e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Grudzień 2010

 • 28.12.2010

  Zwolnienie VAT 2011: limit do 150 tys. zł

  Zwolnienie takie nie oznacza jednak, że przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej - trzeba ją zainstalować wtedy, gdy obroty przekroczą 40 tys. złotych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Niewykorzystanie 14-to dniowego urlopu

  Zatrudniam kilka osób. Jedna z osób nie wykorzystała 14 dniowego (nieprzerwanego) urlopu wypoczynkowego w tym roku. Jakie konsekwencje grożą pracodawcy z tego tytułu? Czy ma znaczenie, że osoba ta nie wykorzystała 14 dniowego urlopu na własne życzenie?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1677 z 2010

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1676 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1675 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1674 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1673 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1672 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1671 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 1670 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1669 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1668 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1667 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1666 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1665 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Poz. 1664 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1663 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1662 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

 • Dziennik Ustaw Poz. 1661 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1660 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1659 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011

 • Dziennik Ustaw Poz. 1658 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw Poz. 1657 z 2010

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1656 z 2010

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1654 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 88 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo COM(2009) 541 wersja ostateczna – 2009/0153 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych COM(2009) 576 wersja ostateczna – 2009/0161 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Przegląd wspólnotowej polityki w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie”COM(2009) 442 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji w sprawie przyszłej struktury prawa konkurencji znajdującego zastosowanie w sektorze pojazdów silnikowych COM(2009) 388 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 72 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej COM(2009) 510 wersja ostateczna – 2009/0138 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) COM(2009) 477 wersja ostateczna – 2009/0129 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 70 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1984/2003 COM(2009) 406 wersja ostateczna – 2009/0116 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego plan długoterminowy dotyczący stada sardeli w Zatoce Biskajskiej oraz połowów eksploatujących to stado COM(2009) 399 wersja ostateczna – 2009/0112 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 68 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego plan długoterminowy dotyczący zachodniego stada ostroboka pospolitego oraz połowów eksploatujących to stado COM(2009) 189 wersja ostateczna – 2009/0057 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego system kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku COM(2009) 151 wersja ostateczna – 2009/0051 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego plan długoterminowy dotyczący północnego stada morszczuka oraz połowów eksploatujących to stado COM(2009) 122 wersja ostateczna – 2009/0039 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Wdrażanie Traktatu z Lizbony: demokracja uczestnicząca i europejska inicjatywa obywatelska (art. 11)” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Organizacje społeczeństwa obywatelskiego a prezydencja Rady UE” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie polityki transportowej na Bałkanach Zachodnich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nowego sposobu zarządzania organizacjami międzynarodowymi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej w 2013 r. (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w w sprawie: „Przemiany w przemyśle a perspektywy przemysłu dwukołowych pojazdów silnikowych w Europie” (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/023 ES/Lear z Hiszpanii)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen z Niemiec)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki transportowej w kontekście strategii lizbońskiej po 2010 r. oraz strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade z Hiszpanii)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6089 – PAI/Hunkemöller) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/014 SI/Mura ze Słowenii)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, z Hiszpanii)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań z Polski)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone z Hiszpanii)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive Polska)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Potwierdzenie odbioru – Zawiadomienie o zamiarze zamknięcia sprawy dotyczące skarg zarejestrowanych pod numerem CHAP/2010/310 – Pisma w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie integracji pracowników-imigrantów (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2010

  Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie lokalizacji siedziby Agencji Europejskiego GNSS

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Ogłoszenie dla osób i podmiotów, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/800/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 329/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Ogłoszenie dla osób i podmiotów, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/800/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 329/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Informacje dla osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające opisane w art. 4 ust. 1 lit. b) decyzji Rady 2010/801/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5961 – Bertrand Restauration/InBev France/Bars&Co) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6002 – Intel/GE/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6074 – CEZ/EPH/Mibrag Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Stopniowe tworzenie miejsc pracy i zwiększanie dostępności dla osób niepełnosprawnych w UE. Strategia lizbońska po 2010 r.” (opinia rozpoznawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5971 – PPC/Urbaser/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5957 – CD&R Fund VIII/Goldman Sachs/HGI) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1255/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie niektórych przepisów dyrektywy 2007/58/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2006–2010) i dalsza strategia”