e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Grudzień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Jeśli współwłaściciele nie chcą podziału

  Chcę oddzielić swoją część współwłasności i zakładam, że współwłaściciele nie mogą mi tego zabronić, ale zastanawiam się. Czy współwłaściciele mogą mi utrudniać podział ? Czy mogą nie stawiać się na rozprawy sądowe, przysyłać Druki L-4 i robić inne, podobne rzeczy, by (...)

 • Niewłaściwy numer NIP

  Małżeństwo prowadzi od 1998 roku działalność gospodarczą w formie s.c. posługując się NIP męża (dawniej spółka małżeńska). W 2005 roku w związku ze zmiana przepisów o działalności gospodarczej dokonali zmiany we wpisie do działalności gospodarczej z jednego wspólnego wpisu na (...)

 • Zasiedzenie nieruchomości a przychód

  Spółdzielnia Spożywców otrzymała postanowienie Sądu, w którym stwierdza się, że nabyła w drodze zasiedzenia z dniem 1-01-1986 r. prawo własności gruntu wraz z zabudowaniami (zabudowania są wybudowane przez Spółdzielnię w 1964 r. i są środkami trwałymi firmy), prawomocne orzeczenie (...)

 • Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania

  Czy Urząd Skarbowy ma prawo żądać zapłaty 40 000 zł podatku za sprzedaż mieszkania, pieniądze za sprzedaż którego trafiły do banku celem spłaty kredytu, który był w międzyczasie refinansowany? Urząd Skarbowy powołuje się na art. 21 ust. 1 pkt. 32 e) ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

 • Faktura korygująca

  Nasza spółka z o.o. wystawiła fakturę korygującą tytułem zwrotu zaliczki. Otrzymaliśmy kopię faktury bez podpisu odbiorcy. Na fakturze widnieje tylko data rejestracji wpływu faktury do odbiorcy (pieczątka o treści \"nazwa firmy\" + \"wpłynęło dnia ............ \". Czy taka faktura korygująca (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 273 z 2009

  Floty rybackie Unii Europejskiej dotknięte kryzysem gospodarczym *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (COM(2008)0454 — C6-0270/2008 — 2008/0144(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 271 z 2009

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Islamska Republika Mauretańska na okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 lipca 2012 r. *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. dotyczącego wniosku w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (COM(2008)0243 — C6-0199/2008 — 2008/0093(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 260 z 2009

  Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych (COM(2006)0269 — C6-0166/2006 — 2006/0088(COD))P6_TC1-COD(2006)0088Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 259 z 2009

  Rozszerzenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady rozszerzającego przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo (COM(2007)0439 — C6-0289/2007 — 2007/0152(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 226 z 2009

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: załącznik XI ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określającego treść załącznika XI (COM(2006)0007 — C6-0029/2006 — 2006/0008(COD))P6_TC1-COD(2006)0008Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określający treść załącznikówZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 181 z 2009

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (COM(2006)0016 — C6-0037/2006 — 2006/0006(COD))P6_TC1-COD(2006)0006Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 574/72ZAŁĄCZNIK IPozostające w mocy zasady wykonywania umów dwustronnych oraz nowe zasady wykonywania umów dwustronnychZAŁĄCZNIK IISystemy specjalne dla urzędników służby cywilnejZAŁĄCZNIK IIIPaństwa członkowskie dokonujące zwrotu świadczeń na podstawie kwot zryczałtowanychZAŁĄCZNIK IVOrgany i instytucje właściwe, instytucje miejsca zamieszkania i pobytu, punkty dostępu, instytucje i organy wyznaczone przez właściwe organy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 142 z 2009

  Wewnętrzny rynek gazu ziemnego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (COM(2007)0529 — C6-0317/2007 — 2007/0196(COD))P6_TC1-COD(2007)0196Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 127 z 2009

  Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (COM(2007)0532 — C6-0319/2007 — 2007/0199(COD))P6_TC1-COD(2007)0199Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (we) nr …/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 126 z 2009

  Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu (COM(2007)0559 — C6-0327/2007 — 2007/0200(COD))P6_TC1-COD(2007)0200Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 125 z 2009

  Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do art. 6 ust. 2 dotyczącego wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu (COM(2008)0211 — C6-0165/2008 — 2008/0081(COD))P6_TC1-COD(2008)0081Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 124 z 2009

  Program modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (COM(2007)0433 — C6-0234/2007 — 2007/0156(COD))P6_TC1-COD(2007)0156Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsiębiorstw i handlu (MEETS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 123 z 2009

  Wspólne zasady realizacji usług lotniczych na terenie Wspólnoty (przekształcenie) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych zasad realizacji usług lotniczych na terenie Wspólnoty (przekształcenie) (16160/4/2007 — C6-0176/2008 — 2006/0130(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 122 z 2009

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji) (16138/3/2007 — C6-0131/2008 — 2006/0274(COD))P6_TC2-COD(2006)0274Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 121 z 2009

  Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (16133/3/2007 — C6-0129/2008 — 2006/0272(COD))P6_TC2-COD(2006)0272Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę Rady 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 110 z 2009

  Budżet 2009: uwagi wstępne dotyczące wstępnego projektu budżetu na rok 2009 oraz mandatu na postępowanie pojednawczeRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009: uwagi wstępne dotyczące wstępnego projektu budżetu na rok 2009 oraz mandat na postępowanie pojednawcze, Sekcja III — Komisja (2008/2025(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 109 z 2009

  Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (5058/3/2008 — C6-0177/2008 — 2006/0304(COD))P6_TC2-COD(2006)0304Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 108 z 2009

  Enzymy spożywcze ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (16676/1/2007 — C6-0140/2008 — 2006/0144(COD))P6_TC2-COD(2006)0144Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady(WE) nr …/2008 w sprawie enzymów spożywczych i zmieniające dyrektywę rady 83/417/EWG, rozporządzenie rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 107 z 2009

  Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o właściwościach aromatyzujących ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE (16677/3/2007 — C6-0139/2008 — 2006/0147(COD))P6_TC2-COD(2006)0147Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 106 z 2009

  Dodatki do żywności ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności (16675/2/2007 — C6-0141/2008 — 2006/0145(COD))P6_TC2-COD(2006)0145Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie dodatków do żywności

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 105 z 2009

  Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (16673/2/2007 — C6-0138/2008 — 2006/0143(COD))P6_TC2-COD(2006)0143Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 103 z 2009

  Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w kwestii zawarcia umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (16681/2007 — COM(2007)0576 — C6-0073/2008 — 2007/0207(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 102 z 2009

  Jednolity formularz wizowy w odniesieniu do systemu numeracji wiz *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do systemu numeracji wiz (COM(2008)0188 — C6-0187/2008 — 2008/0074(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 101 z 2009

  Protokół między WE, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy WE/Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie (COM(2006)0753 — C6-0091/2008 — 2006/0257(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 100 z 2009

  Przystąpienie Liechtensteinu do Umowy WE/Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (COM(2006)0754 — C6-0090/2008 — 2006/0252(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 99 z 2009

  Przystąpienie Liechtensteinu do Umowy UE/WE/Szwajcaria dotyczącej włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen*Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (COM(2006)0752 — C6-0089/2008 — 2006/0251(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 98 z 2009

  Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zatwierdzającej, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r. (COM(2008)0132 — C6-0161/2008 — 2008/0052(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 95 z 2009

  Wspólny system podatku od wartości dodanej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE (dyrektywa dotycząca VAT) z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (COM(2007)0677 — C6-0433/2007 — 2007/0238(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 94 z 2009

  Ochrona dzikiego ptactwa (dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2008)0105 — C6-0088/2008 — 2008/0038(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 93 z 2009

  Systemy wsparcia bezpośredniego w ramach WPR *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (COM(2008)0247 — C6-0208/2008 — 2008/0088(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 93 z 2009

  Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. l dyrektywy 89/391/EWG) (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0111 — C6-0127/2008 — 2006/0214(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 92 z 2009

  Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa: przepisy ogólne ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (COM(2008)0308 — C6-0200/2008 — 2008/0095(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 91 z 2009

  Tworzenie grup politycznych (zmiana art. 29 Regulaminu)Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w art. 29 Regulaminu Parlamentu Europejskiego — tworzenie grup politycznych (2006/2201(REG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2009

  Prace na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdania z własnej inicjatywy (zmiana Regulaminu)Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w świetle wniosków zgłoszonych przez grupę roboczą ds. reformy parlamentarnej, dotyczących prac na posiedzeniach plenarnych oraz sprawozdań z własnej inicjatywy (2007/2272(REG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 82 z 2009

  Zatwierdzanie Komisji Europejskiej (zmiana Regulaminu)Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do zatwierdzania Komisji Europejskiej (2007/2128(REG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 81 z 2009

  Wniosek o uchylenie immunitetu Witolda TomczakaDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Witolda Tomczaka (2008/2078(IMM))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2009

  Kara śmierciRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie kary śmierci, a w szczególności sprawy Troya Davisa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 77 z 2009

  BangladeszRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie Bangladeszu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 75 z 2009

  KaszmirRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie domniemanego istnienia grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2009

  Przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwa (2008/2030(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2009

  Sytuacja w ZimbabweRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie sytuacji w Zimbabwe

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2009

  Dokument Komisji dotyczący strategii rozszerzenia w 2007 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie dokumentu Komisji dotyczącego strategii rozszerzenia w 2007 r. (2007/2271(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2009

  Sytuacja w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie sytuacji w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2009

  Spis Romów we Włoszech w oparciu o pochodzenie etniczneRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie spisu Romów we Włoszech w oparciu o pochodzenie etniczne

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2009

  Raport roczny EBC za rok 2007Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie raportu rocznego EBC za rok 2007 (2008/2107(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1184/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/116/WE w związku z wprowadzeniem dodatkowych zastrzeżonych numerów zaczynających się na „116”(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9425) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2009

  W kierunku nowej kultury mobilności w mieścieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zielonej księgi zatytułowanej „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście” (2008/2041(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2009

  Państwowe fundusze majątkoweRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie państwowych funduszy majątkowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2009

  Decyzja Komisji z 26 listopada 2009 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2010 r. i na lata następne (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9131)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (2008/2005(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Formaggio di Fossa di Sogliano (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Postępowania Airbus/BoeingRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie postepowań przed Światową Organizacją Handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie domniemanych subwencji na rzecz Airbusa i Boeinga

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Cornish Sardines (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Bremer Klaben (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Marrone di Combai (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Rola sędziego krajowego w europejskim systemie wymiaru sprawiedliwościRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie roli sędziego krajowego w europejskim systemie wymiaru sprawiedliwości (2007/2027(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5680 – Faurecia/EMCON Technologies) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Priorytety UE na 63. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów ZjednoczonychZalecenia Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. dla Rady w sprawie priorytetów UE na 63. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2008/2111(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Roczne programy działań na rzecz Brazylii i Argentyny 2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie projektów decyzji Komisji ustanawiających roczne programy działań na rzecz Brazylii i Argentyny 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/29/09 dotyczące wdrożenia Erasmus Mundus II

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i częścią I art. 1 ust. 3 protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących trzy państwa EFTA od dnia 1 sierpnia 2009 r.(Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowanej w   Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 i w Suplemencie EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG – Bjørndalen Eiendom AS

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i społeczności międzynarodowejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie stabilizacji sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i społeczności międzynarodowej (2007/2208(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Eurostat (DG ESTAT) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Dyrekcji C — Rachunki Narodowe i Europejskie (ESTAT.C) w Luksemburgu (grupa zaszeregowania AD 14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10220

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Wpływ planowanej budowy tzw. gazociągu bałtyckiegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wpływu planowanej budowy tzw. gazociągu bałtyckiego łączącego Rosję i Niemcy na środowisko naturalne Morza Bałtyckiego (petycje 0614/2007 i 0952/2006) (2007/2118(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia dotyczące klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans (DG EMPL) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14), Bruksela — Dyrekcja F — Dialog Społeczny, Prawa Socjalne, Warunki Pracy, Przystosowanie do Zmian (EMPL.F) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10221

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Dochodzenie uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie dochodzenia uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi (2007/2205(INI))