Darowizna auta wykorzystywanego w działalności

Pytanie:

W styczniu 2007 chcę podarować mojej mamie swój samochód o wartości ok. 17000 zł, który jest obecnie środkiem trwałym w mojej jednoosobowej firmie. Samochód będzie przed darowizną wycofany z ewidencji środków trwałych i nie będzie dalej wykorzystywany w firmie. Czy muszę rozliczyć w firmie tę darowiznę, zapłacić jakiś podatek od tej transakcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych. Z treści art. 10 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy wynika, iż przysporzenie z powyższego tytułu występuje także w przypadku, gdy środek trwały został wycofany z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat. Z literalnego brzmienia cytowanych przepisów wynika, iż do powstania przychodu z działalności gospodarczej dochodzi wskutek zbycia o charakterze odpłatnym. Przekazanie samochodu w drodze darowizny dokonanej na rzecz matki nie powoduje zatem powstania przychodu z działalności gospodarczej.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 4 marca 2005 r., sygn. I US PB-/415/5/05; informacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 28 kwietnia 2004 r., sygn. I US I/415/13/04).

Czynność ta objęta jest natomiast zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od spadków i darowizn. W świetle przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny. Obowiązek podatkowy, zgodnie z treścią przepisu art. 5 ustawy, ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy i powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia - art. 6 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy. Konieczność zapłaty podatku od darowizny uzależniona jest od wartości przedmiotu darowizny. Należy przy tym zaznaczyć, że podstawę opodatkowania, w myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, w sytuacji kiedy odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, co wynika wprost z treści art. 8 ust. 1 wyżej powołanej ustawy. W myśl przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku, która dla I grupy podatkowej określonej przepisem art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy, do której ustawodawca zliczył m.in. rodziców wynosi 9.637 zł. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku wg skal podatkowych wymienionych w art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Ze względu na projektowane zwolnienia darowizn w ramach I grupy podatkowej być może warto poczekać z darowizną do stycznia 2007 r. Jeśli bowiem Prezydent podpisze nowelizację, zwolnione  będzie, pod pewnymi warunkami, od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych (czyli np. rodziców), pasierba, rodzeństwo,  ojczyma i macochę.

Darowanie samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej matce podatnika może podlegać opodatkowaniu VAT. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności  przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Jeśli obdarowany nie przejmuje zobowiązań darczyńcy (co jest zasadą), umowa darowizny nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych - art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Stenia

17.11.2009 14:4:37

Re: Darowizna auta wykorzystywanego w działalności

a co ze zwrotem do US Watu odliczonym od zakupu samochodu /60% Wat/ płacę zryczałtowany podatek dochodowy


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: