e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Październik 2010

 • 19.10.2010

  Jakie korzystne propozycje dla studentów szykuje rząd

  W roku akademickim 2009/10 w szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1900 tys. studentów. Co prawda było to o 1,4% mniej niż w roku poprzednim. Jednakże w porównaniu z rokiem akademickim 1990/1991 liczba studentów była większa o 1496,2 tys. osób. (źródło GUS). Polska słusznie (...)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z nieruchomości, o której mowa na wstępie) postanowienie w przedmiocie przysądzenia, które stało się prawomocne z dniem 02.07.2010 (...)

 • Ulga podatkowa w podatku rolnym

  Podatnik podatku rolnego zainstalował na budynku mieszkalnym kolektory słoneczne. Czy zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2c jest to urządzenie do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (słońca) i można przyznać rolnikowi ulgę inwestycyjną z tytułu wydatków poniesionych (...)

 • Zatrudnienie kobiety w zaawansowanej ciąży

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Noszę się z zamiarem zatrudnienia na ponad rok osoby ciężarnej. Osoba ta nigdzie ostatnio przez dłuższy czas nie pracowała. Spodziewa się ona rozwiązania za ok. 2 miesiące. Jest wysoce prawdopodobne, że będzie chciała po urodzeniu dziecka (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

  Wynajmuję mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony 1 roku. W umowie istnieją zapisy, że wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca jeśli najemca zalega z opłatami za media za conajmniej 2 miesiące, jeśli oddaje w używanie przedmiot najmu (...)

 • Umowa najmu

  Zawarłem umowę najmu na czas określony. Jednym z punktów tej umowy jest sporządzenie protokołu przekazania lokalu mieszkalnego - w umowie znajduje się zapis, że bez tego protokołu umowa jest nieważna. Protokół nie został sporządzony. Czy taki stan rzeczy powoduje nieważność umowy (w (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1286 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1285 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1284 z 2010

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1283 z 2010

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego, rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1282 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1281 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Poz. 1280 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1279 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1278 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Monitor Polski Poz. 928 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

 • Monitor Polski Poz. 927 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Poz. 926 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 925 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświadczenia o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

 • Monitor Polski Poz. 924 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Poz. 923 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Pomoc państwa – Republika Włoska – Pomoc państwa C 17/10 (ex N 315/09) – Firmin Srl – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Publikacja wniosku o uznanie określenia tradycyjnego, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania programem operacyjnym ESPON 2013

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (  Dz.U. L 145 z 31.5.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 3, s. 331)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2010 r. w sprawie kwot przenoszonych z krajowych programów wsparcia w sektorze wina do systemu płatności jednolitych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7042)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/32/10 – Tempus IV – Reforma szkolnictwa wyższego poprzez międzynarodową współpracę uniwersytecką

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Mianowanie na stanowisko funkcjonariusza ds. przesłuchań

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4738) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2010 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Sprawozdawca: Austria

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 4 maja 2010 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.317 – E.ON Gas) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2863 wersja ostateczna) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7009) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/39.317 – E.ON Gas

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących przyjęta w trakcie posiedzenia dnia 15 kwietnia 2010 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.317 – E.ON Gas – Sprawozdawca: Polska

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 924/2010 z dnia 14 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 923/2010 z dnia 14 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Asparago di Badoere (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie podpisania Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Konga dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 października 2010 r. w sprawie dwóch projektów rozporządzeń w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (CON/2010/72)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stanowiskiem zastępcy przewodniczącego Izby Odwoławczej (COM/2010/10283)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2009