Postępowanie administracyjne

Obowiązek elektronicznego przesyłania zgłoszenia TIR do systemu NCTS organów celnych

Strona 1 z 2

Obowiązkowy TIR - NCTS

  

Od dnia 1 stycznia 2009 r. na całym obszarze Wspólnoty Europejskiej zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1192/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 z dnia 2.07.1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 329 z 6.12.2008).

Jakie zmiany dotyczą procedury TIR?

Zmienione przepisy dotyczą m.in. procedury TIR. Zgodnie ze zmienionymi art. 454-457b na obszarze UE wszystkie operacje tranzytowe TIR będą obligatoryjnie realizowane we wspólnotowym systemie informatycznym NCTS.

Oznaczać to będzie dla posiadaczy karnetu TIR (zarówno ze Wspólnoty, jak i krajów trzecich), oprócz przedstawienia papierowego karnetu TIR zgodnie z dotychczasowymi zasadami, także obowiązek elektronicznego przesyłania zgłoszenia TIR do systemu NCTS organów celnych. Obowiązek ten będzie dotyczył zarówno sytuacji, gdy operacja TIR będzie otwierana w urzędzie wyjścia w UE (np. urząd w Warszawie), jak również gdy będzie otwierana w urzędzie przejściowym - wprowadzenia na obszar UE (np. urząd graniczny w Bezledach, Koroszczynie, Korczowej).

Należy zwrócić uwagę, iż każdy częściowy doładunek towarów do przewozu TIR w kolejnym urzędzie wyjścia oznaczać będzie konieczność zakończenia jednej operacji tranzytowej NCTS, a otwarcia kolejnej. Pomimo istnienia jednego karnetu TIR, zgłaszający (posiadacz karnetu TIR lub jego przedstawiciel) będzie musiał przesłać do kolejnego urzędu wyjścia (miejsca kolejnego doładunku towarów) elektroniczne zgłoszenie TIR dotyczące wszystkich przewożonych towarów.

Analogicznie, gdy w urzędzie przeznaczenia będzie dokonywany częściowy rozładunek, operacja tranzytowa NCTS zostanie zakończona. Dla pozostałych towarów będzie wymagane nowe zgłoszenie elektroniczne TIR, w którym należy podać numer MRN poprzedniej operacji NCTS, i otwarta zostanie nowa operacja NCTS do kolejnego urzędu przeznaczenia.

A zatem, na przykład, jeżeli przewóz TIR rozpocznie się w Hamburgu, należy tam otworzyć operację tranzytową NCTS (przesłać zgłoszenie elektroniczne do systemu niemieckiego). Jeśli będzie miał miejsce doładunek towarów w Warszawie, dla wszystkich towarów będzie wymagane kolejne zgłoszenie elektroniczne przesłane do polskiego systemu NCTS.

Jeżeli zgłoszenie TIR nie zostanie przesłane elektroniczne, nie będzie możliwe otwarcie operacji tranzytowej TIR. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest procedura awaryjna, gdy nie ma możliwości korzystania z systemu NCTS z powodu jego awarii - wtedy procedura TIR realizowana będzie wyłącznie na podstawie karnetu TIR.

Istnieje kilka możliwości przesyłania zgłoszeń elektronicznych TIR do systemu NCTS w Polsce:

  • budowa własnej aplikacji do przesyłania zgłoszeń, zgodnej ze specyfikacją XML, która jest opublikowana na stronie internetowej Służby Celnej pod adresem:

http://www.mf.gov.pl - Służba Celna - Informatyzacja/NCTS/Informacje dla firm;

  • zakup aplikacji na rynku komercyjnym;

  • korzystanie z aplikacji internetowej TIR-EPD stworzonej w tym celu przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego IRU;

  • korzystanie z usług przedstawiciela posiadającego odpowiednią aplikację do przesyłania zgłoszeń TIR do NCTS (agencji celnej usytuowanej na przejściu granicznym bądź wewnątrz kraju)

Wprowadzenie elektronicznej obsługi procedury TIR w systemie NCTS przyniesie istotne korzyści, także przedsiębiorcom korzystającym z tej procedury:

  • skrócenie czasu obsługi karnetu TIR i otwarcia operacji TIR w urzędach wyjścia i wprowadzenia - w Polsce procedura TIR ewidencjonowana będzie wyłącznie w systemie NCTS

  • przyspieszenie zamknięcia operacji TIR na obszarze UE - komunikacja pomiędzy poszczególnymi urzędami celnymi dot. operacji TIR odbywać się będzie w formie elektronicznej; dolne odcinki woletów nr 2 nie będą już odsyłane do urzędów wyjścia/wprowadzenia

  • zapewnienie skutecznego nadzoru i bezpieczeństwa przewozu.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: