e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Grudzień 2009

 • 11.12.2009

  Kupujemy prezent w internecie. Na co uważać?

  Okres przedświąteczny wiąże się ze wzmożoną "aktywnością" konsumentów. Codzienne obowiązki nie zawsze jednak pozwalają nam na poszukiwanie podarków w wielkich centrach handlowych. Wtedy kupujemy w internecie - jest szybciej, wygodniej i bez wychodzenia z domu. Ale czy bezpieczniej?

 • 11.12.2009

  Rodzice sprawdzą, z kim dziecko jedzie na obóz

  Elektroniczna baza wypoczynku pozwoli rodzicom sprawdzić organizatora obozu czy kolonii jeszcze przed wysłaniem dziecka na wczasy. W przypadku wszelkich wątpliwości rodzic będzie mógł zwrócić się z pomocą do kuratora oświaty lub poinformować o zagrożeniu inne służby.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Informacja o wynagrodzeniu kierownika jednostki

  Na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej udzielono odpowiedzi, iż powyższe znajduje się w bipie - oświadczenia majątkowe, wnioskodawczyni wnosi o uzupełnienie i podanie informacji jak w pytaniu wyżej. Czy kierownik jednostki (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1629 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 1628 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r. sygn. akt K 4/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 1627 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1626 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1625 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Poz. 1624 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie wymagań dotyczących roslin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1623 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1622 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1621 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1620 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1619 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1618 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1617 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną

 • Dziennik Ustaw Poz. 1616 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1615 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

 • Dziennik Ustaw Poz. 1614 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1613 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1612 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5666 – Xerox/Affiliated Computer Services) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5656 – Europ Assistance Holding/SFR Développement/Océalis) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1210/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5586 – Sita/Paprec/FPR) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.396 – Odczynniki na bazie węglika wapnia i magnezu dla przemysłu stalowego i gazowego) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5791) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Sprawozdanie końcowe w sprawie COMP/39.396 Węglik wapnia (i inne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2009 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.396 – Węglik wapnia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Decyzja Rady 2009/936/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/39.396 – Węglik wapnia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2009

  Decyzja Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określająca wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Konkluzje Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Konkluzje Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie promowania pokolenia kreatywnego: rozwijanie kreatywności i innowacyjności dzieci i młodzieży dzięki ekspresji kulturowej i dostępowi do kultury

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Decyzja Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie kształcenia dzieci ze środowisk migracyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2009

  Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5558 – Nutreco/Cargill) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5667 – ACE/FTQ/FSI/Mecachrome) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5715 – Leisure Park Holdings/Criteria Caixa Corp/Activos Port Aventura) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5642 – SGGF/TRAKYA/SGGE) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Komisji z dnia 8 grudnia 2009 r. dotycząca planu modyfikacji usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w instalacji CABRI przy ośrodku Cadarache znajdującym się na terenie Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom