Archiwum 26 Listopad 2010

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1460 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji państwa portu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1459 z 2010

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1458 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Ogłoszenie nr PE/139/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja ds. Stosunków z Grupami Politycznymi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Ogłoszenie nr PE/136/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja Generalna ds. Personelu — Dyrekcja ds. Zarządzania Administracyjnego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Ogłoszenie nr PE/135/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja Generalna ds. Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej — Dyrekcja ds. Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Regulamin nr 64 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ich wyposażenia, które może obejmować: zespół zapasowy do użytku tymczasowego, opony odporne na przebicie typu „run-flat” lub system ogumienia odpornego na przebicie typu „run-flat” lub system monitorowania ciśnienia w oponach

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Ogłoszenie nr PE/132/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji — Dyrekcja ds. Zasobów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu fosforanu amonowego żelaza(II) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8191)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8185)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5961 – Bertrand Restauration/Inbev France/Bars&Co) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Ogłoszenie nr PE/131/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja Generalna ds. Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej — Dyrekcja ds. Zasobów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/81/UE z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia zastosowania substancji czynnej 2-fenylofenol (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6040 – Europcar/Daimler/car2go Hamburg JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6065 – AXA Private Equity/CIR/KOS) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1081/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1087/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6015 – Banco Santander/Bank Zachodni WBK/BZWBK AIB Asset Management) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Ogłoszenie nr PE/130/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego — Dyrekcja ds. Zasobów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1085/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. otwierające i ustalające administrowanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na przywóz słodkich ziemniaków, manioku, skrobi z manioku i innych produktów objętych kodami CN 07149011 i CN 07149019 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1000/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1080/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1084/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych w odniesieniu do ekwiwalencji w uszlachetnianiu czynnym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Ogłoszenie nr PE/129/S o naborze na stanowisko — Dyrektora (Grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) — Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej — Dyrekcja ds. Zasobów

NA SKÓTY