Świadczenie rehabilitacyjne

Pytanie:

Jakie są przesłanki uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W tym zakresie znajdą zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albowiem do nich odsyła w tej materii ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zasady nabywania świadczenia rehabilitacyjnego określa art. 18 u.ś.p.c.m.:

Art. 18. 1. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

2. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

3. O okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2, orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

7. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na postawie odrębnych przepisów. Na podstawie wyżej cytowanych przepisów należy uznać, że świadczenie rehabilitacyjne powiązane jest z kwestią zdolności do pracy, a nie z kwestią faktycznego wyleczenie urazów związanych z wypadkiem przy pracy. Jak słusznie zauważyła Inetta Jędrasik-Jankowska w publikacji „Prawo socjalne”: „Treścią chronionego skutku choroby, określonego przez prawo jako „niezdolność do pracy wskutek choroby”, jest wpływ choroby na zdolność do wykonywania pracy, oznaczający czasową przeszkodę w świadczeniu pracy umówionej (dotychczasowej). Przeszkoda ta może polegać na fizycznej (np. złamanie ręki) lub psychicznej (np. przemęczenie) niemożności świadczenia pracy, jak również może wynikać z konieczności wstrzymania się od wykonywania pracy w celu dokonania zabiegu chirurgicznego (np. konieczność wymiany protezy nogi, usunięcia blizny) lub przeprowadzenia skomplikowanych badań albo obserwacji w szpitalu w celu ustalenia rodzaju choroby, wyjazdu do sanatorium, wreszcie -co najczęstsze -być spowodowana koniecznością zapewnienia organizmowi właściwych warunków powrotu do stanu równowagi (leżenie w łóżku, regularne przyjmowanie leków itp.). Niezdolność do pracy jako chroniony skutek choroby zachodzi więc we wszystkich wypadkach, gdy stan zdrowia ubezpieczonego wymaga czasowego powstrzymania się od pracy (wykonywania dotychczasowej działalności). Wobec tego, że niezdolność do pracy nie jest cechą choroby, tj. nie oznacza jej natężenia, ale jest rodzajem wpływu stanu zdrowia na zdolność do pracy, ocena, że stan zdrowia wpływa na zdolność do świadczenia pracy musi być dokonywana z uwzględnieniem rodzaju pracy wykonywanej przez ubezpieczonego. Wiele schorzeń nie stanowi bowiem obiektywnej przeszkody wykonywania pracy, lecz staje się nią po uwzględnieniu rodzaju wykonywanej pracy.”2 W konsekwencji należy uznać, że zasadniczo świadczenie rehabilitacyjne będzie należne dopóty, dopóki ubezpieczony nie będzie zdolny do wykonywania pracy związanej z wypadkiem, a nie jakiejkolwiek pracy. To ostatnie bowiem ma zastosowanie w przypadku przyznawania rent. ZUS nie może zatem zaniechać wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego tylko dlatego, że ubezpieczony może wykonywać inną pracę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: