Podatek VAT i akcyza

Noworoczne zmiany w VAT

Strona 1 z 6

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania polskiego prawa do nowej wspólnotowej dyrektywy nr 2006/112/WE o VAT.

Zmiany w definicjach

Pod pojęciem terytorium Wspólnoty będzie teraz należało rozumieć terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy: 

a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki Cypru,

b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej: 

- wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec, 

- Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii, 

- Livigno, Campione d’Italia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej, 

- departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej, 

- Górę Athos - z Republiki Greckiej, 

- Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii; 

- Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

c) Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Dotąd obiektami budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu ustawy o VAT były budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po nowelizacji pod pojęciem obiektów budownictwa mieszkaniowego należy rozumieć budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Po zmianach wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi mają być, tak jak dotąd, wyroby akcyzowe zharmonizowane w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; jednak z wyłączeniem gazu dostarczanego w systemie gazowym oraz energii elektrycznej dostarczanej w systemie elektroenergetycznym.

Dodano do słowniczka definicję wartości rynkowej. Należy przez nią rozumieć całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się zaś: 

a) w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,

b) w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do art. 72 dyrektywy 2006/112/WE i polega na przeniesieniu definicji wartości rynkowej z owej dyrektywy do krajowego prawa podatkowego. 

Przez prezenty o małej wartości - wyłączone z opodatkowania VAT - rozumie się teraz przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. kwoty 100 zł), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; 

  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli wartość rynkowa przekazanego towaru nie przekracza 5 zł. 

Jakie zmiany dotyczą szczególnych procedur w odniesieniu do usług turystyki?

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy o VAT. Chodzi tu o dostosowanie przepisów dotyczących szczególnych procedur przy świadczeniu usług turystyki do istniejącego orzecznictwa ETS w tym zakresie. Ta zmiana zakłada stosowanie szczególnych procedur w odniesieniu do usług turystyki bez względu na klasyfikację świadczonych usług. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 6)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

natka952

6.1.2011 13:27:32

Re: Noworoczne zmiany w VAT

Czy mogłabym się dowiedzieć jakie są nowe stawki VAT na artykuły spożywcze?Ponieważ prowadzę własny sklep i chciałabym zmienić stawki VAT na poszczególne artykuły.

Mendzel

1.1.2011 13:49:35

Re: Noworoczne zmiany w VAT

Moim skromnym zdaniem podwyżka stawki vat jest wynikiem nieumiejętnego wykorzystywania funduszy(i tak za wysokich) przez naszych polityków. Ten który jest wyżej zawsze będzie chciał więcej, ale te osobistości zapominają ze spychają swój kraj do bankructwa. Skąd dziura budżetowa? Właśnie z tego ze "wielcy" biorą dla siebie a zapominają o ludziach którzy mają w dochodach mniej niż najniższą krajową. A później tylu bezdomnych na ulicach i co idzie za takimi poczynaniami-więcej patologii-przez biedę właśnie.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: