Sprzedaż i zakup mieszkania a podatek dochodowy

Pytanie:

Kupuję nowe mieszkanie, na które wzięłam kredyt. W 2004 roku kupiłam mieszkanie. Teraz je sprzedaję. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania chciałabym przeznaczyć po części na spłatę kredytu, część włożyć na lokatę albo przeznaczyć na kupno drugiego mieszkania. Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania powinnam traktować w całości jako dochód i zapłacić od tego podatek dochodowy? Od jakiej kwoty powinnam zapłacić podatek i czy w ogóle powinnam go płacić? Czy też nie muszę płacić żadnego podatku dochodowego, gdyż kwota, za jaką kupiłam nowe mieszkanie, przewyższa kwotę pieniędzy, jaką uzyskałam ze sprzedaży poprzedniego? Czy też podatek powinnam zapłacić od kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży starego mieszkania a kwotą spłaty kredytu na zakup nowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z dniem 1 stycznia 2007 r. nastąpiła nowelizacja przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu/dochodu ze sprzedaży nieruchomości, niemniej jednak zgodnie z ustawą zmieniającą, do nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed nowelizację stosuje się zasady opodatkowania również sprzed nowelizacji (a więc obowiązujące do 31 stycznia 2006 r.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonaneprzed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem po upływie pięciu lat, ale licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, sprzedaż mieszkania w ogóle nie jest źródłem przychodów podlegających opodatkowaniu (nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych). Tak więc przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2004 r. nie będzie podlegał podatkowi dochodowemu, o ile sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r.

Jeżeli sprzedaż nastąpi przez tą datą, to zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o PIT podatek od przychodu (którego nie łączy się z przychodami/dochodami z innych źródeł), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru. (art. 28 ust. 4 ustawy o PIT). Jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy o PIT przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ichwartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (np. koszty rzeczoznawcy, doradztwa, pośrednika, notariusza, jeśli były ponoszone przez sprzedającego).

Przepis art. 28 ust. 2a ustawy o PIT daje możliwość uniknięcia zapłaty podatku, gdyż jak stanowi zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie (o płatności podatku), nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży m.in. nieruchomości, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) ustawy o PIT stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są  przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Zatem w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej i faktycznego wydania całego przychodu ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) powyżej i/lub na późniejszy zakup nowego mieszkania, nie zaistnieje konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy czym zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy o PIT przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b (tzw. ulgi odsetkowej).

Jeżeli podatnik w celu uniknięcia zapłaty podatku złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 2a ustawy o PIT a, nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

1) od terminu płatności określonego w art. 28 ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,

2) począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

Polecamy również: Zbycie nieruchomości mieszkalnych od 2007 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY