e-prawnik.pl Porady prawne

Kontrola działań prokuratora

Pytanie:

Jestem pokrzywdzonym w sprawie. Prokurator postawił zarzuty osobie, którą wskazałem jako sprawcę - otrzymał status podejrzanego. Niestety nie wiem dokładnie czy zarzuty pokrywają się z tymi samymi podstawami prawnymi, co wymienione w postanowieniu o wszczęciu śledztwa. Jakimi środkami prawnymi i w jakich terminach pokrzywdzony może kontrolować działania prokuratora tak, żeby akt oskarżenia zawierał te podstawy, na których pokrzywdzonemu zależy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kontrola działań prokuratora

12.2.2013

Organy ścigania są zobowiązane do możliwie najpełniejszej realizacji postulatu wyświetlenia wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności. Wszelkie czynności w ramach postępowania przygotowawczego mają za zadanie ujawnienie czynu zabronionego, który w istocie został popełniony. Inicjatywa przedsiębrania działań służących dojściu do prawdy w przedmiocie badanych faktów leży zarówno po stronie organów państwa, jak i stron postępowania. Oznacza to, iż – abstrahując od obowiązku aktywności ze strony właściwych organów – również podejrzany i pokrzywdzony mogą brać czynny udział w postępowaniu przygotowawczym (z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń). Przykładowo, pokrzywdzonemu przysługuje uprawnienie (wyrażone w art. 315 k.p.k.) do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa.

Należy mieć wszak na uwadze, że w miarę zagłębiania się w okoliczności sprawy, na jaw mogą wyjść nowe, istotne dla oceny odpowiedzialności danej osoby fakty. K.p.k. precyzyjnie określa drogę procedowania w takim przypadku.

Art. 314.  Jeżeli w toku śledztwa okaże się, że podejrzanemu należy zarzucić czyn nie objęty wydanym uprzednio postanowieniem o przedstawieniu zarzutów albo czyn w zmienionej w istotny sposób postaci lub też, że czyn zarzucany należy zakwalifikować z surowszego przepisu, wydaje się niezwłocznie nowe postanowienie, ogłasza się je podejrzanemu oraz przesłuchuje się go. Przepis art. 313 § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.  

Jeśli zaistnieje konieczność odwołania się do dyspozycji tego przepisu, pokrzywdzony nie ma możliwości zapobieżenia takiej modyfikacji. Przyznanie mu uprawnienia do władczej ingerencji w treść zarzutów stawianych podejrzanemu godziłoby w fundamentalne zasady procedury karnej. Organy ścigania są bowiem zobowiązane do starań mających na celu przede wszystkim urzeczywistnienie zasady prawdy materialnej, nie zaś zaspokojenie nacechowanych subiektywizmem oczekiwań pokrzywdzonego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ