e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Listopad 2010

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Błąd w nazwie dłużnika w nakazie zapłaty

  Na podstawie faktury uzyskałem nakaz zapłaty przeciwko pewnemu związkowi zawodowemu. Nakaz uprawomocnił się i skierowałem wniosek egzekucyjny do komornika, który jednak stwierdził, że na terenie tego zakładu taki związek nie funkcjonuje i postępowanie umorzył. Po wpisaniu nr NIP do wyszukiwarki (...)

 • Roszczenie o zachowek a darowizna

  Moja matka dokonała aktu darowizny kamienicy na rzecz brata. Spadkobiercami po matce jest brat oraz ja, ojciec nie żyje. Jaka w moim przypadku będzie wielkość zachowku w stosunku do wartości kamienicy (jaki ułamek wartości kamienicy) i jaką bierze się wartość kamienicy przy obliczaniu zachowku, (...)

 • Koszty sprowadzenia samochodu

  Chciałbym kupić samochód w Niemczech. Jakie koszty należy ponieść w Polsce i jakie przedstawić dokumenty? Chodzi o samochód osobowy, używany, silnik 2.0, kupowany do celów prywatnych, kupowany od osoby fizycznej.

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1481 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1480 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 • Dziennik Ustaw Poz. 1479 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1478 z 2010

  Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1477 z 2010

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1476 z 2010

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 1475 z 2010

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1474 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 1473 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt SK 23/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 1472 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1471 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1470 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw Poz. 1469 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1468 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1467 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1466 z 2010

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1465 z 2010

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1464 z 2010

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1463 z 2010

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1461 z 2010

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 • Monitor Polski Poz. 1040 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2010 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 1039 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2010 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 1038 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Poz. 1037 z 2010

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 listopada 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 1036 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 1035 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski Poz. 1034 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 1033 z 2010

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” — Krzysztof Komeda, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 1032 z 2010

  Uchwała Nr 183 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji nr 2 Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Poz. 1031 z 2010

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2010

  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2010

  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6042 – Brose/SEW/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6069 – Mitsui Renewable/FCCE/Guzman) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5846 – Shell/Cosan/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi i Rosji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Zaproszenia do składania wniosków i wyrażenia zainteresowania – Program ESPON 2013

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/37/10 – Program współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży – Transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany – Partnerstwa w zakresie studiów transatlantyckich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o otwarciu postępowania likwidacyjnego wobec International Insurance Corporation (IIC) NV (Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń oraz z art. 213h holenderskiego prawa upadłościowego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie szans i wyzwań stojących przed kinem europejskim w erze cyfrowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8308) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Konkluzje Rady w sprawie podnoszenia poziomu podstawowych umiejętności w kontekście europejskiej współpracy na rzecz szkół na miarę XXI wieku

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/82/UE z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej tetrakonazolu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1104/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ustalające, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zawarcia drugiego Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej