e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo spółek porady prawne - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Współwłasność nieruchomości

  Spółka Jawna jest współwłaścicielem kamienicy, w której przejęła sklep na swoją działalność, więc współwłasność ww. kamienicy nie została zniesiona. Czy przedsiębiorstwo, spółka (...)

  Współwłasność nieruchomości
 • Komandytariusz - pełnomocnictwo w sp.k.

  Czy komplementariusz spółki komandytowej może dać pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań (podpisywanie kontraktów handlowych) komandytariuszowi?

  Komandytariusz - pełnomocnictwo w sp.k.
 • Zgromadzenie wspólników

  Często jest problem z odbyciem zgromadzenia wspólników zatwierdzającym bilans , gdyż wspólnicy mniejszościowi - często nie są zbytnio zainteresowani dotrzymaniem należnych terminów.Czy zgromadzenie (...)

  Zgromadzenie wspólników
 • Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia

  Przeciwko Spółce sp.z o.o. toczyło się postępowanie egzekucyjne z wniosku Banku, jako wierzyciela. Postanowieniem z dnia 25.01.2008r., doręczonym Bankowi w dniu 31.01.2008r., Komornik umorzył postępowanie (...)

  Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia
 • Wpis zajęcia komorniczego do księgi udziałów

  Jako prezes zarządu w sp. z o.o. zobowiązany jestem do prowadzenia księgi udziałów. Jeden ze wspólników posiada komornicze zajęcia udziałów lub pożytków z udziałów. Nie jest to natomiast (...)

  Wpis zajęcia komorniczego do księgi udziałów
 • Przedstawienie weksla do zapłaty

  Mam weksel płatny i wystawiony w miejscowości zamieszkania dłużnika. Jest to dość daleko ode mnie. Czy przedstawienie weksla do zapłaty oznacza konieczność osobistej wizyty posiadacza weksla w (...)

  Przedstawienie weksla do zapłaty
 • Rejestracja spółki z o.o. 24h

  w związku z faktem, że z początkiem następnego roku chcemy rozpocząć działalność jako sp. z o.o. - zarejestrowaliśmy poprzez stronę Min Spr spółkę (internetowo). Przy tej rejestracji zaznaczyłam (...)

  Rejestracja spółki z o.o. 24h
 • Jawność postępowania w Pzp

  W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek (...)

  Jawność postępowania w Pzp
 • Dokumenty złożone w KRS

  Przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są m.in. do składania rocznych sprawozdań finansowych. Jaki jest najprostszy i najtańszy sposób dotarcia do kopii lub skanu (...)

  Dokumenty złożone w KRS
 • Ściągnięcie zaległości podatkowych

  Osoba fizyczna zalega w podatkach od 2006 roku na kwotę 50.000 zł. Komornik skarbowy w ciągu 5 lat ściągnął jedynie ok. 8.000 zł. Czy organ podatkowy może zlecić innej firmie windykacyjnej ściągnięcie (...)

  Ściągnięcie zaległości podatkowych
 • Opłata za płatność kartą

  Biura podróży sprzedając imprezy turystyczne akceptują różne rodzaje płatności. Transakcje dokonywane są bezpośrednio w lokalach biur podróży lub w sprzedaży internetowej na stronach internetowych (...)

  Opłata za płatność kartą
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa

  Osoba fizyczna dokonała z dniem 29.09.2012 r. sprzedaży przedsiębiorstwa i zamierza zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie spływają jeszcze faktury za wykonane usługi, dostawę (...)

  Sprzedaż przedsiębiorstwa
 • Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem

  W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest zapis o automatycznym przedłużeniu umowy o kolejny okres w przypadku niewypowiedzenia jej 2 tyg. przed końcem obowiązującej umowy. Relacja B2C. (...)

  Automatyczne przedłużenie umowy z konsumentem
 • Zmiana danych na fakturze w spółce jawnej

  1. września nabyliśmy z żoną ogół praw i obowiązków w spółce jawnej. Ja od jednego wspólnika, żona od drugiego. W tym tygodniu wyślemy dane aktualizujące do KRS. Czy faktury od 1. września (...)

  Zmiana danych na fakturze w spółce jawnej
 • Obecność notariusza na walnym zgromadzeniu S.K.A.

  Czy walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej gdzie wszystkie akcje sa imienne i statut nie przewiduje innych akcji musi być odbywane przy udziale notariusza?

  Obecność notariusza na walnym zgromadzeniu S.K.A.
 • Wznowienie działalności gospodarczej

  Wznowiłem działalność gospodarczą przez stronę CEIDG. Czy pozostałe organy (ZUS, US) zostaną o tym fakcie poinformowane i powinny doręczyć mi jakąś decyzję/informację?

  Wznowienie działalności gospodarczej
 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy możliwe jest scedowanie praw (...)

  Status fundatora fundacji
 • Wykreślenie prokurenta

  Czy samo złożenie wniosku o wykreślenie prokurenta jest uważane za ujawnienie w KRS braku jego umocowania czy dopiero faktyczne wykreślenie jego osoby z rejestru?

  Wykreślenie prokurenta
 • Windykacja należności od spółki z o.o. ?

  Witam serdecznie...firma nasza posiada należności w spółce z o.o. w dość znacznej kwocie...w chwili obecnej spółka ta nie posiada de facto własnego majątku, wysprzedała prawie w 100 % swój (...)

  Windykacja należności od spółki z o.o. ?
 • Klauzula o pozasądowym rozstrzyganiu sporów

  Przedsiębiorca udziela pożyczki konsumentowi. Jakie pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów przysługują konsumentowi w zw. z art. 30. ust. 1 pkt 20 Ustawy o kredycie konsumenckim?

  Klauzula o pozasądowym rozstrzyganiu sporów
 • Termin rejestracji

  Czy jest jakiś termin na zarejestrowanie spółki komandytowej w KRS?

  Termin rejestracji
 • Działalność gospodarcza - uprawnienia przedsiębiorcy

  Czym jest działalność gospodarcza? Kto jest przedsiębiorcą i jakie przysługują mu prawa? Kiedy można podjąć działalność gospodarczą?

  Działalność gospodarcza - uprawnienia przedsiębiorcy
 • Działalność gospodarcza uprawnienia przedsiębiorcy

  Czym jest działalność gospodarcza? Kto jest przedsiębiorcą i jakie przysługują mu prawa? Kiedy można podjąć działalność gospodarczą?

  Działalność gospodarcza uprawnienia przedsiębiorcy
 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej tej spółki. (...)

  Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej
 • Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie

  Właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa chce \"wprowadzić\" pełnoletniego syna do swojej firmy. Czy może zatem zatrudnić syna, który jest aktualnie uczniem studnium i nigdzie nie pracuje. Co (...)

  Zatrudnienie pełnoletniego syna w firmie
 • Komisja Strukturacyjna w świetle ustaw i rozporządzeń

  W X Spółce Akcyjnej, Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy wewnętrzne i przepisy zewnętrzne - ustawy, kodeksy, rozporządzania. Przepisy wewnętrzne są nam dobrze znane, pod względem praw (...)

  Komisja Strukturacyjna w świetle ustaw i rozporządzeń
 • Zmiana wysokości wkładu komplementariusza a zgłoszenie do KRS.

  Komplementariusz wniósł do spółki komandytowej (w trakcie jej trwania) dodatkowy wkład pieniężny. Czy konieczne jest zgłaszanie zmiany umowy do KRS?

  Zmiana wysokości wkładu komplementariusza a zgłoszenie do KRS.
 • Opłata za wydanie billingu

  Potrzebny jest mi wykaz moich połączeń telefonicznych wychodzących z jednego dnia 2 miesiące temu. Billing nie jest już dostępny online, a operator poinformował mnie, że mogę zamówić go pocztą (...)

  Opłata za wydanie billingu
 • Zawiadomienie byłego członka zarzadu o zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

  W lipcu 2011 roku nastąpiła zmiana prezesa spółki. Po upłynięciu roku obrotowego zwoływane jest zwyczajne zgromadzenie wspólników. Czy były prezes musi być zawiadamiany o zwołaniu zwyczajnego (...)

  Zawiadomienie byłego członka zarzadu o zwyczajnym zgromadzeniu wspólników
 • Zakup towarów od żony przez męża na cele handlowe

  Prowadzę ogrodnictwo - pomidory (działy specjalne, VAT, 2 pracowników). Ogrodnictwo jest tylko na mnie. Mój mąż założył działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Przedmiotem jego działalności (...)

  Zakup towarów od żony przez męża na cele handlowe
 • Wynagrodzenia dla członków Zarządu przekształconej spółki

  X sp. z o. o. przekształciła się w X S.A.. W dniu 8.06.2012r. nowo przekształcona spółka została wpisana do KRS. Pierwsze Posiedzenie Rady Nadzorczej X S.A. odbędzie się 6.07.2012r., na którym (...)

  Wynagrodzenia dla członków Zarządu przekształconej spółki
 • Zmiana stanu prawnego komplemetrariusza

  Mam pytanie odnośnie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, która jest jednocześnie komplementariuszem spółki komandytowej. Z dniem 08.06.2012 r. Spółka \"x\" Sp z o.o. otrzymała (...)

  Zmiana stanu prawnego komplemetrariusza
 • Zażalenie

  W dniu 27 stycznia 2012 r. złożyliśmy wniosek na druku KRS Z-62 o zawieszenie działalności gospodarczej w spółce jawnej i omyłkowo we wniosku wpisaliśmy datę 25 stycznia 2012 r. która jest datą (...)

  Zażalenie
 • Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie elementy powinna zawierać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Skład zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jak wygląda skład zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Skład zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Osobowość prawna

  Jakie podmioty posiadają osobowość prawną?

  Osobowość prawna
 • Statut stowarzyszenia

  Co powinien określać statut stowarzyszenia?

  Statut stowarzyszenia
 • Stowarzyszenie jako podmiot prawa

  Czy stowarzyszenie ma podmiotowość prawną?

  Stowarzyszenie jako podmiot prawa
 • Utworzenie stowarzyszenia

  Kto może utworzyć stowarzyszenie?

  Utworzenie stowarzyszenia
 • Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są kompetencje członka zarządu do reprezentowania spółki?

  Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością