sprzedaż spornych wierzytelności

  Firma A zleciła wykonanie usługi firmie B ( produkcję opakowań). Niestety, firma B wykonała niestarannie powierzone zadanie i firma A otrzymała produkt z wadami. Firma A zgłosiła swoje zastrzeżenia (...)

  Sprzedaż spornych wierzytelności
 • Wynajem wspólnej nieruchomości

  Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 części ułamkowej w odległej miejscowości. Drugi współwłaściciel bez mojej wiedzy wynajmuje dom i zatrzymuje sobie cały czynsz. Dowiedziałem się o tym (...)

  Wynajem wspólnej nieruchomości
 • Przedstawienie weksla do zapłaty

  Mam weksel płatny i wystawiony w miejscowości zamieszkania dłużnika. Jest to dość daleko ode mnie. Czy przedstawienie weksla do zapłaty oznacza konieczność osobistej wizyty posiadacza weksla w (...)

  Przedstawienie weksla do zapłaty
 • Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów

  Dwukrotnie składałem wniosek o wykreślenie z rejestru zastawów (jako zastawnik). W pierwszym przypadku sąd wykreślił zastawcę i przedmiot z rejestru w drugim wezwał mnie do przedłożenia w oryginale (...)

  Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów
 • Ustanowienie kuratora

  Bronisław C. chce złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jednakże jedna z osób powołanych do dziedziczenia ustawowego w tej sprawie jest w starszym wieku i tak chora (choroba alzheimera lub (...)

  Ustanowienie kuratora
 • Opłata za usługi adwokata

  Adwokat podjął się prowadzenia sprawy, przyjął opłatę za zastępstwo procesowe. Jest jeden pozew wytoczony przez cztery osoby, każdy z nas opłacił te koszty (każdy po 1200 zł). Kiedy przyszło (...)

  Opłata za usługi adwokata
 • Zastaw rejestrowy - wycofanie wniosku RZ1

  Złożyłem i opłaciłem wniosek RZ1 (ustanowienie zastawu rejestrowego). Postanowienie nie zostało jeszcze doręczone (chociaż może zostało wydane) a wierzytelność już wygasła.Czy mogę w tej (...)

  Zastaw rejestrowy - wycofanie wniosku RZ1
 • Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

  Zastawnik składa skutecznie zastawcy oświadczenie o przejęciu na własność przedmiotu zastawu. Zastawca nie chce dobrowolnie oddać przedmiotu. Czy doktryna lub orzecznictwo określają co w takiej (...)

  Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego
 • Skarga pauliańska

  Dłużnik celowo wyzbył się majątku aby uciec przed wierzycielem. Konkretnie darował swoje nieruchomości (działki budowlane) żonie, z którą posiada rozdzielność majątkową. Żona wszystkie (...)

  Skarga pauliańska
 • Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

  Jaki jest okres przedawnienia w przypadku żądania zwrotu pieniędzy za naprawę samochodu w relacji B2B.

  Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło
 • Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem

  W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest zapis o automatycznym przedłużeniu umowy o kolejny okres w przypadku niewypowiedzenia jej 2 tyg. przed końcem obowiązującej umowy. Relacja B2C. (...)

  Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem
 • zajęcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

  Dłużnik, przeciwko któremu wydany został tytuł egzekucyjny, posiada wierzytelność zabezpieczoną hipoteką. Czy zajęcie takiej wierzytelności pociąga za sobą zmianę wpisu w księdze wieczystej, (...)

  zajęcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
 • kilka zastawów rejestrowych na tej samej rzeczy

  Zastawnik składa wniosek o wpis do rejestru zastawów. Okazuje się, że rzecz już widnieje w rejestrze. Czy wówczas sąd dopisuje zastawnika \"na drugim miejscu\" ze wszystkimi tego konsekwencjami (...)

  kilka zastawów rejestrowych na tej samej rzeczy
 • Pełnomocnictwo a umwoa zastawnicza

  Składam czasami wniosek RZ-1 do sądu. Dołączam do niego umowę zastawniczą. Może zdarzyć się tak, że umowa zostanie podpisana przez kogoś innego upoważnionego przeze mnie. Wynika to chociażby (...)

  Pełnomocnictwo a umwoa zastawnicza
 • Przedmiot skargi pauliańskiej

  Zgodnie z art. 527 k.c. wierzyciel jest chroniony przed działaniami dłużnika wyzbywającego się majątku. Np. córka dłużnika, która by nawet kupiła za cenę rynkową nieruchomość od ojca może (...)

  Przedmiot skargi pauliańskiej
 • Usunięcie wpisu w rejestrze zastawów

  Zawieram umowę zastawniczą jako zastawnik i składam wniosek RZ1. Czy gdyby zastawca odwołał się od postanowienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego (z jakiegokolwiek powodu) oznacza to usunięcie (...)

  Usunięcie wpisu w rejestrze zastawów
 • Zastaw rejestrowy - zakaz zbycia rzeczy

  W umowie zastawniczej strony mogą wprowadzić zastrzeżenie, że zastawca zobowiązuje się, że przed wygaśnięciem zastawu nie sprzeda rzeczy. Jakie to ma znaczenie dla zastawnika, jeżeli i bez tego (...)

  Zastaw rejestrowy - zakaz zbycia rzeczy
 • Zastaw rejestrowy a zajęcie rzeczy

  Wpis do rejestru zastawów równoznaczny jest z wydaniem rzeczy. Teoretycznie oznacza to, że z chwilą wpisu zastawnik, który zawarł umowę z zastawcą dysponującym rzeczą ruchomą zajętą przez (...)

  Zastaw rejestrowy a zajęcie rzeczy
 • odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Przedsiębiorca zawiera z konsumentem umowę pożyczki zabezpieczoną zastawem rejestrowym na rzeczy ruchomej. Konsument odstępuje od umowy w ustawowym terminie 14 dni. Czy wobec tego wygasa zastaw rejestrowy (...)

  odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego
 • Przekazanie leasingu

  Czy można przekazać leasing, tzn. czy w którymś momencie np. w połowie leasingu pojazdu leasing dalszy przenieść na inną firmę lub osobę fizyczną? Czy jest to w jakimś stopniu obciążone podatkiem (...)

  Przekazanie leasingu