e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Styczeń 2010

 • 25.1.2010

  Weekend na nartach? Sprawdź czego zabrania kodeks!

  W polskich górach obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Narciarstwa, które zabraniają m.in. brawurowej jazdy oraz określają, jak zachować się w razie wypadku na stoku.

 • 22.1.2010

  Płatny urlop na dokształcenie?

  Szef sfinansuje dojazd pracownika do szkoły, odda za podręczniki i pokryje opłaty za kształcenie - zakłada nowelizacja kodeksu pracy, której pierwsze czytanie odbędzie się na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Okres ochronny a wcześniejsza emerytura

  Artykuł 39 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepis szczególny ustawy (...)

 • Odbiór dnia wolnego za pracę w sobotę

  Pracownik pracuje na umowę o pracę w pięciodniowym (od poniedziałku do piątku) w 40 godzinnym wymiarze czasu pracy (po 8 godzin dziennie). Pracownik został poproszony o przyjście do pracy w sobotę. W sobotę natomiast wykonywał pracę nie przez 8 godzin ale przez 5 godzin. Czy w związku z tym (...)

 • Zmiana nazwy firmy - zgłoszenia do urzędów

  Zamierzam zmienić nazwę firmy bo jest za długa i dużo firm myli ją z nazwą innej firmy. Czy wystarczy w tym celu złożyć zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej? Poinformować US, ZUS, Sanepid, PIP, bank w którym mam rachunek firmy? Jaki jest termin na poinformowanie tych (...)

 • Spółdzielnie mieszkaniowe - wykup gruntu

  Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Spółdzielnia mieszkaniowa uchwaliła wykup gruntów od gminy. Ja ponieważ nie korzystam z bonifikaty przy lokalu użytkowym nie chcę gruntu kupić. Czy mogę zrezygnować z wykupu mojej części gruntu, jeżeli tak to na jakiej podstawie (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

  Stałem się właścicielem nieruchomości, w której wynajmują lokale użytkowe firmy. Firmy te zawierały umowy najmu lokali użytkowych z poprzednim właścicielem. Niektóre umowy są na czas nieokreślony. W jaki sposób mogę zmienić te umowy najmu? Aneksem? Czy można w takim aneksie zrobić (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 252 z 2010

  Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (COM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 251 z 2010

  Zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (COM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 240 z 2010

  Procedura jednego wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim (COM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 224 z 2010

  Warunki wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu zatrudnienia na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (COM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 223 z 2010

  Projekt budżetu korygującego nr 8/2008Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 8/2008 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 201 z 2010

  Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (COM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 201 z 2010

  P6_TC1-COD(2006)0084Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 listopada 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 199 z 2010

  Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (2007-2013) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013) (COM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 189 z 2010

  Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 173 z 2010

  Zmiana wspólnej polityki rolnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie zmian wspólnej polityki rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr […]/2008 (COM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 117 z 2010

  P6_TC1-COD(2007)0220Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 listopada 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr europejskich oraz uchylające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1101/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 117 z 2010

  Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (COM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 116 z 2010

  Statystyki europejskie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 112 z 2010

  Wymogi ujawniania i tłumaczenia informacji nakładanych na niektóre rodzaje spółek ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 68/151/EWG i 89/666/EWG w odniesieniu do nakładanych na niektóre rodzaje spółek wymogów ujawniania i tłumaczenia informacji (COM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 112 z 2010

  P6_TC1-COD(2008)0083Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 listopada 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE zmieniającej dyrektywy Rady 68/151/EWG, 77/91/EWG i 89/666/EWG w odniesieniu do nakładanych na niektóre rodzaje spółek wymogów ujawniania i tłumaczenia informacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 111 z 2010

  Statystyki Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 103 z 2010

  Program „owoce w szkole” *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w celu ustanowienia programu „owoce w szkole” (COM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2010

  Ogólne warunki dotyczące podatku akcyzowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ogólnych warunków dotyczących podatku akcyzowego (COM(2008)0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2010

  ZAŁĄCZNIKDECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE URUCHOMIENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI, ZGODNIE Z PKT 28 POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO POMIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM, RADĄ I KOMISJĄ W SPRAWIE DYSCYPLINY BUDŻETOWEJ I NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI Z DNIA 17 MAJA 2006 R.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 84 z 2010

  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do GlobalizacjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (COM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 83 z 2010

  Europejski system rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 82 z 2010

  Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 82 z 2010

  Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 81 z 2010

  Siedzenie kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2010

  Prawo spółek dotyczące jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa spółek dotyczącej jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) (COM(2008)0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 79 z 2010

  Utworzenie wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (COM(2008)0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 79 z 2010

  Ustawowe oznaczenia dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 78 z 2010

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE-Kazachstan *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, a Republiką Kazachstanu w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 77 z 2010

  Wniosek o uchylenie immunitetu Massima D'AlemyDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Massima D’Alemy (2008/2298(IMM))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 76 z 2010

  Wniosek o uchylenie immunitetu Franka VanheckegoDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Franka Vanheckego (2008/2092(IMM))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2010

  Sprawa rodziny al-KurdRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie rodziny Al-Kurd

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2010

  Kara śmierci w NigeriiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie kary śmierci w Nigerii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 68 z 2010

  SomaliaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie Somalii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2010

  Przegląd zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeglądu zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria kontroli w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2010

  Sytuacja w sektorze pszczelarskimRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sytuacji w sektorze pszczelarskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 63 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

 • Dziennik Ustaw Poz. 62 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyborów do Rady Gminy Jaśliska oraz Wójta Gminy Jaśliska w województwie podkarpackim

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2010

  Wczesne wykrywanie i wczesne leczenie HIV/AIDSRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wczesnego wykrywania i wczesnego leczenia HIV/AIDS

 • Dziennik Ustaw Poz. 61 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2010

  Broń kasetowaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie konwencji o broni kasetowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 60 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie współdziałania służby Celnej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Służby Celnej na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2010

  Europejska polityka kosmicznaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie europejskiej polityki kosmicznej: w jaki sposób przybliżyć przestrzeń kosmiczną do Ziemi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Reakcja Unii Europejskiej na pogorszającą się sytuację we wschodniej części Demokratycznej Republiki KongaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie reakcji UE na pogarszającą się sytuację we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 20/08 (ex N 62/08), której Włochy zamierzają udzielić przez wprowadzenie zmian do programu pomocy N 59/04, dotyczącego tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu stoczniowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6015) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2010

  Unia Europejska i dane o pasażerachRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie wykorzystywania danych dotyczących rezerwacji pasażera (danych PNR) w celu egzekwowania prawa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2010

  Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/B-1/39.317 – E.ON gaz (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5771 – CSN/Cimpor) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Przyszłość systemów zabezpieczenia społecznego i emeryturRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyszłości systemów zabezpieczenia społecznego oraz emerytur i rent: ich finansowania oraz tendencji do indywidualizacji (2007/2290(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GGRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sporządzonego w następstwie projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wspierania podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych (2008/2140(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 58/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 57/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  ZAŁĄCZNIKSZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyznRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. zawierająca zalecenia dla Komisji, dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet (2008/2012(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 643/2009 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 3 sierpnia 2009 r. uchylającej decyzję Komisji C(2006) 412 z dnia 15 lutego 2006 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6055 wersja ostateczna) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 28 sierpnia 2009 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG (Sprawa COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6690 wersja ostateczna) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2009 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines – Sprawozdawca: Zjednoczone Królestwo

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  10 lat istnienia unii gospodarczej i walutowej — sukcesy i wyzwaniaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie 10 lat istnienia unii gospodarczej i walutowej — sukcesy i wyzwania (2008/2156(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie powołania dwóch członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Tablica wyników dla rynków konsumenckichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie tablicy wyników dla rynków konsumenckich (2008/2057(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5672 – CANON/OCE) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 54/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, wobec których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Ochrona konsumentów w dziedzinie kredytów i finansówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ochrony konsumenta: poprawa edukacji konsumenckiej i wiedzy na temat kredytów i finansów (2007/2288(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Komunikat Komisji – wytyczne dotyczące szczegółów różnych kategorii zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych