e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Kwiecień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ile wierzyciel musi zapłacić komornikowi składając wniosek (względnie w toku czynności), a jeśli nie 100% to co się (...)

 • Umowa konsorcjum a odpowiedzialność wykonawców

  W 2010 roku wygraliśmy przetarg jako konsorcjum z firmą X . Zgodnie z umową my wykonywaliśmy prace budowlane, firma X tereny zielone. Złożyliśmy wspólną gwarancje na wady i usterki , na nasze prace 5 lat na ich 12 miesięcy. Firma ta ma sporne z Zamawiającym wykonanie napraw gwarancyjnych ( (...)

 • Wezwanie do sądu na świadka w sprawie karnej

  Zostałem wezwany do sądu na świadka w sprawie karnej. Wezwanie pokazałem w Zakładzie pracy, wypisałem się i poszedłem na rozprawę razem straciłem 3 godziny.Czy pokazanie wezwania w pracy jest równoznaczne z usprawiedliwieniem, czy mam ten czas odrabiać, czy pracodawca może mi potrącić (...)

 • Pozew adhezyjny prokuratora i poszkodowanego

  Czy nie uzupełnienie pisma przez pokrzywdzonego w terminie i zakresie podanym przez sąd karny, tak by sąd uznał je za pozew poszkodowanego, spowoduje, że pozew złożony przez prokuratora pozostanie także nierozpoznany czy też rozpoznany zostanie ale w granicach wartościowych określonych przez (...)

 • Samowola budowlana

  W 2009 dokonałam zabudowy balkonu w dwurodzinnym domu za zgoda współwłaściciela. Po anonimowym donosie PINB nakazała rozbiórkę lub możliwość legalizacji, co oznacza zdobycie odpowiednich zezwolę, o które wystąpiłam niezwłocznie, co jednak ze względu na opieszałość urzędów nie było (...)

 • Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

  Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają możliwość zmiany map w inny sposób niż przez aktualizację) i czy w sytuacji niewątpliwego zlecenia przez gminę prac (...)

 • Wezwanie do zapłaty - przedsiębiorca

  Wierzyciel (przedsiębiorca) wezwał dłużnika (również przedsiębiorcę) do dobrowolnego spełnienia świadczenia poprzez wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty. W wykazie faktur, do których zapłaty został wezwany dłużnik, znalazły się faktury, które w chwili wysłania wezwania do zapłaty (...)

 • Ustalenie składników majątkowych

  Złożyłam w sądzie pozew o zachowek, nie znam jednego z numerów kont bankowych spadkodawcy oraz adresu garażu będącego jego własnością. Czy sąd \"ma obowiązek\" ustalić te składniki na mój wniosek, czy \"może ,ale nie musi\", i czy mogę o to wystąpić przed pierwszą rozprawą czy już (...)

 • Dożywotnia bezpłatna służebność mieszkania

  Kiedy przysługuje dożywotnia służebność mieszkania?

 • Umorzenie zawieszonego postępowania

  Czy postępowanie administracyjne prowadzone przez wójta w sprawie rozgraniczeniowej można uznać za prawomocnie zakończone (wydaje się że byłoby to w tej sytuacji postępowanie jednoinstancyjne-wyłącznie przed wójtem a sprawa toczy się obecnie w postępowaniu cywilnym przed SR), a jeżeli (...)

 • Wartość zajętego przez komornika samochodu

  Komornik zajął mi samochód na wartość 3 tys złotych, ale pozostawił do mojej dyspozycji Czy gdy oddam fizycznie komornikowi samochód zostanie mi zdjęty dług w wartości wyceny komorniczej?

 • Zasiedlenie budynku nie oddanego do użytku

  Czy jest możliwe zasiedlenie budynku nie oddanego do użytku?

 • Alimenty na dziecko niepełnosprawne

  Proszę o odpowiedź jakie mam prawo i do kiedy muszę pozostać w obowiązku płacenia alimentów i czy jest możliwość zaniechania płacenia.

 • PIT studenta od umów zleceń w Polsce i Niemczech

  Student studiujący stacjonarnie na uczelni niemieckiej zameldowany na stałe w Polsce i przez większą część roku mieszkający w Niemczech uzyskał niewielkie dochody z umów zleceń w Polsce i w Niemczech. Według oświadczenia niemieckiego płatnika dochód jest tak mały, że nie jest pobierany (...)

 • Delegacje zagraniczne przedsiębiorcy

  Prowadzę działalność jednoosobową i wykonuję usługi za granicą Polski, ale dla polskiej firmy z siedzibą w Polsce. Czy mam prawo wystawiać sobie delegację zagraniczną, która w ten sposób mogę wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

 • Umowa kredytu zgodna z przepisami ustawy Prawo bankowe

  Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu, by była zgodna z przepisami ustawy prawo bankowe?

 • Przestępstwo stalkingu

  Na czym polega wprowadzone niedawno do Kodeksu karnego, przestępstwo stalkingu?

 • Egzekucja ze składników majątkowych dłużnika

  Witam. Przeciwko mojemu ojcu toczy się postępowanie egzekucyjne. Zastanawiam się z jakich składników majątkowych komornik może prowadzić egzekucję?

 • Doręczenie wzorca umownego przed zawarciem transakcji

  Czy wzorzec umowny powinien być doręczony stronie w każdym przypadku przed zawarciem umowy?

Artykuły i poradniki

 • Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

  Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel podatkowy nie może domagać się od dłużnika (podatnika) uregulowania zobowiązania, ponieważ mimo niespełnienia powinności ze strony dłużnika, wskutek upływu terminu, określonego przepisami, nie ma możliwości wyegzekwowania należnego świadczenia. (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 376 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

 • Dziennik Ustaw Poz. 375 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Poz. 374 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 373 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

 • Dziennik Ustaw Poz. 372 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 371 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie zmiany artykułu 50 a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 26 października 1990 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 370 z 2012

  Protokół w sprawie zmiany artykułu 50 a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 26 października 1990 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 369 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 6 października 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 368 z 2012

  Protokół w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 6 października 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 367 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów

 • Dziennik Ustaw Poz. 366 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 365 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 364 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Monitor Polski Poz. 192 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 191 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 190 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 189 z 2012

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie użytkowania i ochrony wód granicznych, sporządzonej w Białowieży dnia 7 czerwca 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 188 z 2012

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie użytkowania i ochrony wód granicznych, sporządzona w Białowieży dnia 7 czerwca 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 187 z 2012

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 1997 r.

 • Monitor Polski Poz. 186 z 2012

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 14 maja 1997 r.