e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Kwiecień 2010

 • 9.4.2010

  Gmina zapłaci za brak lokalu socjalnego

  Właściciele mieszkań mogą żądać odszkodowań od gminy za to, że ta nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie czekającej na eksmisję ? orzekł Trybunał Konstytucyjny.

 • 9.4.2010

  Koniec z dyskryminacją telefonów na kartę

  Za zdradzenie danych osobowych operatorowi uzyskamy takie same prawa, jak abonenci telefonów stacjonarnych ? zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa telekomunikacyjnego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nagrody pieniężne w konkursie

  Firma zorganizowała konkurs artystyczny dla pracowników i współpracowników, nagrodą ma być kwota pieniężna nie przekraczająca 760 zł. Jak zaksięgować taką nagrodę, czy jest to przychód pracownika, a co w przypadku gdy wśród wygranych jest współpracownik? Czy wygrane w konkursach artystycznych (...)

 • Zaoczne złożenie zeznań

  Z tytułu wykonywanej pracy (służba zdrowia) często jestem wzywany jako świadek przez komendę policji lub sąd celem złożenia zeznań. Koliduje to z moją pracą zawodową lub wymaga dojazdu nawet kilkuset kilometrów. Czy istnieje możliwość, jeśli nie pamiętam interesującego sąd zdarzenia, (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 367 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności związanej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 366 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

 • Dziennik Ustaw Poz. 365 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

 • Dziennik Ustaw Poz. 364 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 363 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 362 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 361 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 360 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 359 z 2010

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym

 • Dziennik Ustaw Poz. 358 z 2010

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

 • Dziennik Ustaw Poz. 357 z 2010

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 356 z 2010

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 • Dziennik Ustaw Poz. 355 z 2010

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw Poz. 354 z 2010

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów

 • Dziennik Ustaw Poz. 353 z 2010

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 352 z 2010

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 351 z 2010

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 350 z 2010

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 195 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmienionej tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 • Monitor Polski Poz. 194 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 • Monitor Polski Poz. 193 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2061) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/296/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2060)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1907)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz przedłużenia okresu obowiązywania tej decyzji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 21 stycznia 2010 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.5529 – Oracle/Sun Microsystems) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 142 wersja ostateczna) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 296/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 295/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Sprawozdanie końcowe w sprawie Oracle/Sun Microsystems COMP/M.5529

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 294/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2010 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji sprawa COMP/M.5529 – Oracle/Sun Microsystems – Sprawozdawca: Estonia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 293/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora generalnego (grupa zaszeregowania AD 15 — Bruksela) Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich w powiązaniu z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady) — COM/2010/10255