e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Styczeń 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wyjazd na targi

  Wspówłaściciele wyjeżdzają na targi do Włoch na 4 dni, związane z prowadzoną przez nich działalnością. Jakie można ponieść koszty, jakimi dokumentami potwierdzone i jak wprowadzić je w rozliczenie prowadzonej firmy, koszty poniesione w związku z wyjazdem na targi?

Artykuły i poradniki

 • Prawa konsumenta europejskiego

  Prawa konsumenta europejskiego sformułowała Rada Wspólnot Europejskich w 1972 r. Parlament Europejski w 1978 r. nadał im charakter karty, ale Parlament Europejski nie jest samodzielnym organem ustawodawczym i jego uchwały mają charakter jedynie deklaracji politycznych. Karta ta nie jest więc źródłem (...)

 • Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  W niniejszym artykule omówione zostały poszczególne rodzaje umów, zwanych potocznie umowami deweloperskimi. Przykładowo do tej grupy należą umowy deweloperskie w ścisłym tego słowa znaczeniu, zwane też realizatorskimi, które są zawierane między nabywcą a deweloperem (...)

 • Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

  W umowach deweloperskich, jako kontraktach najczęściej wciąż narzucanych jednostronnie konsumentowi przez przedsiębiorcę, znajdujemy niejednokrotnie postanowienia niezgodne z prawem czy dobrymi obyczajami. W języku prawniczym noszą one nazwę „klauzul niedozwolonych\". W tym artykule postaramy (...)

Zmiany w Prawie



Interpretacje podatkowe



Dzienniki urzędowe



Akty Prawne



 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 125 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 85/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 125 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 17 września 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 123 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 84/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 121 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 83/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Poz. 71 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 2010

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 63 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 16 września 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Monitor Polski Poz. 46 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2010 r. sygn. akt Kp 6/09

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

 • Monitor Polski Poz. 45 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 44 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 43 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 42 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 41 z 2010

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Monitor Polski Poz. 40 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Poz. 39 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 38 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 37 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 15 września 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 36 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Monitor Polski Poz. 35 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 34 z 2010

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Vancouver 2010" oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 33 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2009 r. o nadnaiu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 32 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 31 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 30 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Monitor Polski Poz. 29 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2009 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sprawozdanie specjalne nr 17/2009 dotyczące działań w zakresie szkolenia zawodowego kobiet, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Monitor Polski Poz. 28 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.(Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WEParlamentu Europejskiego i Rady lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WEParlamentu Europejskiego i Rady)

 • Monitor Polski Poz. 27 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2009 r. nr 1130-41-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 26 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. nr 1130-40-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 25 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2009 r. nr 1130-39-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 24 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2009 r. nr 1130-38-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 23 z 2010

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r.(Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WEParlamentu Europejskiego i Rady lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WEParlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 82/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 81/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 listopada 2009 r. do 30 listopada 2009 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 80/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Protokół posiedzenia w dniu 14 września 2009 r.