e-prawnik.pl Porady prawne

Pozew przed sądem pracy

Pytanie:

1. Czy na wypowiedzeniu umowy o pracę musi być pieczęć firmy? 2. Jeśli pracownik został przeniesiony do innego miejsca pracy powinien otrzymać aneks do umowy lub jakiś inny dokument? Czy bez tego dokumentu formalnie pracuje w starym czy w nowym miejscu pracy? W moim przypadku jest to zmiana perfumerii na terenie Warszawy. W związku z tym, czy wypowiedzenie umowy o pracę, w którym w uzasadnieniu pracodawca podaje słabe wyniki finansowe w nowej perfumerii jest poprawne z formalnego punktu widzenia? Czy mogę w pozwie do sądu w tym przypadku zaskarżyć jego formalną poprawność, czy tylko niezasadność wypowiedzenia, czy może jedno i drugie? 3. Czy składając pozew o nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę mogę w nim zawrzeć również zastrzeżenia co do notorycznego łamania przez pracodawcę prawa pracy? 4. Czy pełnomocnictwo dla małżonka trzeba ustalić notarialnie, czy wystarczy podać pełnomocnika w pozwie? 5. Czy pozew o odszkodowanie w związku z niezasadnym wypowiedzeniem umowy o pracę oraz pozew o odszkodowanie za utratę zdrowia w wyniku mobbingu można zawrzeć w jednym pozwie, czy też należy złożyć dwa niezależne pozwy? Czy oba składamy w Sądzie Pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pozew przed sądem pracy

7.4.2005

Ad. 1 Przepisy nic nie stanowią o pieczęci firmy na wypowiedzeniu. Powinno się tam znaleźć “oznaczenie” tej osoby, która jest uprawniona do wypowiedzenia np. członka zarządu, osoby odpowiednio upoważnionej itp. Wystarczy więc podpis.

Ad. 2 Przede wszystkim “dokument” nie tworzy nowego stanu prawnego, a jedynie może go stwierdzać. Bez względu na istnienie dokumentu obowiązują strony stosunku pracy takie warunki pracy i płacy, jakie strony określiły w umowie. Wypowiedzenie zmieniające to droga do zawarcia nowej umowy, określającej inne niż dotychczas warunki pracy (np. praca w innym zakładzie tego samego pracodawcy). To, co określono w umowie obowiązuje strony bez względu na istnienie innych dokumentów.
Podanie słabych wyników finansowych perfumerii jest jak najbardziej poprawne z formalnego punktu widzenia. Dowodzi to, że powodem wypowiedzenia zmieniającego nie jest chęć np. dyskryminacji pracownika, ale dbałość o dobro zakładu pracy. Można nie przyjąć nowych warunków pracy, a wtedy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, można również przed upływem 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia odwołać się do Sądu Pracy. Mając na uwadze zdanie poprzednie wniesienie pozwu nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia wypowiedzenia Jak mówi Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1998 r., I PKN 466/98 (OSNAPiUS 2000, nr 2, poz. 52): „Wniesienie przez pracownika, któremu wypowiedziano dotychczasowe warunki pracy i płacy, odwołania do sądu o uznanie tego wypowiedzenia za bezskuteczne nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia zaproponowanych warunków, w terminie do połowy okresu wypowiedzenia, wobec czego stosunek pracy jest po upływie okresu wypowiedzenia kontynuowany na nowych warunkach.”

Ad. 3 Co do wniesienia ewentualnego zastrzeżenia do treści pozwu, to można zawrzeć takie zastrzeżenia. Trzeba jednak pamiętać, że dowód takich okoliczności spoczywa na tym, kto się na niego powołuje, czyli w tym wypadku na Pani.

Ad. 4 Na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem procesowym może być również małżonek, zatem nie trzeba udawać się do notariusza w celu udzielenia pełnomocnictwa małżonkowi.

Ad. 5 Wydaje się, iż oba żądania mogą znaleźć sie w jednym pozwie. Sąd pracy rozpoznaje sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub roszczenia z nim związane. Roszczenie o zapłatę odszkodowania z tytułu mobbingu jest roszczeniem związanym ze stosunkiem pracy, wobec czego powinno być rozpoznawane przez sądy pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ