e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Wrzesień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dostęp do akt osobowych pracownika

  Mała firma chce zatrudnić pracownika na umowę o dzieło w celu uporządkowania i utworzenia teczek osobowych dla zatrudnionych pracowników (aktualnie i już niepracujących). Pracownicy mają wątpliwości, czy ich dane nie "wyciekną" na zewnątrz. Czy każdy pracownik powinien wyrazić zgodę (...)

 • Rozliczanie VAT z najmu przez jednego z małżonków

  Razem z żoną jesteśmy właścicielami we wspólnocie małżeńskiej nieruchomości, którą wynajmujemy firmie. Podatek dochodowy z najmu jest rozliczany przeze mnie w imieniu moim i żony, na skutek złożonego w US oświadczenia o rozliczaniu dochodów z najmu przez jednego z małżonków. Z tytułu (...)

 • Opłata skarbowa od weksla

  Otrzymałem weksel własny niezupełny z wpisaną maksymalną sumą wekslową, do wysokości której mogę wpisać kwotę do zapłaty, zgodnie z postanowieniami deklaracji wekslowej. Jakie obowiązki podatkowe wynikają z wystawionego weksla własnego dla remitenta i dla dłużnika? Czy po wycofaniu (...)

 • Warunki zabudowy zagrodowej

  Posiadam 14 h gruntów rolnych z wydanymi warunkami zabudowy zagrodowej. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie jest 8.5 h. Czy mogę wydzielić z tego gospodarstwa działkę o powierzchni 3000m2 i wystąpić o wydanie warunków zabudowy zagrodowej na ta działkę? Czy po uzyskanie warunków (...)

 • Warunki zabudowy - przyłącze do sieci

  Zgodnie z warunkami wydania decyzji wzzt istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust.5, musi być wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze (...)

 • Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

  Towar sprowadzony spoza UE podlega ocleniu i należy zapłacić w kraju od jego wartości podatek VAT. Nieraz jednak zamawiałem różnego rodzaju artykuły w sklepach głównie w USA, ale także w Hong-Kongu (np. książki, elektronikę, ubrania). Nie miałem wcześniej żadnego pojęcia o ww. wymaganiach. (...)

 • Zwolnienie lekarskie L4 a ustawa o lekarzu sądowym

  Do pisma o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku dołączono zwolnienie L4, jako powód niedotrzymania siedmiodniowego terminu. Zwolnienie wystawił lekarz nie wpisany na listę lekarzy sądowych. W przypadku uwzględnienia zwolnienia przez sąd, termin zostałby dotrzymany. (...)

 • Termin zawiadomienia pracodawcy o chorobie

  Pracownik przebywał na urlopie. W trakcie urlopu dostarczył zwolnienie lekarskie, które zakończyło się przed końcem urlopu. Po zakończeniu urlopu (dwa dni temu) pracownik nie pojawił się jednak w pracy. Czy pracownikowi urlop przedłuża się automatycznie o okres choroby w trakcie urlopu, (...)

 • Umowa pożyczki bez potwierdzenia odbioru kwoty

  W wielu spisanych umowach pożyczki napisane jest tylko, że pożyczkodawca udziela pożyczki pożyczkobiorcy. Nie jest napisane to (co w niektórych jest napisane), że pożyczkobiorca podpisując umowę kwituje odbiór kwoty pożyczki. Czy brak takiego potwierdzenia może spowodować oddalenie powództwa (...)

 • Lokatorskie prawo do lokalu a podział majątku

  W wielu artykułach i odpowiedziach na stronach serwisu poruszacie Państwo problem uwzględniania przy podziale majątku (rozwód, sprawy spadkowe) lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy o spółdzielniach (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 997 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 lipca 2008 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 996 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 995 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 994 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia

 • Monitor Polski Poz. 584 z 2008

  Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 23/07 (ex N 118/07) przewidzianej przez Zjednoczone Królestwo na rzecz spółki Vauxhall Motors Ltd (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1333) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie pomocy państwa, którą Belgia zamierza wdrożyć na rzecz Volvo Cars Gent (C 35/07 (ex N 256/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 832) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5164 — MSREF/Crowne Plaza Wiesbaden Hotel) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  MEDIA 2007 — Rozwój, dystrybucja, promocja i szkolenia — Zaproszenie do składania ofert — EACEA/23/08 — Wsparcie na rzecz współpracy sieciowej kin wyświetlających filmy europejskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programów prac na 2008 r. i 2009 r. siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 34/06 (ex N 29/05 i ex CP 13/04), jaką Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Nadrenii Północnej-Westfalii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5109) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 4,39 % na dzień 1 września 2008 r. — Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2008 z dnia 1 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2008 z dnia 2 września 2008 r. uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2008 ustanawiające zredukowane składniki rolne i dodatkowe opłaty celne stosowane do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty niektórych towarów zawierających przetwory mleczne, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2008 z dnia 2 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika