Obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higiena

Pytanie:

Jakie są obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higieną?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higiena

Zgodnie z paragrafem 5 tegoż rozporządzenia rektor jest obowiązany do utrzymania w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne użytkowanie posiadanych przez uczelnię obiektów, urządzeń i terenów sportowych, a także do zapewnienia nadzoru osób do tego upoważnionych w czasie realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz wszelkiego rodzaju zawodów sportowych organizowanych przez uczelnię, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. Z dniem 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa o sporcie (Dz. U. 2010 r., Nr 127 poz. 857) zastępująca ustawę o kulturze fizycznej. W tym miejscu przepisy rozporządzenia odwołują się do uchylonej już ustawy.

Porady prawne

Zgodnie natomiast z par. 9 ust. 1 rektor jest obowiązany udostępnić pracownikom i studentom, korzystającym z laboratoriów, warsztatów lub pracowni specjalistycznych, instrukcje uwzględniające zasady i przepisy BHP, określające w szczególności postępowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników i studentów, w tym udzielania pierwszej pomocy. Ponadto, zgodnie z ust. 3 rektor jest obowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Co istotne, par. 10 nakłada na rektora obowiązek zapewnienia, by prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni odbywało się pod nadzorem pracownika lub innej osoby prowadzącej zajęcia, posiadającej odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami BHP.

Paragraf 15 ust. 1 stanowi z kolei, że rektor prowadzi ewidencję wypadków studentów, którym ulegli podczas zajęć organizowanych przez uczelnię.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne