Refakturowanie energii elektrycznej

Pytanie:

Wynajmujący obciąża Najemcę kosztami energii elektrycznej. Jakie są skutki sprzedaży energii po wyższej ceny od ceny stosowanej przez Zakład Energetyczny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego (Dz.U.2005.31.266 z późn. zm.):

 

Art. 9. 5. W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, a w wypadku innych tytułów prawnych uprawniających do używania lokalu, oprócz opłat za używanie lokalu, właściciel może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Opłaty niezależne od właściciela mogą być pobierane przez właściciela tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

 

Magdalena Olczyk, komentując przywołane przepisy w publikacji pt. „Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism” (2001-2011 LexisNexis) wskazuje, że: „Mając na uwadze powyższe pojawiło się pytanie, czy właściciel (wynajmujący) może nałożyć na lokatora dodatkowe opłaty. Wprost odpowiedzi na to pytanie udziela art. 9 ust. 5 u.o.l., który stanowi, że w stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela.”. Jeżeli więc wynajmujący będzie pobierał dodatkowe opłaty poza czynszem, które nie będą miały wskazanego w ustawie charakteru (a tak też będzie należało traktować zawyżone opłaty za energię elektryczną), będą one de facto świadczeniami nienależnymi. Najemca będzie w takim przypadku uprawniony do żądania ich zwrotu, jak również do wystąpienia na drogę sądową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: