e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Maj 2012

Artykuły i poradniki

 • Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

  Zasadom zatrudniania i zwalniania nauczycieli podlegają: nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni publicznych przedszkoli, szkół (w tym wyższych), placówek, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków (...)

Zmiany w Prawie • fotUłatwienia na granicy z Rosją

  Dziś wchodzi w życie umowa o małym ruchu granicznym z Rosją podpisana w Moskwie w połowie grudnia. Umowa ułatwi przygranicznym mieszkańcom podróż w obie strony, (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 516 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 515 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 514 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012

 • Dziennik Ustaw Poz. 513 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 512 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 4/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 511 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż

 • Monitor Polski Poz. 292 z 2012

  Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012–2015

 • Monitor Polski Poz. 291 z 2012

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”

 • Monitor Polski Poz. 290 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 kwietnia 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013