e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Grudzień 2009

 • 4.12.2009

  Sejm wzywa do obrony krzyża

  Polska jest także dla tych, którzy wierzą w innego Boga lub nie wierzą wcale. Apeluję do państwa, żebyśmy chcieli w tym wspólnym kraju żyć - mówiła w Sejmie Izabela Jaruga-Nowacka.

 • 4.12.2009

  Za obrazę nie pozwiemy w grupie

  Konsumenci nie będą mogli dochodzić swoich praw grupowo w przypadku, gdy ich dobra osobiste zostaną naruszone np. przez wypowiedzi osób publicznych.

 • 4.12.2009

  Mieszkasz za granicą? Dostaniesz rentę

  Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz osoby represjonowane będą otrzymywać swoje renty nawet wtedy, gdy opuszczą granice naszego kraju. Ci, którym odmówiono świadczenia, mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania i ponowne rozpatrzenie prośby.

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1585 z 2009

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1584 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1583 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1582 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1581 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 168 z 2009

  Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty (COM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 167 z 2009

  Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (COM(2007)0709 — C6-0418/2007 — 2007/0243(COD))P6_TC1-COD(2007)0243Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 165 z 2009

  Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr … w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (COM(2007)0613 — C6-0349/2007 — 2007/0213(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 165 z 2009

  Homologacja typu pojazdów napędzanych wodorem ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów napędzanych wodorem i zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE (COM(2007)0593 — C6-0342/2007 — 2007/0214(COD))P6_TC1-COD(2007)0214Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 164 z 2009

  Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana dyrektyw 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE, 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE oraz 2004/42/WE w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE)) nr … w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (COM(2007)0611 — C6-0347/2007 — 2007/0212(COD))P6_TC1-COD(2007)0212Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE zmieniającej dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr … w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 163 z 2009

  Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD))P6_TC1-COD(2007)0121Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 149 z 2009

  Wzmocnienie Eurojustu i zmiana decyzji 2002/187/WSiSW *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Królestwo Belgii, Republikę Czeską, Republikę Estońską, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Włoską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji mającej na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie wzmocnienia Eurojustu i zmiany decyzji 2002/187/WSiSW (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 148 z 2009

  Korzystanie z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen (COM(2008)0101 — C6-0086/2008 — 2008/0041(COD))P6_TC1-COD(2008)0041Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 120 z 2009

  Stosowanie zasady wzajemnego uznawania wyroków *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie inicjatywy Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej Niemiec mającej na celu przyjęcie decyzji ramowej Rady w sprawie wykonywania wyroków zaocznych oraz zmieniającej decyzję ramową 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, decyzję ramową 2005/214/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym, decyzji ramowej 2006/783/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty i decyzji ramowej 2008/…/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności — w celu wykonywania tych wyroków w Unii Europejskiej (5598/2008 — C6-0075/2008 — 2008/0803(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 107 z 2009

  Europejska Sieć Sądowa *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie inicjatywy Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Belgii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Słowackiej, Republiki Estońskiej, Republiki Austrii i Republiki Portugalskiej, mającej na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie europejskiej sieci sądowej (5620/2008 — C6-0074/2008 — 2008/0802(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 106 z 2009

  Projekt budżetu korygującego nr 5/2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2008 na rok budżetowy 2008, Sekcja III — Komisja (11571/2008 — C6-0294/2008 — 2008/2161(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 105 z 2009

  Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (COM(2007)0831 — C6-0047/2008 — 2007/0285(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 104 z 2009

  Odpowiedzialność Czarnogóry w odniesieniu do długoterminowych pożyczek udzielonych Serbii i Czarnogórze (byłej Federalnej Republice Jugosławii) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej odrębną odpowiedzialność Czarnogóry i zmniejszającej proporcjonalnie odpowiedzialność Serbii za spłatę pożyczek długoterminowych udzielonych przez Wspólnotę Federacji Serbii i Czarnogóry (byłej Federalnej Republice Jugosławii) zgodnie z decyzjami Rady 2001/549/WE i 2002/882/WE (COM(2008)0228 — C6-0221/2008 — 2008/0086(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 104 z 2009

  Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (COM(2008)0314 — C6-0219/2008 — 2008/0097(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 103 z 2009

  Zawarcie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE-Tadżykistan w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UE *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0143 — C6-0254/2008 — 2007/0050(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 102 z 2009

  Zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE — Uzbekistan w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0117 — C6-0213/2008 — 2007/0044(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 102 z 2009

  Zawarcie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE-Kirgistan w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0133 — C6-0228/2008 — 2007/0047(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 101 z 2009

  Program działań w zakresie uczenia się przez całe życie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1720/2006/WE ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (COM(2008)0061 — C6-0064/2008 — 2008/0025(COD))P6_TC1-COD(2008)0025Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej decyzję nr 1720/2006/WE ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 100 z 2009

  Program „Europa dla Obywateli” (2007-2013) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007-2013 (COM(2008)0059 — C6-0060/2008 — 2008/0029(COD))P6_TC1-COD(2008)0029Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007-2013

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 99 z 2009

  Program „Kultura” (2007-2013) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program „Kultura” (2007-2013) (COM(2008)0057 — C6-0058/2008 — 2008/0024(COD))P6_TC1-COD)2008)0024Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007-2013)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 98 z 2009

  Młodzież w działaniu (2007-2013) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007-2013 (COM(2008)0056 — C6-0057/2008 — 2008/0023(COD))P6_TC1-COD(2008)0023Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007-2013

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 97 z 2009

  Udział przewodniczących podkomitetów (wykładnia art. 182)Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wykładni art. 182 Regulaminu Parlamentu w sprawie udziału przewodniczących podkomitetów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 94 z 2009

  Zabójstwa albinosów w TanzaniiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zabójstw albinosów w Tanzanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 92 z 2009

  IranRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie egzekucji w Iranie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 89 z 2009

  Zamach stanu w MauretaniiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zamachu stanu w Mauretanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 83 z 2009

  Śródokresowy przegląd Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie śródokresowego przeglądu Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 (2007/2252(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 79 z 2009

  Transport towarowy w EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie transportu towarowego w Europie (2008/2008(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 74 z 2009

  Europejska polityka portowaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie europejskiej polityki portowej (2008/2007(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2009

  Handel usługamiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie handlu usługami (2008/2004(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2009

  Milenium na rzecz rozwoju — Cel 5: poprawa zdrowia matekRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie poprawy zdrowia matek przed spotkaniem wysokiego szczebla poświęconego milenijnym celom rozwoju w dniu 25 września 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1191/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1190/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2009

  Ocena sankcji UE jako elementu działań i polityki UE w obszarze praw człowiekaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie oceny sankcji UE jako elementu działań i polityki UE w obszarze praw człowieka (2008/2031(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1189/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 31 maja 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2009

  Więźniowie palestyńscy w IzraeluRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie więźniów palestyńskich w Izraelu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1188/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca decyzje 2002/741/WE, 2002/747/WE, 2003/200/WE, 2005/341/WE, 2005/342/WE, 2005/343/WE, 2005/344/WE, 2005/360/WE, 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2007/506/WE i 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9599) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2009

  Wpływ marketingu i reklamy na równość kobiet i mężczyznRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wpływu marketingu i reklamy na równość kobiet i mężczyzn (2008/2038(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2009

  Klonowanie zwierząt w celu produkcji żywnościRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie klonowania zwierząt w celu produkcji żywności

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca niewłączenia bifentryny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9196) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Równość kobiet i mężczyzn — 2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie równości kobiet i mężczyzn — 2008 (2008/2047(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczącego skargi 3453/2005/GGRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sporządzonego w następstwie projektu zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczącego skargi 3453/2005/GG (2007/2264(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Europejskie prawo umówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wspólnego systemu odniesienia w zakresie europejskiego prawa umów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Sytuacja w GruzjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie sytuacji w Gruzji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9464) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Dyrektywa Rady 2009/143/WE z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2000/29/WE w zakresie delegowania zadań z zakresu badań laboratoryjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Nadzwyczajna współpraca przy odnajdowaniu zaginionych dzieciOświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie nadzwyczajnej współpracy przy odnajdowaniu zaginionych dzieci

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Zwracanie w polityce UE większej uwagi na upodmiotowienie młodzieżyOświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie zwracania w polityce UE większej uwagi na upodmiotowienie młodzieży

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Ogłoszenie 2011 roku Europejskim Rokiem WolontariatuOświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ogłoszenia 2011 roku Europejskim Rokiem Wolontariatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 1 października 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/C.39181 – Woski do świec) (Zgłoszona w dokumencie nr C(2008) 5476 wersja ostateczna) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/C.39181 – Woski parafinowe, obecnie pod nazwą „Woski do świec”(zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 26 września 2008 r. dotycząca projektu decyzji dotyczącej sprawy COMP/C.39181 – Woski do świec (2) – Sprawozdawca: Łotwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Skoordynowana strategia w celu poprawy walki z oszustwami podatkowymiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie skoordynowanej strategii w celu poprawy walki z oszustwami podatkowymi (2008/2033(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i Porozumieniem EOG (Sprawa COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4608) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Niektóre aspekty ubezpieczeń komunikacyjnychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych (2007/2258(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Sprawozdanie końcowe w sprawie COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2009 r., dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding – Sprawozdawca: Polska

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5624 – Nokia/SAP/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5662 – NIBC/ABN AMRO FUND/MID OCEAN GROUP) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5641 – APOLLO/PLIANT) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5687 – CVC/Subsidiaries of Interbrew Central European Holding) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Opinia Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca planu modyfikacji usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w zakładzie unieszkodliwiania ścieków i odpadów stałych przy ośrodku Cadarache znajdującym się na terenie Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Ocena systemu dublińskiegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie oceny systemu dublińskiego (2007/2262(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Rezolucja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca harmonogramu działań mających na celu umocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych (RTD) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) — Dyrektor mianowany Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10222

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Rybołówstwo i akwakultura w kontekście zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie rybołówstwa i akwakultury w kontekście zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w Europie (2008/2014(INI))