e-prawnik.pl Porady prawne

Czy upadłość pracodawcy ogranicza ochronę pracowników przed zwolnieniem?

Pytanie:

Czy upadłość pracodawcy ogranicza ochronę pracowników przed zwolnieniem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy upadłość pracodawcy ogranicza ochronę pracowników przed zwolnieniem?

1.12.2011

Zgodnie z art. 41 z ind. 1 par. 1 k.p., zasada ochronna wyrażona w art. 41 k.p. nie ma zastosowania w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Na regulacje Kodeksu pracy dotyczące wypowiadania umów o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji nakładają się unormowania ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.). Przepisy te przewidują stosowny, odmienny od przewidzianego (i co warto dodać, często bardzo korzystnego dla pracownika) tryb postępowania. Istnieje obowiązek skonsultowania zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy (gdy tych organizacji nie ma, to konsultacje przeprowadzane są z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy), powinność podjęcia negocjacji z organizacjami związkowymi w celu zawarcia porozumienia, a w razie jego braku wydania przez pracodawcę regulaminu określającego zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia. Ponadto istnieje obowiązek przekazania powiatowemu urzędowi pracy informacji, które (wcześniej) przekazywane są zakładowym organizacjom związkowym (albo innym przedstawicielom pracowników), a - po zawarciu porozumienia albo wydaniu stosownego regulaminu przez pracodawcę - o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia pracodawca ma obowiązek zawiadomienia na piśmie (ponownie) powiatowego urzędu pracy. W praktyce dość często pojawiają się wątpliwości co do rozgraniczenia przypadków objętych dyspozycją tego artykułu odnośnie pojęcia likwidacji. W kluczowej z tego punktu widzenia uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1989 roku stwierdzono, że z likwidacją zakładu pracy w rozumieniu art. 41 z ind. 1 par. 1 k.p. mamy do czynienia nie tylko w sytuacji gdy doszło do „stałego, faktycznego unieruchomienia” zakładu pracy. Nie musi ono bynajmniej doprowadzić do faktycznego „unieruchomienia zakładu”. Wystarczająca jest bowiem sama likwidacja samodzielności organizacyjnej zakładu przedsiębiorstwa wielozakładowego. Zgodnie natomiast wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2001 r., I PKN 171/2000, LexPolonica nr 356682 (OSNAPiUS 2002, nr 16, poz. 379), od dnia ogłoszenia upadłości przestają pracodawcę obowiązywać przepisy ograniczające możliwość wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę, a ogłoszenie upadłości jest wystarczającą przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Ogłoszenie upadłości odbyć się musi oczywiście w stosownej procedurze przewidzianej przez prawo upadłościowe, ewentualnie inne przepisy szczególne. Powyższe uwagi nie odnoszą się natomiast do likwidacji stanowiska pracy. Okoliczność ta w żaden sposób nie jest tożsama z likwidacją pracodawcy lub ogłoszeniem jego upadłości. W związku z powyższym pracodawca w okresie urlopu nie może rozwiązać stosunku pracy z tej przyczyny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ