Zmiana pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę

Pytanie:

Firma, w której pracuję (Firma A) zdecydowała się wydzielić część swojej działalności i przenieść do nowej spółki (Firmy B) założonej właśnie w tym celu. Na miesiąc przed planowanym wydzieleniem firma poinformowała o tym fakcie wszystkich pracowników, zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 23[1]). Art. 23[1] § 5mówi, że w terminie 2 miesięcy od przejęcia mogę rozwiązać umowę o pracę za 7-dniowym wyprzedzeniem itd. Czy to \"rozwiązanie stosunku pracy za siedmiodniowym uprzedzeniem\" mogę podjąć jeszcze przed przejściem do nowej firmy, a po otrzymaniu informacji o planowanej zmianie, czyli teraz? Jeśli tak, to poproszę o wzór takiego pisma. Czy pismo należy kierować do Firmy A czy do Firmy B? Czy termin 2 miesięcy od przejścia części zakładu pracy oznacza, że mogę na 7 dni przed końcem tych 2 miesięcy złożyć informację, że rezygnuję z dalszej pracy i wtedy, po 7 dniach, zaczyna biec okres wypowiedzenie (w moim przypadku 3 miesiące)? Czy wynagrodzenie za ten okres wypłacane jest jednorazowo czy co miesiąc? Jak odprowadzane są od tej kwoty składki ZUS i podatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 231 § 4 kodeksu pracy uprawnienie pracownika do rozwiązania umowy o pracę za uprzedzeniem wynosi 2 miesiące liczone od momentu przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę. Przepis stanowi zatem wyraźnie, że prawo to pracownik może zrealizować dopiero po przejściu do pracy u nowego pracodawcy, a więc odmiennie niż miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym, kiedy pracownik mógł w takim trybie rozwiązać stosunek pracy także z dotychczasowym pracodawcą. Dwumiesięczny termin do ewentualnego podjęcia decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy umożliwia pracownikowi zorientowanie się w warunkach pracy po przejściu do nowego pracodawcy i zapobiega zbyt pochopnym decyzjom. Po upływie tego terminu pracownik nie będzie mógł skorzystać z określonego w § 4 sposobu rozwiązania stosunku pracy. W związku z powyższym oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za uprzedzeniem ma być zatem złożone nowemu pracodawcy. Jeśli chce Pan rozwiązać stosunek pracy przed przejęciem zakładu pracy, może Pan tego dokonać za poprzez porozumienie z dotychczasowym pracodawcą lub złożenie mu oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem.

Uprawnienie, o którym mowa w art. 231 § 4 kp, przysługuje Panu w terminie 2 miesięcy od momentu przejścia zakładu. Oznacza to, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy za uprzedzeniem ma być złożone w taki sposób, by pracodawca mógł się z nim zapoznać, choćby to nastąpiło w ostatnim dniu tego okresu (wystarczy np. złożenie tego oświadczenia w biurze pracodawcy w ostatnim dniu terminu). Skutkiem takiego oświadczenia jest rozwiązanie stosunku pracy w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia. Zatem jeśli złożył Pan takie oświadczenie 1 października (dochowując terminu dwumiesięcznego) to stosunek pracy zostanie rozwiąże się 8 października. Między 1 a 8 października pozostaje Pan jednak w stosunku pracy, powinien Pan otrzymać wynagrodzenie za wykonaną pracę i tym samym od tego wynagrodzenia zostaną odprowadzone przepisane prawem składki.

Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w art. 231 § 4 kp, nie oznacza, że zaczyna biec w stosunku do pracownika okres wypowiedzenia. W wyroku z dnia 2 sierpnia 2000 r., (I PKN 747/99) Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, nie przysługuje ani wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, ani odszkodowanie. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 80 kp wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. W okresie wypowiedzenia pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę dlatego, że wykonuje pracę, a w każdym razie pozostaje w stosunku pracy. W zasadzie nie jest możliwe zachowanie prawa do wynagrodzenia za pracę po zakończeniu stosunku pracy. Art. 231 kp wyraźnie określa, że jest to rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Niestety w chwili obecnej nie dysponujemy wzorem takiego pisma. Może jednak Pan takie pismo napisać sam - wystarczy bowiem oświadczenie, że rozwiązuje Pan umowę o pracę w za uprzedzeniem, na podstawie art. 231 § 4 kp.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: