Rozpatrzenie reklamacji

Pytanie:

Prowadzę punkt sprzedaży odzieży robaczej jak i ochronnej. Klient zimą zakupił gumofilce , które w m-cu bieżącym zwrócił w celu złożenia reklamacji .Uważam jednak że sposób użytkowania obuwia był niewłaściwy Czy mam obowiązek przyjąć zwrócony towar. W jaki sposób mam prawnie to rozwiązać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładając, że kupujący jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, należy wskazać, że zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. 

Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone powyżej nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. 

Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. 
Należy wskazać, iż na podstawie art. 4 ust. 1 w/w ustawy, sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

Jak więc wynika z powyższego, odpowiedzialność z tytułu rękojmii spoczywa na sprzedawcy towaru, a nie na jego producencie. Na producencie spoczywa najczęściej obowiązek z tytułu gwarancji, jeśli takiej gwarancji udzielił. Rękojmia i gwarancja są dwiema zupełnie odrębnymi podstawami do roszczeń z tytułu wady towaru. Rozpatrzenie reklamacji (rękojmi) należy do sprzedawcy. Może on korzystać z opinii producenta w tym zakresie, lecz do niego należy decyzja i on ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

W związku z powyższym, ma Pan obowiązek przyjąć przedmiot sprzedaży w celu rozpatrzenia reklamacji, a następnie ustosunkować się do zarzutów kupującego. Jeżeli nie zgadza się Pan z zasadnością reklamacji powinien doręczyć swoje stanowisko konsumentowi w terminie 14 dni od złożenia reklamacji. W niniejszym stanowisku powinien Pan uzasadnić decyzję nieuwzględnienia reklamacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 4.4.2018

  Pasażer łatwiej złoży reklamację

  Nowe rozporządzenie reguluje zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w transporcie kolejowo-drogowym. Przewiduje mniej formalności przy składaniu reklamacji i usprawnienie komunikacji z przedsiębiorcami (...)

 • 12.6.2017

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

  Od 1 czerwca 2017 r. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opcjonalny. Skorzystanie z niego nie jest już warunkiem wniesienia skargi do WSA na decyzję ministra lub SKO. Kiedy można złożyć (...)

 • 4.2.2005

  Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

  Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa (...)

 • 29.3.2013

  Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

  Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów (...)