Zwolnienie z powodu utraty zaufania

Pytanie:

Pracodawca chcąc uniknąć wypłaty odprawy zwalniając mnie, podał jako powód - utrata zaufania. Wniosłam oczywiście sprawę do Sądu Pracy. Proszę mi odpowiedzieć, co może w szerszym pojęciu kryć się, pod tak okrutnym powodem? Zaznaczam, że przez cały czas trwania mego zatrudnienia, do samego końca był ze mnie zadowolony. Nigdy żadnych nawet ustnych uwag. Kiedy nie wyraziłam zgody, że sama dam wypowiedzenie, a rekompensatą będą krystaliczne, pisemne referencje - zostałam upokorzona takim jw. powodem wypowiedzenia. Czy po ustaniu zatrudnienia, obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej? Zakładając sprawę w Sądzie Pracy - czy mam prawo na rozprawie przytoczyć pewne fakty, które świadczą o niewydolności finansowej firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 30 par 4 Kodeksu pracy oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Oznacza to obowiązek wskazania przyczyny rozwiązania/ wypowiedzenia umowy o pracę w powyższych przypadkach przez pracodawcę. Przepisy prawa nie regulują jak szczegółowo ma być ta przyczyna określona. Choć Sąd Najwyższy wypowiedział się w jednym z orzeczeń, że "Podanie w piśmie rozwiązującym umowę o pracę zarzutu «niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków» nie jest wystarczającym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (art. 30 § 4 k.p.)", zaś w uzasadnieniu wyjaśnił, że: "niewłaściwe wywiązywanie się przez pracownika z obowiązków podane jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest określeniem zbyt ogólnym, aby uznać, że spełnia ono przewidziane przez art. 30 § 4 k.p. wymaganie wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Podanie pracownikowi przyczyny wypowiedzenia ma umożliwić mu dokonanie racjonalnej oceny, czy ta przyczyna w rzeczywistości istnieje i czy w związku z tym zaskarżenie czynności prawnej pracodawcy może przynieść pracownikowi określone korzyści." Linia orzecznicza jest liberalna i sądy nie wymagają od pracodawców zbyt szczegółowego określania tych przyczyn. Należy stanąć na stanowisku, że kwestia ta będzie rozpatrywana przez sąd przy uwzględnieniu okoliczności danej sprawy i od nich będzie zależeć rozstrzygnięcie sądu czy uzna, że pracodawcca w istocie wskazał przyczynę wypowiedzenia/ rozwiązania umowy o pracę (i spełnił ustawowy wymóg z art. 30 par. 4 Kodeksu pracy) czy też nie. Jeśli chodzi o odprawę, to będzie ona przysługiwać, gdy rozwiązanie umowy nastąpiło wyłącznie z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi lub technologicznymi (art. 1.1 w zw. z art. 10.1 ustawy z dn. 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw). Okoliczności te podlegają normalnemu postępowaniu dowodowemu w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Ze względu na brak danych dotyczących rodzaju zajmowanego stanowiska oraz sektora pracy nie można rozstrzygnąć, czy była Pani zobowiązana do zachowania tajemnicy służbowej, zaś przed Sądem Pracy ma Pani prawo przytaczania faktów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: