Ubezpieczenie OC samochodu-towaru

Pytanie:

Prowadzę sprzedaż samochodów specjalnych. Samochody importuję z terenu zachodnich państw unii europejskiej. Samochody są własnością mojej firmy i nie są zarejestrowane w kraju. W między czasie wykupiłem ubezpieczenie OC na wszystkie wozy nie rejestrując ich. Ubezpieczenia potrzebowałem do przejazdu w nowe miejsce prowadzenia działalności. Obecnie płacę kolejne raty ubezpieczeń i jest to dość pokaźna suma. Chciałbym pozbyć się tego balastu. Czy mam obowiązek kontynuować takie ubezpieczenie a może mogę je po prostu wypowiedzieć. Ubezpieczone wozy nie jeżdżą i nie ma potrzeby aby były ubezpieczone. Czy w przypadku wypowiedzenia umowy może ścigać mnie później ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na wstępie należy zauważyć, że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje obowiązek ubezpieczenia pojazdów mechanicznych również niezarejestrowanych w kraju, a pozostających na terytorium RP:

 

Art.23.1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

1a. Posiadacz pojazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 lit. a, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdu, w odniesieniu do którego państwem członkowskim Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka jest państwo Unii Europejskiej, w którym pojazd ma być zarejestrowany, obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa przez cały okres pozostawania tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją, jak również do posiadacza lub kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą, niedopuszczonym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym albo pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

 

Konieczność ubezpieczenia pojazdu potwierdza również inny przepis tejże ustawy:

Art.29.1.Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

(...)

4)przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, które nie zostały zarejestrowane;

(...)

 

Ustawa nie wiąże więc obowiązku ubezpieczenia z ciągłym używaniem pojazdów, lecz wprowadzeniem ich do ruchy choćby jednokrotnie, co jak rozumiemy już nastąpiło.

 

Rozwiązanie umowy OC również przewidziane jest ustawą w określonych przypadkach:

 

Art.33. Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:

1) z upływem okresu, na który została zawarta;

2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;

3) z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3;

4) w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4;

5) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym;

6) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535);

7) z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą;

8) z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

9) z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

10) z dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 28a ust. 1.

 

W analizowanej sytuacji nie widzimy podstaw do zakończenia obowiązku ubezpieczenia pojazdów tylko z tego powodu, że pojazdy nie są faktycznie używane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY