e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Październik 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

  Powołany pełnomocnik, będący także udziałowcem jednej z założycielskich spółek z o.o., miałby w praktyce całkowitą swobodę w kierowaniu działalnością owej spółki cywilnej dwóch spółek z o.o. Podejmowałby na zasadach wyłączności wszelkie decyzje dotyczące bieżącej działalności (...)

 • Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy

  Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9.11.1995 r. od 15.11.2010 r. w artykule 5 ustęp 1 pkt 4) wprowadza zakaz palenia wyrobów tytoniowych m.in. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2 artykułu 5 ustęp 1. W zakładzie (...)

 • Samowola budowlana współspadkobiercy

  Odziedziczyłem po ojcu 1/2 nieruchomości, na której w roku 2002 został wybudowany dom bez zezwolenia na budowę. Właścicielem drugiej polowy tej nieruchomości jest współspadkobierca, który współdziałał w samowoli budowlanej popełnionej przez ojca. Ja o tej samowoli dowiedziałem się sie (...)

 • Postępowanie w sprawie działu spadku i zniesienia współwłasności

  Przedłużające się postępowanie sądowe w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności radykalizuje głos sędziny. Na ostatnim posiedzeniu oznajmiła, że jeżeli do kolejnego posiedzenia uczestnicy postępowania nie zdołają porozumieć się w sprawie zbycia nieruchomości orzeknie (...)

 • Rozłożenie na raty podatku od spadku

  Chodzi o podatek od spadku z roku 2006. Czy w praktyce częste jest wyrażanie zgody przez urząd skarbowy (opinie wydaje prezydent miasta) na odroczenie podatku od spadku lub na rozłożenie takiego podatku na raty? Na ile rat może zostać rozłożony taki dług z podatku od spadku w wysokości 60-70 (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1344 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt P 10/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 1343 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r. sygn. akt K 35/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 1342 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1341 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1340 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1339 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1338 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1337 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom celnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1336 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1335 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2010 r. sygn. akt P 37/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 1334 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1333 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1332 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 1331 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1330 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1329 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1328 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1327 z 2010

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 974 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2006-2008

 • Monitor Polski Poz. 973 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka

 • Monitor Polski Poz. 972 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 971 z 2010

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 970 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 969 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 października 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 968 z 2010

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Poz. 967 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 966 z 2010

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 października 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 965 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2011

 • Monitor Polski Poz. 964 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 963 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka wraz z kwotami tych dotacji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/651/UE z dnia 26 października 2010 r. zmieniającej decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii objętych środkami przejściowymi dotyczącymi stosowania niektórych wymogów strukturalnych (  Dz.U. L 282 z 28.10.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/852/WE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mleczarskich w Rumunii objętych niektórymi środkami przejściowymi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7258) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7153) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/70/UE z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do daty wygaśnięcia włączenia substancji czynnej karbendazym do załącznika I (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 972/2010 z dnia 28 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 971/2010 z dnia 28 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Vastedda della valle del Belìce (ChNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 970/2010 z dnia 28 października 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lapin Poron kuivaliha (ChNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 lipiec 2010 do 31 sierpień 2010 (Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WElub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Umowa o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków wyrównawczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zawiadomienie Komisji dotyczące ilości dostępnych w pierwszym półroczu 2011 r. dla niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych — 29. pełne wydanie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 lipiec 2010 do 31 sierpień 2010 (Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2010

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)