Zmiana warunków pracy

Pytanie:

Pracownica zatrudniona w sekretariacie szkoły w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 ma mieć zmienione godziny pracy w następujący sposób: poniedziałek i czwartek 7:00 - 15:30, wtorek i środa 7:00 - 15:00, piątek 7:00 - 14:00. Powyższe wynika z konieczności zmiany organizacji pracy sekretariatu szkoły, w związku z potrzebami rodziców naszych uczniów. Z pracownicą sekretariatu została przeprowadzona rozmowa w tej sprawie i wyraziła zgodę na powyższe zmiany. W regulaminie pracy naszej placówki w rozdziale o systemach i organizacji czasu pracy jest wpisany (zacytowany) art. 135 § 1 Kodeksu Pracy. Ponadto jest wpisana informacja dotycząca czasu pracy poszczególnych grup pracowniczych naszej placówki, z którego wynika, że czas pracy pracowników obsługi administracyjnej, ekonomicznej i technicznej, do których zalicza się m.in. pracownicę sekretariatu szkoły wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, od poniedziałku do piątku, od godziny 7:00 do godziny 15:00 lub od godziny 6:00 do godziny 14:00. Czy w takiej sytuacji wystarczy przekazać pracownicy informację pisemną o następującej treści: Niniejszym informuje się, że po uprzednio przeprowadzonych rozmowach i w porozumieniu stron od dnia ...... zmieniam Pani godziny pracy w następujący sposób: poniedziałek i czwartek od 7:00 do 15:30, wtorek i środa od 7:00 do 15:00, piątek od 7:00 do 14:00. W związku z powyższym obowiązuje Panią miesięczny okres rozliczeniowy z tytułu pracy w równoważnym systemie czasu pracy? Jeżeli pisemna informacja cytowana w pytaniu pierwszym jest prawidłowa to czy konieczne jest dokonanie zmiany w regulaminie pracy i jak tego dokonać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 104 kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym powyżej obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Na podstawie w/w przepisów pracodawca może zmienić postanowienia regulaminu pracy. Jeżeli jednak w przedstawionym stanie faktycznym pracodawca nie chce zmieniać warunków pracy wszystkim pracownikom należącym do tej samej grupy (tylko sekretarce) wówczas będzie zmuszony wypowiedzieć warunki pracy na podstawie art. 42. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Jak wynika z powyższego proponowany zapis w opisie sytuacji nie będzie wystarczający do zmiany warunków pracy pracownika. Zmiany te należy wprowadzić bądź poprzez zmianę regulaminu pracy bądź poprzez wypowiedzenie warunków pracy (i zaproponowanie nowych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: