e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Październik 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Umowa zlecenia między dwiema osobami fizycznymi

  Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej chce zatrudnić studentkę na umowę zlecenia, do opieki nad dzieckiem, na kilka miesięcy. Studentka również nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy jest dopuszczalne (z podatkowego punktu widzenia) zawarcie umowy zlecenia między dwiema (...)

Artykuły i poradniki

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Skarga kasacyjna, obok zażalenia, jest środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przysługuje ona od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/107/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniającej decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (  Dz.U. L 45 z 14.2.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Wycofanie wniosku – Wniosek państwa członkowskiego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5621 – Univeg/Ciccolella/Subsidiaries of Univeg) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/2007, którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Ottana Energia S.r.l. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3117) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Pomoc państwa – Republika Francuska – Pomoc państwa C 27/09 (ex N 34/A/09 & N 34/B/09) – Subvention budgétaire France Télévisions (2010–2012) – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/100/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/2009 z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 915/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ograniczonego do jednego chińskiego producenta eksportującego, Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd., oraz o wszczęciu przeglądu środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 2 października 2009 r. – Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2009 z dnia 1 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5619 – Bidvest/Nowaco Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5630 – MD Investors/Metaldyne) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2009 z dnia 1 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Komisji w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie wprowadzonego przez władze Zjednoczonego Królestwa zakazu dotyczącego odzieży ochronnej dla szermierzy, kurtki i spodni typu Beijing FIE 800N (1)