e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Maj 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

Opinie prawneProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 547 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 547 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 546 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 546 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 545 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 545 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 544 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 544 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 543 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 543 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 542 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 542 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 541 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 541 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 540 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 540 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5112 — Rewe/Plus Discount) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Pomoc państwa — Zjednoczone Królestwo — Pomoc państwa C 16/08 (ex NN 35/07 i NN 105/05) — Dotacje przyznane CalMac i NorthLink na usługi transportu morskiego w Szkocji — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2008 z dnia 22 maja 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2008 z dnia 22 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2008 z dnia 22 maja 2008 r. dostosowujące niektóre kwoty połowowe dla tuńczyka błękitnopłetwego zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Wiążąca informacja taryfowa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2008 z dnia 22 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2008 z dnia 22 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2008 z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Zawiadomienie dotyczące ustanowienia współpracy administracyjnej między Senegalem a Wspólnotą Europejską (Opublikowane na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 (  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, str. 1))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Zawiadomienie dotyczące ustanowienia współpracy administracyjnej między Nową Zelandią a Wspólnotą Europejską (Opublikowane na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 (  Dz.U. L 350 z 31.12.2007, str. 1))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2008 z dnia 22 maja 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2008 z dnia 22 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Wakaty na stanowiskach Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy – COM/2008/10070