Dostęp do dokumentów w księgach wieczystych

Pytanie:

Jestem zainteresowany zakupem działki. Księga wieczysta nie jest jeszcze dostępna online. Pojechałem do sądu, żeby ją zobaczyć. Otrzymałem dwie strony z wydrukiem zawierającym standardowe wpisy. Księga obejmuje kilka działek tego samego właściciela. Są tam zapisy dotyczące służebności, ale numery działek przez które \'przechodzi\' służebność nie zgadzają się z tymi, które są przedmiotem księgi. We wpisie jest odwołanie do mapy graficznej, która znajdowała się z teczce wraz z kilkoma innymi dokumentami. Dowiedziałem, że dokumenty (w tym mapy) może zobaczyć jedynie właściciel działek, ale i tak nie będzie ich mógł ich skserować czy sfotografować, żeby mi pokazać iż przedmiotowa działka nie ma służebności. Czy taka praktyka sądu jest prawidłowa? Czy mogę skutecznie zażądać udostępnienia całości zawartości teczki np. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej. Do akt tych składa się dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości. Akta księgi wieczystej prowadzi się w twardych teczkach, na których zamieszcza się dane podlegające umieszczeniu na pierwszej stronie księgi wieczystej, wskazane w § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. 2001 r., Nr 102 poz. 1122).

Z art. 36 [1] ust. 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wynika, że akta księgi wieczystej może przeglądać, w sposób określony w ust. 3 (w obecności pracownika sądu – przyp. red.), osoba mająca interes prawny oraz notariusz. Interes prawny jako warunek wglądu do akt księgi wieczystej został użyty w szerokim tego słowa znaczeniu. W postępowaniu nieprocesowym, a taki charakter ma postępowanie wieczystoksięgowe, interes prawny nie wynika z reguły, tak jak w procesie, z naruszenia lub zagrożenia sfery prawnej wnioskodawcy, lecz z pewnych zdarzeń prawnych, które wywołują konieczność przejrzenia akt księgi wieczystej. Zatem interes ten ma nie tylko osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia, ale także np. wierzyciel właściciela, użytkownika wieczystego, notariusz jako osoba publicznego zaufania oraz bank kredytujący właściciela (współwłaściciela) nieruchomości. Osobą zainteresowaną w żądaniu wydania odpisu księgi wieczystej jest każdy, na czyją rzecz są wpisane prawa, ostrzeżenia, prawa osobiste i roszczenia, wzmianki o wniosku i każdy, kto jest legitymowany do wystąpienia z powództwem o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (Bałan-Gonciarz E., Ciepła H. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej. Oficyna, 2007).

Praktyka sądu jest zgodna z prawem. Nie jest Pan osobą uprawnioną do uzyskania dostępu do akt księgi wieczystej. Dostępu do akt księgi wieczystej nie można uzyskać w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

ozimek

22.3.2012 16:59:35

Re: Dostęp do dokumentów w księgach wieczystych

przeczytanie

ozimek

22.3.2012 16:51:57

Re: Dostęp do dokumentów w księgach wieczystych

przeczytanie ksiegi wieczystej

ozimek

22.3.2012 16:47:27

Re: Dostęp do dokumentów w księgach wieczystych

wglad do ksiegi wieczystej nr.To1T/00000721/0

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: