Postępowanie administracyjne

Obywatelstwo

Pozostałe

Ważne dla poborowych!

Strona 1 z 4

Od 17 stycznia 2006 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Rozporządzenie to określa:

 • sposób wzywania do poboru; 

 • treść obwieszczenia; 

 • wzory wezwań; 

 • dokumenty, jakie poborowi powinni przedstawić podczas poboru; 

 • sposób organizacji i przebieg poboru.  

Sposób wzywania do poboru

Wojewodowie wzywają do stawienia się do poboru osoby podlegające temu obowiązkowi za pomocą obwieszczeń o poborze. Pobór ogłasza się nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Obwieszczenie o poborze wywiesza się w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych.  

Treść obwieszczenia


W obwieszczeniu o poborze zamiesza się: 

 • podstawę prawną przeprowadzenia poboru; 

 • kategorie osób podlegających obowiązkowi stawienia się do poboru; 

 • miejsce i termin stawienia się do poboru; 

 • dokumenty i fotografie, które powinny być przedstawione przez poborowych komisji lekarskiej oraz na potrzeby ewidencji wojskowej; 

 • pouczenie o sposobie dopełnienia obowiązku stawienia się do poboru w razie zmiany miejsca zamieszkania; 

 • informację o środkach egzekucji administracyjnej i sankcjach karnych za niedopełnienie obowiązku stawienia się do poboru lub nieprzedstawienia odpowiednich dokumentów oraz odmowę poddania się badaniom lekarskim.  

Wezwania imienne do poboru

Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają poborowych do zgłoszenia się do poboru za pomocą wezwań imiennych. Wzór wezwania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Można się z nim zapoznać również na stronach e-prawnika: Wezwanie do poboru.

Wezwanie imienne do poboru należy doręczyć poborowemu co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do poboruNieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia jednak poborowego, podlegającego stawiennictwu do poboru, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.  

Spełnienie obowiązku stawienia się do poboru

Spełnienie obowiązku stawienia się do poboru oznacza zgłoszenie się poborowego w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

Poborowy, który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązany jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym był obowiązany stawić się do poboru, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. 
Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa poborowy powinien niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do poboru.  

Dokumenty, jakie poborowi powinni przedstawić podczas poboru 

Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy ma przedstawić: 

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; 

 2. powiatowej komisji lekarskiej - posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.  

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.7.2015

  Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

  Czy w przypadku wyrządzenia szkody przez komornika możemy domagać się za nią odszkodowania? Jeżeli tak to od kogo i na jakich zasadach?

 • 9.1.2014

  PIT 2013. Kalendarz podatnika. Styczeń.

  Rozliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych należy składać do dnia 30 kwietnia 2014. Zaznaczyć jednak należy, że już w styczniu upływają ważne z punktu widzenia rozliczeń (...)

 • 16.9.2016

  Czy można zbyć udział w spadku?

   Czy można zbyć udział w spadku? Na tak postawione pytanie, należy odpowiedzieć twierdząco. Wynika to z art. 1051 kodeksu cywilnego, który stanowi, że spadkobierca, który spadek (...)

 • 31.10.2015

  Czy pracodawcy w Niemczech mogą czytać maile podwładnych?

  Niektórzy pracodawcy dają do dyspozycji podwładnych firmowe konta mailowe. Czy mają oni jednak prawo do zaglądania do skrzynek mailowych pracowników i czytania zapisywanych tam listów? (...)

 • 23.2.2018

  Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem

  Od 1 marca br., w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu. Co ważne, wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną (...)