e-prawnik.pl Porady prawne

Przedawnienie roszczenia o rozwiązanie umowy

Pytanie:

Reprezentuję związek wyznaniowy (zgodnie z zatwierdzonym przez MSWiA statutem posiada osobowość prawną). W marcu 1990 roku zbór, działając przez swoich uprawnionych przedstawicieli, przyjął do Skarbu Państwa odpłatnie działkę budowlaną w wieczyste użytkowanie. W § 7 aktu notarialnego znalazł się zapis, z którego wynika, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren będący przedmiotem tego aktu jest przeznaczony pod budowę obiektu sakralnego na potrzeby Kościoła. W tym paragrafie wieczysty użytkownik (kościół) zobowiązuje się do rozpoczęcia budowy w ciągu 2 lat i jej ukończenia w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego, a także do utrzymania budynku w należytym stanie, a w razie rozbiórki lub zniszczenia - do odbudowy w ciągu 3 lat. W przypadku nie dotrzymania tych zobowiązań Skarbowi Państwa służy prawo rozwiązania umowy i odebrania terenu. Kościół nie wywiązał się z tych zobowiązań. Aż do dnia dzisiejszego na rzeczonym terenie nie został wybudowany żaden budynek (tym bardziej obiekt sakralny). Skarb Państwa nie skorzystał z przysługującego mu prawa (przez te wszystkie lata nie było żadnej reakcji ze strony gminy). W tym czasie zmienił się także plan zagospodarowania tych terenów. Posiadam aktualne zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta, które stwierdza "nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki (...), znajdują się na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (...), ww. działki położone są w granicach obszaru (...) określonego jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną." Obecnie Zbór, działając przez swoich przedstawicieli, wystawił przedmiotową działkę na sprzedaż. Zachodzi obawa, czy w momencie kupna działki i przeniesienia prawa wieczystego użytkowania na Kupujących, Skarb Państwa nie skorzysta z prawa wynikającego z § 7 aktu notarialnego. Czy Skarb Państwa, mimo upływu 17 lat od dnia zawarcia umowy, może powołać się na zapis z aktu notarialnego i odebrać Kościołowi działkę, czy też dla tej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy mówiące o przedawnieniu zobowiązań?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczenia o rozwiązanie umowy

1.10.2007

Zgodnie z art. 33 ustawy o gospodarce nieruchomościami użytkowanie wieczyste co do zasady wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie umowy przed upływem tego okresu.   

Zgodnie z § 3 tego artykułu właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie. W razie rozwiązania umowy zwraca się pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego oraz sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegają waloryzacji. Maksymalna wysokość kwoty podlegającej zwrotowi nie może przekraczać wartości prawa użytkowania wieczystego określonej na dzień rozwiązania umowy.  

W opisanym przypadku Skarb Państwa nadal ma prawo wystąpić do sądu o z żądaniem rozwiązania umowy. Prawo do rozwiązania umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste jest aktualne, ponieważ nadal mamy do czynienia ze stanem, w którym użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie. Ponadto proszę zwrócić uwagę na fakt, iż użytkownik może korzystać z gruntu w sposób określony przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Przeniesienie tego prawa na inny podmiot nie oznacza, ze będzie on mógł wybudować na tym terenie budynek wielorodzinny czy jednorodzinny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ