Archiwum 4 Sierpień 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Składki na polisę a egzekucja komornicza

  Czy pieniądze (składki) wpłacone na polisę ubezpieczenia na życie podlegają pod egzekucje komornicze, sądowe?

 • Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

  Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy agencyjnej- dotyczącej pośrednictwa w sprzedaży?

 • Zrzeczenie się prawa do własności

  Jestem współwłaścicielem w 1/4 nieruchomości i chcę się zrzec jej na korzyść brata .Jakie podatki musielibyśmy zapłacić? Czy nie jest to równoznaczne z darowizną i jakie są skutki prawne?

 • Zakładanie spółki cywilnej

  Czy przy zakładaniu spółki cywilnej należy najpierw założyć 2 indywidualne działalności i potem połączyć je umową, stworzyć nowy REGON, NIP itp? Czy może też wystarczy przy zakładaniu firmy po prostu założyć ją z góry jako spółkę cywilną i przedstawić urzędnikom jedynie podpisaną (...)

 • Umowa spółki cywilnej - forma

  Czy umowa spółki cywilnej musi być zawarta w formie aktu notarialnego?

 • Odcięcie prądu

  Jeśli ktoś bezprawnie zajmuje lokal to czy można mu odciąć prąd i wodę?

 • Pożyczka spółki z o.o. dla innej spółki z o.o.

  Jestem udziałowcem większościowym (87,5%) w spółce z o.o. i chce udzielić pożyczki w kwocie 200.000 USD innej spółce z o.o. (w której mam 100% udziałów) na rozpoczęcie działalności. Czy dla udzielenia takiej pożyczki wystarczy sama decyzja Zarządu (pożyczkodawcy) czy też wymagana jest (...)

 • Dokument urzędowy

  Prezydent miasta wystawił zaświadczenie nadając mu numer administracyjny oraz podpisując się z imienia i nazwiska , następnie skierował on to zaświadczenie do sądu rejonowego wraz z wnioskiem o nadanie tytułom egzekucyjnym sądowej klauzuli wykonalności . Czy zaświadczenie wydane przez prezydenta (...)

 • Świadectwo pracy w czasie zwolnienia lekarskiego

  Czy osobie zatrudnionej na umowę o pracę na czas określony (pierwsza umowa z pracodawcą na okres roku) należy wystawić świadectwo pracy w dniu jej zakończenia, czy czekać do końca zwolnienia lekarskiego, na którym przebywa? Pracodawca nie przedłuża umowy. Pracownik przestawił zwolnienie (...)

 • Zasiłek macierzyński a składki ZUS

  Czy jest określony minimalny okres opłacania składek na ZUS za pracownicę, żeby mógł zostać jej wypłacony zasiłek macierzyński?

 • Umowa najmu mieszkania

  Jaki jest typowy wzór umowy podnajęcia mieszkania pomiędzy osobami fizycznymi (nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej) na czas określony? Czy taka umowa powinna być spisana w obecności notariusza - właścicielem mieszkania jest chyba obcokrajowiec. Czy taka umowa powinna być zarejestrowana (...)

 • Nabycie nieruchomości do majątku osobistego

  Czy mój mąż kupując ziemię i nie znajdując się w rozdzielności majątkowej może zastrzec u notariusza, iż kupuje nieruchomość z majątku odrębnego? Czy wobec tego nieruchomość ta wejdzie do wspólnego majątku?

 • Zwrot kosztów procesu

  Czy Sąd po wyznaczeniu rozprawy, orzekając na posiedzeniu niejawnym o odrzuceniu pozwu, powinien zasądzić od powoda na rzecz pozwanego koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego? Jak jest podstawa prawna takiego zasądzenia? Czy w przypadku gdy Sąd nie rozstrzygnął tego w postanowieniu (...)

 • Pomiary instalacji elektrycznych

  W jakich okresach należy dokonywać pomiarów elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych? Czy w budynku usługowo-mieszkalnym konieczne są oddzielne pomiary na każdy lokal ? Proszę o podanie przepisów określających te terminy.

 • Eksmisja

  W jaki sposób doprowadzić do eksmisji lokatorów z mieszkania, które zastało przysądzone mi po 2 nieudanych licytacjach, mieszkanie należało do mojego dłużnika?

 • Termin gwarancji

  Jaki jest termin ustawowy naprawy gwarancyjnej i czy po niedotrzymaniu tego terminu przez gwaranta można żądać zwrotu pieniędzy? Chodzi o elektronikę.

 • Dział spadku a odrzucenie spadku

  Zmarł ojciec. Została żona i córka. Ojciec pozostawił w spadku samochód. Córka nie chce tego samochodu. Czy we wniosku do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, córka może oświadczyć, że nie chce tego samochodu? Czy raczej od razu powinna złożyć z matką wniosek o podział spadku i w nim (...)

 • Adres zamieszkania w akcie notarialnym

  W 1998 roku wspólnie z żoną zakupiłem rolną działkę. Notariusz wpisał we wstępie aktu mój adres zamieszkania, który mu podałem (pod którym wtedy przebywałem) a nie zameldowania z dowodu osobistego. Adres żony wpisał z dowodu (zameldowania ). Nie podawała mu innego. Czy nie ma żadnych (...)

 • Wypowiedzenie trzyletnie

  Lokatorzy kwaterunkowi otrzymali wypowiedzenie trzyletnie od współwłaściciela kamienicy, który postanowił zamieszkać w ich lokalu. Współwłaściciel miał upoważnienie od drugiego współwłaściciela na tzw. zwykłe administrowanie budynkiem a o fakcie wypowiedzenia powiadomił go telefonicznie, (...)

 • Udowodninie rozkładu pożycia małżeńskiego

  Czy dokonanie rozdzielności majątkowej i zgodny podział majątku przeprowadzony przed rozwodem może być pomocne jako dowód na rozkład pożycia małżeńskiego?

 • Wyjazd alimentującego za granicę

  Ojciec dziecka nosi się z zamiarem wyjazdu do pracy za granicę i stara się o paszport. Obecnie sam nie płaci alimentów, lecz ściąga mu je komornik. Jak można się zabezpieczyć, żeby ojciec dziecka podejmując pracę gdziekolwiek zagranicą musiał nadal wywiązywać się ze swojego obowiązku (...)

 • Znieważenie przez pracodawcę

  Zostałam pisemnie oskarżona przez kierownika zakładu pracy o niewypełnienie warunków umowy. Oczywiście są one bezpodstawne, bo w czasie trwania umowy nie zarzucono mi nic i regularnie wypłacano pieniądze z tytułu umowy. Dopiero po zakończeniu współpracy otrzymałam pismo ze stekiem obrażających (...)

 • Zażalenie na decyzję o umorzeniu dochodzenia

  Czy można prosić o podanie art. na podstawie, którego nie pokrzywdzony tylko postronna osoba składająca zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa, ma prawo złożyć zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania?

 • Tryb nakazowy

  Czy zaległości czynszowe powstałe na skutek nie opłacenia czynszu najmu, zużycia wody oraz śmieci wynikające z umowy najmu lub decyzji administracyjnej z lat 60-tych (tzw\"przydziału\") kwalifikują się do wystąpienia o nakaz zapłaty w trybie nakazowym. Czy istnieje odrębny formularz na złożenie (...)

 • Ustalenie źródeł dochodu dłużnika

  Jaka jest procedura ustalenia źródła dochodu dłużnika? Czy mogę wnioskować do Urzędu Skarbowego, a także do ZUS o udostępnienie informacji o dochodach mojego dłużnika?Proszę o przypisy.

 • Wygaśnięcie użytkowania wieczystego w części

  Jak wygasić użytkowanie wieczyste w stosunku do części nieruchomości, która faktycznie nigdy nie była w użytkowaniu użytkownika wieczystego (otrzymali grunt wg danych ewidencyjnych, a zagrodzili inaczej). Znajduje się on poza ogrodzeniem zakładu i przylega do gruntów Gminy i jest przez Gminę (...)

 • Prawa męża do majątku

  Jeśli przeprowadzę rozdzielność majątkową osobiście i jednostronnie u notariusza, to czy muszę o tym informować męża i w jaki sposób powinien się o tym dowiedzieć i czy musi? (Czy polecony z informacją wystarczy?) Czy jeśli przed ślubem posiadałam mieszkanie jako darowiznę od rodziców (...)

 • Składanie nieprawdziwych zeznań w procesie

  W zakończonym już, prawomocnym postanowieniem sądu, postępowaniu cywilnym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ( dalej PCPR ) oraz rodzina zastępcza składały nieprawdziwe zeznania zarówno podczas rozpraw jak i w dołączonych pismach do akt sprawy. PCPR część tych pism składało już jako strona (...)

 • Niemożność doręczenia pisma

  Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Wysyłam list za potwierdzeniem odbioru do niesolidnego kontrahenta, który nie odbiera takiej przesyłki, będąc świadomym co tam się może znajdować i od kogo pochodzi. Czy mogę czynność wysłania oświadczenia woli zlecić osobie trzeciej, (...)

 • Postanowienia dotyczące zarzutów w egzekucji

  Organ egzekucyjny zarzuty rozpatruje po uzyskaniu ostatecznego stanowiska wierzyciela (art. 34 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 229, poz. 1954). Gdy Organem Egzekucyjnym i Wierzycielem jest Naczelny Urząd Skarbowy, czy wierzyciel wydaje odrębne postanowienie w sprawie (...)

 • Zwolnienie od kosztów sądowych a wezwanie do zapłaty zaliczki na biegłego

  Sąd zwolnił mojego syna \"od wpisu sądowego w całości\" w sprawie cywilnej o zapłatę. W sprawie tej nie było żadnych innych opłat (był to nakaz zapłaty). Po skierowaniu sprawy do egzekucji, komornik uznał, że przy takim zwolnieniu nie ma zastosowania art. 771 kpc i wzywa do zapłaty zaliczki (...)

 • Wniosek o uchylenie mandatu karnego

  Czy grzywna nałożona przez strażnika miejskiego, od której strona się odwołuje i przegrywa w sądzie jest nadal grzywną nałożoną przez strażnika miejskiego - czy już w tym przypadku - przez sąd?

 • Strona we wznowieniu postępowania

  Złożyłem wniosek o wznowienie postępowania w sprawie decyzji zezwalającej na budowę. Jedną z przesłanek wznowienia jest fakt, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Starosta wniosek odrzucił. Złożyłem odwołanie od tego rozstrzygnięcia. W międzyczasie Starosta (...)

 • Alimenty za czas przeszły

  Mam dwie córki. Starsza córka mieszkała od wielu lat ze mną, młodsza natomiast z ojcem - a obecnie już ze mną. Starsza córka mając lat 19 po niezdanej maturze rozpoczęła pracę t.j. od lipca 2009 -mieszkając wciąż ze mną, pieniądze które zarabiała w większej części odkładała -czyli (...)

 • Pracownik na urlopie a lista obecności

  Czy osobę, która przebywa na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim, lub bezpłatnym należy umieszczać na liście obecności?

 • Co oznacza zwolnienie obrońcy z urzędu

  Moja znajoma w sprawie z oskarżenia o spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, twierdzi że nie jest winna, ponieważ winną jest druga osoba biorąca udział w kolizji (chodzi o zderzenie się rowerami), znajoma została w wypadku ranna itd., miała przydzielonego adwokata z urzędu. Teraz dostała (...)

 • Zmiana nazwiska

  Ja i dziecko mamy dwuczłonowe nazwisko: panieńskie i po mężu / ojcu. Chcielibyśmy żeby dziecko, i być może ja również, nosiło tylko nazwisko po mężu / ojcu. Jaka jest procedura i formalności dokonania tej zmiany?

 • Wynagrodzenie dla pełnomocnika

  Wnosząc pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym ustanowiliśmy pełnomocnika, który to podpisał przygotowany przez nas pozew. Z radcą prawnym, oprócz pełnomocnictwa procesowego ogólnego (do reprezentowania w sądzie), nie podpisaliśmy żadnej umowy. Czy po otrzymaniu zasądzonych kosztów (...)

 • Ujawnienie czynu zabronionego w trakcie procesu

  Jeżeli w trakcie sprawy cywilnej, w wyniku np. przesłuchiwania świadków i okazania dokumentów, ujawni się przestępstwo, np. oszustwa lub fałszerstwa, które co prawda nie ma wiele wspólnego z daną sprawą cywilną, a wcześniej sprawa owego czynu zabronionego nie była znana organom ścigania, (...)

 • Podnajem pokoju w użyczonym mieszkaniu

  Chciałabym się dowiedzieć jak wygląda umowa przy podnajmie pokoju w mieszkaniu, z którego korzystam na zasadzie bezterminowego, bezpłatnego użyczenia od rodziców. Czy i kiedy należy zgłosić fakt podnajmu w Urzędzie Skarbowym (chcę płacić ryczałt 8% od dochodu z podnajmu) ?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 940 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 939 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

 • Dziennik Ustaw Poz. 938 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 937 z 2010

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30

 • Dziennik Ustaw Poz. 936 z 2010

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. oraz 4 lipca 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/412/UE z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (  Dz.U. L 195 z 27.7.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Sprostowanie do ogłoszenia 2010/C 205/02 dla osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady WPZiB/413/2010 oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 423/2007 (  Dz.U. C 205 z 29.7.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Sprostowanie do ogłoszenia 2010/C 205/03 dla osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady WPZiB/413/2010 oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 423/2007 (  Dz.U. C 205 z 29.7.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5931 – Banco Santander/German Retail Banking Business of SEB) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5943 – Abu Dhabi Mar/ThyssenKrupp Marine Systems) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5131) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/1/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Wyciąg z decyzji w sprawie De Nederlandsche Bank zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Unię na produkty w sektorze wieprzowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Unię na produkty w sektorze mięsa drobiowego, jaj i albuminy jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Decyzja Rady 2010/430/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. ustanawiająca europejską sieć niezależnych ośrodków analitycznych zajmujących się nieproliferacją, wspierających realizację strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 sierpnia 2010 r. – Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 696/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Protokół ustaleń między Komisją Europejską a Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE) w sprawie wspólnych działań komunikacyjnych na rok 2011 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 695/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie planu usuwania odpadów promieniotwórczych z reaktora EPR (blok 3) w Olkiluoto w Finlandii, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

NA SKÓTY