Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Pytanie:

Dwa lata temu wyszłam za mąż za Belga. Mąż nadal ma stały adres zamieszkania w Belgii, który to adres również widnieje na mojej karcie tymczasowego pobytu (ważna na 5 lat). Natomiast mój adres stałego pobytu jest nadal w Polsce. Przez okres trwania małżeństwa częściej przebywamy w Polsce, tu mąż ma firmę i tu też inwestuje. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa podpisałam z mężem umowę pożyczki na zakup gruntu. Umowa ta została sporządzona i podpisana w Belgii. Zakupioną działkę chciałabym odsprzedać mężowi. Czy jest to możliwe, jeśli jest obcokrajowcem? Czy sprawa różnych adresów zamieszkania, pomimo ze jesteśmy małżeństwem, ma się jakoś do tego, czy mąż może cokolwiek w Polsce kupić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wg Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców regułą jest, iż nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Od tej reguły ustawa przewiduje szereg wyjątków. Zezwolenia nie musi posiadać m.in. cudzoziemiec, który jest małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich - przy czym nieruchomości, które zamierza nabyć stanowić muszą wspólność ustawową małżonków.

Inny wyjątek przewiduje, iż nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże nabycie:

  • nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

  • drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (nabyciem „drugiego domu" jest nabycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, bądź na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, która nie będzie stanowiła stałego miejsca zamieszkania cudzoziemca)

wymaga uzyskania zezwolenia także od obywateli lub przedsiębiorców z EOG. Obywatel Belgii zalicza się do tej kategorii. Jeśli więc nieruchomość, jaką ma nabyć, nie zalicza się do w/w kategorii, nie musi mieć zezwolenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY