Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

Pytanie:

W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu ze sprzedaży choinek z własnej plantacji trzeba płacić podatek? Jeżeli tak, to czy zalicza się ten dochód do między innymi do dochodu z najmu mieszkań oraz jakiegokolwiek innego dochodu? Jeżeli obowiązuje osobny podatek to w jakiej formie oraz wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

Na wstępie warto zasygnalizować, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. nr 80, poz. 350 ze zm.), ”Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).” Ograniczonym zaś obowiązkiem podatkowym objęte są osoby, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania - stanowi o tym art. 3 ust. 2a ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 przytoczonej ustawy, podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie jest opodatkowana działalność rolnicza. Wyjątkiem od tej zasady jest prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Pod pojęciem zaś działalności rolniczej, należy rozumieć zgodnie z art.. 2 ust. 2 „ (…)działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

Porady prawne
  • miesiąc - w przypadku roślin,

  • 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

  • 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

  • 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

  • licząc od dnia nabycia.”

Innymi słowy, materiał szkółkarski pochodzący z własnej uprawy jest działalnością rolniczą. Działalność rolnicza zaś, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 1984 Nr 52 poz. 268 ze zm) opodatkowana jest podatkiem rolnym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1, jest Pani podatnikiem podatku rolnego (podatnikiem jest min.: właściciel gruntów, posiadacz samoistny gruntów, użytkownik wieczysty gruntów.). Opodatkowaniu zaś, w szczególności podlegają, zgodnie z art. 1. ustawy o podatku rolnym: grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Wysokość podatku rolnego uzależniona jest od tego czy dany grunt sklasyfikowany jest jako grunt gospodarstwa rolnego czy też jako grunt pozostały. W rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Jeżeli więc, dany grunt sklasyfikowany jest jako grunt gospodarstwa rolnego to wówczas, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 podatek rolny za rok podatkowy wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Jeżeli grunty sklasyfikowane są jako pozostałe, to zgodnie z art. ust. 1 pkt 2 podatek rolny wynosi od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta. Równowartość pieniężną żyta oblicza się według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Warto dodać, że podatek rolny, zgodnie z art. 6a ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Do obowiązków podatnika należy jedynie złożenie właściwemu organowi podatkowemu informacji o gruntach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian w tym zakresie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rolnik będzie płacił bonami paliwowymi za olej napędowy

Rolnik będzie płacił bonami paliwowymi za olej napędowy

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy w sprawie bonów paliwowych dla gospodarstw rolnych. Ma on na celu wprowadzenie bonów paliwowych będących prawnym środkiem płatniczym przy zakupie przez producentów rolnych oleju napędowego, a co za tym idzie obniżenie kosztów produkcji. Projektodawcy podnoszą, iż skutki każdej podwyżki cen oleju napędowego, spowodowane wzrostem stawek podatku (...)

Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

Od czego należy płacić podatek rolny? Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Kto musi opłacać podatek rolny? Podmiotami obowiązanymi (...)

Podatek rolny 2015

Podatek rolny 2015

Stawka podatku 2015 W 2015 r. stawka podatku rolnego nieznacznie zmalała w porównaniu do stawki obowiązującej w roku ubiegłym. Stawka podatku rolnego jest rokrocznie zmieniana, z uwagi na to, że jest powiązana ze średnią cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena ta, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu statystycznego (...)

Podatek rolny od użytków rolnych klasy VIz

Podatek rolny od użytków rolnych klasy VIz

Interpretacja ogólna w zakresie podatku rolnego Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 2 stycznia 2018 r. dotyczy ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Zgodnie z interpretacją stosuje się do nich takie przeliczniki jak dla użytków rolnych klasy VI. Użytki rolne klasy VIz wchodzące w skład gospodarstw rolnych przelicza się na (...)

Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka?

Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka?

Często, jeśli małżeństwo stara się o pożyczkę lub kredyt, np. bank żąda zaświadczeń, że małżonkowie nie zalegają z podatkami. Jeżeli mają oni wspólność majątkową — każdy z małżonków może uzyskać takie zaświadczenie, nie tylko dla siebie, ale także dla małżonka.  Zaświadczenia takiego wymagają nie tylko banki, ale także firmy leasingowe (...)

Kto płaci podatek rolny?

Kto płaci podatek rolny?

Podatkiem rolnym opodatkowane są wszystkie grunty sklasyfikowane jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, chyba że prowadzi się na nich pozarolniczą działalność gospodarczą. Tak jest od 1 stycznia 2004 r. Wcześniej tym podatkiem były objęte tylko grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych. Pozostałe, a chodziło o grunty nietworzące gospodarstwa (...)

Sprawdź co się bardziej opłaca: podatek rolny czy od nieruchomości

Sprawdź co się bardziej opłaca: podatek rolny czy od nieruchomości

Tak naprawdę o tym, czy należy się podatek od nieruchomości czy podatek rolny, decyduje sposób sklasyfikowania gruntów w ewidencji gruntów i budynków.Rzeczpospolita, Joanna Bonecka, 26.05.2009 r. nieruchomość, nieruchomości, grunt rolny, przeznaczanie, klasyfikacja

Skarbówka może zająć dom nawet wtedy, gdy...

Skarbówka może zająć dom nawet wtedy, gdy...

Urząd skarbowy może zająć nam dom lub samochód także wtedy, gdy... termin zapłaty podatku jeszcze nie minął, ustanawiając tzw. hipotekę przymusową albo zastaw rejestrowy. Zobowiązania podatkowe zabezpieczone w taki sposób powinny jednak podlegać przedawnieniu, tak samo, jak inne podatki - uznał Trybunał Konstytucyjny.Brak możliwości przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych (...)

Kto będzie płacił podatek od gruntów rolnych - właściciel czy dzierżawca?

Kto będzie płacił podatek od gruntów rolnych - właściciel czy dzierżawca?

Podatek rolny za grunty dzierżawione będzie płacił dzierżawca, a nie właściciel ziemi - zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym, nad którym w czwartek w nocy dyskutował Sejm.   (...)Jak wynika z uzasadnienia do projektu, umowy zawierane z dzierżawcami nie przenoszą obowiązku podatkowego na dzierżawcę. Jest tak również w sytuacji, gdy dzierżawca z własnej (...)

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Nowa ustawa usprawnia procedury, likwiduje zbędne obciążenia biurokratyczne i wprowadza rozwiązania, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Nowelizacja, tzw. pakiet MŚP, stanowi kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Dokonuje zmian w 34 ustawach, wprowadza prawie 50 uproszczeń, dzięki którym przez (...)

Podatki gruntowe niezależne od infrastruktury liniowej?

Podatki gruntowe niezależne od infrastruktury liniowej?

Propozycje ME dotyczące podatków gruntowych mają pozwolić zapobiec wzrostowi cen energii Rządowy projekt ustawy określa zasady opodatkowania gruntów (głównie leśnych), przez które przebiega infrastruktura liniowa służąca do przesyłania albo dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych. (...)

Resort finansów będzie monitorował podatki samorządowe

Resort finansów będzie monitorował podatki samorządowe

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przygotowany przez ministra rozwoju i finansów, przewiduje, że organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane (...)

Nowe sprawozdania dotyczące podatków lokalnych

Nowe sprawozdania dotyczące podatków lokalnych

Jakie sprawozdania o podatkach lokalnych mają składać organy samorządu terytorialnego? Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) będą corocznie składać sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. 12 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania (...)

Jak będzie opodatkowana ziemia pod słupami energetycznymi?

Jak będzie opodatkowana ziemia pod słupami energetycznymi?

Jaka ustawa porządkuje zasady opodatkowania ziemi pod słupami energetycznymi? Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym ujednolica zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega strategiczna infrastruktura liniowa. Dzięki nim właściciele terenów, na których (...)

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. - Taką uchwałę w składzie 7 sędziów podjął 13 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FPS 5/16), (...)

Opłata za posiadanie psa

Opłata za posiadanie psa

Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić. Kto płaci za posiadanie psa? Każdy, kto ma psa i mieszka w gminie, która ustaliła taką opłatę. Np. na stronie internetowej gminy można sprawdzić, czy jest obowiązek płacenia takiej opłaty w danej gminie. Jeżeli w danej gminie jest opłata za psa (wprowadzona uchwałą (...)

Podatek od nieruchomości, czy rolny?

Podatek od nieruchomości, czy rolny?

Obowiązuje prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą O tym, czy grunt będzie obciążony podatkiem od nieruchomości, czy rolnym lub leśnym, decyduje jego zakwalifikowanie w ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli jednak taki grunt zajęto na pozarolniczą działalność gospodarczą, obciąża go podatek od nieruchomości. Rzeczpospolita 02.08.2005 r. podatek od nieruchomości, podatek (...)

Urzędnicy cię denerwują? Zaloguj się

Urzędnicy cię denerwują? Zaloguj się

Nie będziesz musiał stać w kolejkach, by załatwić drobną sprawę. Wniosek o becikowe czy wydanie prawa jazdy złożysz nawet w nocy. Wystarczy komputer z dostępem do internetu i założenie profilu zaufanego na portalu ePUAP. Taki profil jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego i działa tak samo, jak nasz odręczny podpis. Możemy nim sygnować różne wnioski, które (...)

ePUAP: Zobacz co załatwisz w urzędzie on-line

ePUAP: Zobacz co załatwisz w urzędzie on-line

Składasz wniosek o becikowe, stypendium czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej? Teraz nie musisz wychodzić z domu. Wystarczy dostęp do internetu i założenie Profilu Zaufanego na portalu ePUAP. Jest to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Po wejściu na stronę www.epuap.gov.pl musimy się zarejestrować (...)

Co z gruntami rolnymi w mieście?

Co z gruntami rolnymi w mieście?

Właściciele gruntów rolnych położonych na terenach miast, którzy płacą podatek rolny, mogą spać spokojnie. Będą się rozliczać z fiskusem na tych samych zasadach co dotychczas. Łatwiej za to wybudują dom na swojej działce. Wynika tak z przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która weszła w życie 1 stycznia 2009 r. Jak czytamy w nowelizacji, spod działania (...)

Kiedy można zawiesić wypłatę części składkowej renty lub emerytury?

Kiedy można zawiesić wypłatę części składkowej renty lub emerytury?

Wypłata części składkowej renty lub emerytury nie podlega zawieszeniu, jeżeli działalność rolnicza prowadzona jest w gospodarstwie, które ze względu na obszar nie podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym.   (...)Pogląd wyrażony w powołanej tu uchwale zachowuje aktualność mimo zmiany przepisów o podatku rolnym. Od 2003 r. podatek rolny płaci się od wszystkich gruntów sklasyfikowanych (...)

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Co pewien czas powraca dyskusja na temat podatku katastralnego w Polsce. W obecnej konfiguracji politycznej jednak najwyraźniej nikt nie jest zainteresowany przyspieszeniem prac w tym kierunku. To dość osobliwe, gdyż polski system podatkowy, z wyodrębnionymi podatkami leśnym, rolnym, od nieruchomości oraz podatkiem transferowym w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych, jawi się (...)

Podatek od sprzedaży działki rolnej

Podatek od sprzedaży działki rolnej

Jeśli gospodarstwo utraci po sprzedaży swój rolny charakter, rolnik musi zapłacić podatek dochodowyUznał tak dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (sygn. IBPB2/415-593/08/MM (KAN-3153/03/08) dotyczącej podatku od sprzedaży gruntów rolnych. Z wnioskiem o interpretację zwróciła się kobieta, która w 2006 r. kupiła 35 ha gruntów (...)

Czy, jak i kiedy można skorygować deklarację podatkową?

Czy, jak i kiedy można skorygować deklarację podatkową?

  Jak, kiedy i czy można skorygować deklarację podatkową?   Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację W rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej, pod pojęciem deklaracji rozumie się również zeznania, wykazy oraz informacje, do których (...)

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Stan faktyczny 6 lat temu kupiłam mieszkanie na współwłasność w udziale 50%. W tym roku odkupiłam brakujące mi 50% udziałów i w chwili obecnej jestem jedynym właścicielem mieszkania. Chciałabym je sprzedać, a środki przeznaczyć na własne potrzeby mieszkaniowe, jednak nowe mieszkanie będzie tańsze niż uzyskane środki ze sprzedaży dotychczasowego mieszkania. Czy będę musiała (...)

Od stycznia niektóre podatki można uiścić kartą

Od stycznia niektóre podatki można uiścić kartą

Kartą płatniczą mogą być uiszczane podatki stanowiące dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego - gminy, powiatu lub województwa. W ten sposób będzie można uregulować m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny.Gazeta Podatkowa, 20.01.2009 r. karta, podatek, należność, zapłata, jednostka samorządu terytorialnego, rolny, nieruchomości

Będą zmiany w opodatkowaniu rolników

Będą zmiany w opodatkowaniu rolników

Ministerstwo Finansów chce, aby rolnicy płacili podatek dochodowy, a nie rolny. Płacąc PIT, rolnik będzie zobowiązany prowadzić ewidencję podatkową - donosi Gazeta Prawna. Według wiceministra finansów Macieja Grabowskiego opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej to system archaiczny. - Nasze propozycje będą zakładały opodatkowanie dochodu z możliwością (...)

Jak opodatkować grunty rolne?

Jak opodatkować grunty rolne?

Grunty określone w ewidencji jako użytki rolne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na takich użytkach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, objęte są podatkiem rolnym. Regulacja prawna pojęcia gospodarstwa rolnego oraz nieruchomości rolnej nie jest jednolita. Rzeczpospolita 11.03.2009 r. rolny grunt, podatek, opodatkowanie, wójt

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wydzierżawienie nieruchomości rolnej

Wydzierżawienie nieruchomości rolnej

Z żoną jesteśmy właścicielami około 40 ha nieruchomości rolnej (jest tu uprawiana pszenica/rzepak - czyli zwykła działalność rolna bez działów specjalnych). Za tę ziemie spłacamy kredyt, (...)

Podatek rolny

Podatek rolny

Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, zarejestrowanej w ewidencji gruntów (...)

Podatek rolny a podatek od nieruchomości

Podatek rolny a podatek od nieruchomości

Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal prowadzimy działalność (...)

Podatek rolny - zgłoszenie

Podatek rolny - zgłoszenie

Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona? Zgodnie z art. 6a ustawy o podatku rolnym, obowiązek podatkowy (...)

Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej. Art. 1 ustawy o podatku rolnym mówi, że opodatkowaniem (...)

Opodatkowanie siedliska na działce rolnej

Opodatkowanie siedliska na działce rolnej

Właściciel chciałby wybudować siedlisko na działce rolnej, która ma powierzchnię większą od średniej wielkości gospodarstwa rolnego w danej gminie. Równocześnie właściciel ma możliwość (...)

Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek płacenia podatku rolnego (...)

Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja

Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja

W zeszłym roku założyliśmy i zarejestrowaliśmy w sądzie stowarzyszenie z działalnością gospodarczą. Z różnych przyczyn nigdy nie rozpoczęliśmy działalności stowarzyszenia, a tym bardziej (...)

Podatek rolny czy podatek od nieruchomości

Podatek rolny czy podatek od nieruchomości

Firma dzierżawi grunt od osoby fizycznej (zwykła umowa), na którym znajduje się wybudowana przez firmę ponad 20 lat temu studnia głębinowa będąca własnością firmy. Firma płaci rolnikowi czynsz (...)

Gospodarstwo rolne dla celów podatkowych

Gospodarstwo rolne dla celów podatkowych

Agroturystyka w gospodarstwie rolnym może być zwolniona z podatku. Poproszę o definicję gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych, zwolnione od podatku dochodowego (...)

Podatek od nieruchomości a impreza masowa

Podatek od nieruchomości a impreza masowa

Zamierzam założyć pole do gry w paintball. Aktualnie działkę wykorzystuje częściowo do prowadzenia innej działalności gospodarczej. Płacę podatek za grunty pod działalność gospodarczą i (...)

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości

W związku ze śmiercią babki okazało się, że była ona posiadaczem samoistnym, a nie właścicielem działki leśnej. Działka ta była własnością mojej rodziny na pewno, co najmniej od roku 1934. (...)

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia

Jak przeprowadzić zasiedzenie działki leśnej użytkowanej przez zmarłą w minionym roku babkę? Jedynym pozostałym przy życiu jej dzieckiem jest mój ojciec. Działka nie jest niczyją własnością (...)

Warunki zasiedzenia nieruchomości

Warunki zasiedzenia nieruchomości

Czy można zasiedzieć tylko część nieruchomości gruntowej np. w \"granicach\" ogrodzenia obejmującego moją nieruchomość oraz części nieruchomości przyległych (w takim stanie nabyłem użytkowanie (...)

Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiedzenie nieruchomości? Czy na sprawie w sądzie są potrzebni fizycznie świadkowie czy wystarczą ich zeznania pisemne udokumentowane podpisem i nr. (...)

Gospodarstwo rolne.

Gospodarstwo rolne.

Podatnik jest właścicielem 0,7200 ha użytków rolnych, dodatkowo jest dzierżawcą 0,5000 ha użytków rolnych, a więc jest w posiadaniu 1,2200 ha użytków rolnych łącznie. Za grunty o powierzchni (...)

Stawka podatku rolnego i od gruntów

Stawka podatku rolnego i od gruntów

Oznaczenia: K - użytki kopalne, N - nieużytek, dr - drogi. Osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej kupiła na podstawie umowy notarialnej tereny po byłej (niezrekultywowanej) odkrywce (...)

Agroturystyka a dochód z najmu

Agroturystyka a dochód z najmu

Posiadam tzw. gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha gruntów rolnych), ale bez zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Uznano, że spełniam wymogi rolnika i obecnie podlegam pod ubezpieczenie KRUS. W odległości (...)

Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego? Zgodnie z ustawą o podatku rolnym za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych (...)

Podleganie pod KRUS po wydzierżawieniu gruntu

Podleganie pod KRUS po wydzierżawieniu gruntu

Ja pracuję na umowę o pracę w firmie wiec jestem ubezpieczony w ZUS, natomiast żona jest ubezpieczona w KRUS jako rolnik (żona nie ma umowy o prace i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej (...)

OC rolnika

OC rolnika

Posiadacz domu w mieście jednocześnie posiada 4ha ziemi rolnej na wsi. Jako rolnikowi -podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC grunty będące w jego posiadaniu. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (...)

Umorzenie składki KRUS

Umorzenie składki KRUS

Jestem osobą bezrobotną, do listopada 2002 r. byłem zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Od stycznia 2002 r. na podstawie umowy użyczenia uprawiam ponad 1 ha ziemi (uprawa warzyw, wypasanie (...)

Dowód własności

Dowód własności

Mój mąż razem z siostrą i bratem uzyskał postanowienie o nabyciu spadku po matce. W skład spadku wchodzą trzy działki. We wszystkich trzech udział w wysokości ma skarb państwa na podstawie wcześniejszego (...)

Sprzedaż zabudowanego gruntu a VAT

Sprzedaż zabudowanego gruntu a VAT

Czy przy sprzedaży gruntu rolnego z tartakiem muszę naliczyć podatek VAT? Grunt rolny z tartakiem kupiłem bez VAT miesiąc temu. Proszę o odpowiedź z uwzględnieniem dwóch wersji: 1) sprzedawca (...)

Sprzedaż działki leśnej a podatek

Sprzedaż działki leśnej a podatek

Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego? Tak, pod warunkiem, że grunt ten stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie utraci (...)

Nabycie działki siedliskowej a ulga podatkowa

Nabycie działki siedliskowej a ulga podatkowa

20 grudnia 2002 r. sprzedałem mieszkanie przed upływem 5 lat od dnia zakupu, złożyłem w ciągu 14 dni oświadczenie o przeznaczeniu środków na cele mieszkaniowe (zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 32 lit. (...)

Rolnik agroturysta

Rolnik agroturysta

Znajomy posiada grunt rolny (pow 1,5 ha). Pracuje w budżetówce (ZUS). W innej gminie, ale odległej - nie sąsiedniej, posiada 0,5 ha działki rolno/leśnej. Tam posiada budynek, w miejscowości na prawach (...)

FORUM PRAWNE

Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości. Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego: działki o powierzchni 62a w gminie wiejskiej (Spiczyn) i działki o powierzchni 45a w gminie miejsko-wiejskiej (Łęczna). Na działce (...)

Witam,mój ojciec od 22 lat uprawia ziemie i płaci podatek rolny od tej ziemi.Nie jest jednak jej właścicielem.Ta

Witam,mój ojciec od 22 lat uprawia ziemie i płaci podatek rolny od tej ziemi.Nie jest jednak jej właścicielem.Ta Witam,mój ojciec od 22 lat uprawia ziemie i płaci podatek rolny od tej ziemi.Nie jest (...)

jaki podatek rolny od nieuzytków?

jaki podatek rolny od nieuzytków? jaki podatek rolny od nieuzytków?

podatek rolny, a organizacja działań na terenach rolnych

podatek rolny, a organizacja działań na terenach rolnych Witam serdecznie, mam wykupioną działkę rolną na własność, sporo hektarów. Chciałabym na niej organizować imprezy dla firm, typowo piknikowe (...)

podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości Witam.Proszę o pomoc Zamierzam złozyć odwołanie do Urzędu z powodu nienależycie pobranego podatku od garażu (pobrano jako garaż wolnostojący stawka 5,54 a mam w pozwoleniu (...)

Podatek od gruntów rolnych zabudowanych

Podatek od gruntów rolnych zabudowanych Witam, kupuje dom na działce, która jest zakwalifikowana jako grunty rolne zabudowane. Nie posiadam więcej ziemi. Czy obejmuje mnie podatek rolny czy standardowy (...)

podatek a sprawa spadkowa

podatek a sprawa spadkowa podatek a sprawa spadkowa Mam niezakończoną sprawę spadkową.Jest 3spadkobierców .od 4lat płacę podatek rolny od przedmiotu spadku [to jest gosp.rolne]bo nie chcę go (...)

jak zmienić w gminie plan zagospodarowania przestżennego

jak zmienić w gminie plan zagospodarowania przestżennego jak zmienić w gminie plan zagospodarowania przestżennego miałem działkę rolną zabudowaną podatek rolny płacę do gminy z działki zabudowanej (...)

budowa budynku gospodarczego na ziemi rolnej

budowa budynku gospodarczego na ziemi rolnej budowa budynku gospodarczego na ziemi rolnej Proszę o udzielenie porady dotyczącej wybudowania \"na zgłoszenie\" budynku gospodarczego do 25m2 związanego (...)

Jaki zastosować przelicznik powierzchni użytków rolnych dla S-PSIV ? czy zastosować przelicznik dla

Jaki zastosować przelicznik powierzchni użytków rolnych dla S-PSIV ? czy zastosować przelicznik dla Jaki zastosować przelicznik powierzchni użytków rolnych dla S-PSIV ? czy zastosować przelicznik (...)

Skomplikowana sprawa

Skomplikowana sprawa Witam. Moja mama chcialaby przeprowadzic postepowanie spadkowe po swojej zmarlej cioci(siostra jej mamy).Tutaj chcialbym zaznaczyc, ze ciocia zmarla 20 lat temu jako bezdzietna panna, (...)

praca po 16 roku zycia na gospodarstwie rolnym

praca po 16 roku zycia na gospodarstwie rolnym Witam. Chciałbym włączyć prace na gospodarstwie rolnym do wysługi lat. Od 16 do 24 roku życia pracowałem na gospodarstwie rolnym moich rodziców. (...)

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości Rodzice odpisali gospodarstwo rolne moi dziadkowie miało to miejsce jeszcze gdy żyli oboje dziadkowie ( był płacony podatek rolny ), i niema na to żadnego dokumentu w 1978 (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Sprzedaż pola a podatek.

Sprzedaż pola a podatek. Witam mam następujące pytanie. w 2007 roku zmarł mi ojciec i dostałem w spadku 1,5 ha ziemi rolnej. Teraz chcę sprzedać innemu rolnikowi część tej ziemi( powyżej 1 ha) (...)

sprzedaż gruntu bez podatku

sprzedaż gruntu bez podatku witam, czy jest jeżeli jest się rolnikiem to należy zapłacić podatek od sprzedaży gruntu? Bo słyszałem, że można nie płacić , jak to jest? Zależy czy po sprzedaży (...)

Porady prawne