Zabezpieczenie powództwa o zapłatę

Pytanie:

W jaki sposób w procesie cywilnym osoba wnosząca powództwo wzajemne o zapłatę równowartości samochodu z chwili zatrzymania może wnosić o zabezpieczenie powództwa o zapłatę? Czy będzie to korzystne dla wnoszącego? Czy są jakieś koszty związane z takim wnioskiem? Czy sąd ustosunkuje się do takiego wniosku postanowieniem, czy może go w ogóle nie rozpatrywać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zabezpieczenie powództwa służy ochronie strony poszukującej ochrony prawnej przed sądem cywilnym (powoda) i pomyślane zostało jako środek prawny mający przeciwdziałać ewentualności poniesienia w toku procesu szkody przez powoda na skutek np. wyprowadzenia majątku przez dłużnika, prób przeciągania w czasie postępowania itp. Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przyniosła zdecydowaną poprawę sytuacji podmiotu wnoszącego o zabezpieczenie powództwa przez uproszczenie postępowania. W myśl art. 7301 kpc, udzielenia zabezpieczenia można żądać jedynie pod warunkiem uprawdopodobnienia roszczenia oraz wykazania interesu prawnego, czyli wykazania, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Wykazanie dwóch powyższych przesłanek jest niezbędnym warunkiem efektywności wniosku o zabezpieczenie powództwa.

Wniosek winien być skierowany do sądu, w którym toczy się sprawa w pierwszej instancji i zawierać elementy wymienione w art. 736 kpc (w szczególności sposób zabezpieczenia oraz w przypadku roszczenia pienieżnego sumę zabezpieczenia). Sąd rozstrzyga sprawę postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia lub odmowie udzielenia zabezpieczenia, na które przysługuje zażalenie. Wydanie postanowienia jest obowiązkiem sądu. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego zgłoszony w toku postępowania lub przed jego wszczęciem jest wolny od opłat sądowych, chyba że został zgłoszony po zakończeniu "właściwego" postępowania sądowego - wówczas należy zapłacić od niego jedną piątą wpisu stosunkowego uzależnionego od wartości przedmiotu sporu (par. 53 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: